تاثیر تمرینات آرام سازی پیشرونده عضلانی بر ترس از آسیب مجدد و خطای فرود ورزشکاران حرفه ای با سابقه ‏بازسازی رباط صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ‏کرمان، ایران

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ‏ایران

3 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف:
ترس از آسیب مجدد در ورزشکاران با سابقه آسیب می تواند تاثیر مخربی بر عملکرد یک ورزشکار بگذارد و می تواند دلیلی برای ترک ورزش و رقابت توسط ورزشکار تلقی شود. از این رو هدف از پژوهش حاضر تاثیر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضلانی بر ترس از آسیب مجدد و میزان خطای فرود ورزشکاران حرفه ای با سابقه بازسازی رباط صلیبی قدامی (Anterior Cruciate Ligament; ACL) زانو می باشد.
روش بررسی:
تعداد 26 ورزشکار حرفه ای (13 زن، 13 مرد) با سابقه بازسازی ACL با میانگین وزن 1/75±66/80 کیلو گرم، میانگین سنی 2/45±22/47 سال و  میانگین قد 7/18±84/ 167 سانتی متر به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (13 نفر) و تجربی (13نفر) تقسیم شدند. آزمودنی ها دوره توانبخشی پس از آسیب ورزشی خود را تکمیل کرده بودند. در گام اول پرسشنامه ترس از آسیب مجدد تمپا (Tempa Scale Kensiophobia; TSK-11) توسط آزمودنی ها تکمیل گردید. درگام دوم میزان خطای فرود آزمودنی ها بر اساس سیستم امتیازدهی خطای فرود (Landing Scoring Error System; LESS)  اندازه گیری شد. آزمودنی های گروه تجربی تمرینات آرام سازی پیشرونده عضلانی را در 12 جلسه به مدت 4 هفته و هر جلسه 30-45 دقیقه انجام دادند.گروه کنترل در طی این مدت زمان در هیچ گونه فعالیت درمانی شرکت نداشته و به فعالیت های عادی روزانه مشغول بودند. بعد از برگزاری جلسات تمرینی، همه آزمودنی ها در پس- آزمون شرکت کردند و شاخص های مورد نظر اندازه گیری شد. جهت مقایسه گروه ها و تاثیر مداخله از آزمون آنالیز واریانس اندازه های تکراری در سطح معنی داری 0/05 استفاده شد.
یافته ها:
یافته ها نشان داد که میزان ترس از آسیب مجدد و میزان خطای فرود در گروه تجربی بعد از اعمال مداخله کاهش یافته است و این کاهش از نظر آماری معنی دار می باشد و همچنین میزان ترس از آسیب مجدد قبل و بعد از اعمال مداخله بین دو گروه اختلاف معنی داری را نشان می دهد (0/001=p). در میزان خطای فرود بین دو گروه کاهش مشاهده شده است اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نشان داده نشده است (0/001=p).
نتیجه گیری:
براساس نتایج حاضر می توان این گونه استنباط کرد که تمرینات آرام سازی پیشرونده عضلانی مورد استفاده در پژوهش یک روش موثر و کم هزینه جهت کاهش ترس از آسیب مجدد می باشد و همچنین میزانی خطای فرود را نیز کاهش داده است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهش های گذشته نتیجه گیری می شود که کاهش خطای فرود و ترس از آسیب مجدد همراه با بهبود مکانیک حرکت و کینماتیک مفصل می باشد و همچنین می تواند، در پیشگیری از وقوع آسیب مجدد ورزشکاران با سابقه آسیب ACL یاری دهنده باشد. بنابراین پیشنهاد می شود که ورزشکاران حرفه ای متعاقب جراحی  ACLو انجام توانبخشی، از تمرینات روانشناختی به منظور کاهش احتمال آسیب مجدد استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. Mok K-M. Reliability and methodological concerns of vertical drop jumping and sidestep cutting tasks: implications for ACL injury risk screening 2015.
 2. Heijne A, Axelsson K, Werner S, Biguet G. Rehabilitation and recovery after anterior cruciate ligament reconstruction: patients’ experiences. Scand J Med Sci Sports 2008; 18(3): 325-335.
 3. Barber-Westin SD, Noyes FR. Factors used to determine return to unrestricted sports activities after anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy: the journal of arthroscopic & related surgery. 2011 Dec 1;27(12):1697-705.
 4. Ellman MB, Sherman SL, Forsythe B, LaPrade RF, et al. Return to play following anterior cruciate ligament reconstruction. J Am Acad Orthop Surg 2015; 23(5): 283-296.
 5. Feller J, Webster KE. Return to sport following anterior cruciate ligament reconstruction. Int Orthop 2013; 37(2): 285-290.
 6. Alentorn-Geli E, Myer GD, Silvers HJ, Samitier G, et al. Prevention of non-contact anterior cruciate ligament injuries in soccer players. Part 2: a review of prevention programs aimed to modify risk factors and to reduce injury rates. Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy 2009; 17(8): 859-879.
 7. Ardern CL, Webster KE, Taylor NF, Feller JA. Return to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery: a systematic review and meta-analysis of the state of play. Br J Sports Med 2011; 45(7): 596-606.
 8. Trigsted SM, Cook DB, Pickett KA, Cadmus-Bertram L, et al. Greater fear of reinjury is related to stiffened jump-landing biomechanics and muscle activation in women after ACL reconstruction. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy 2018; 26(12): 3682-3689.
 9. Ardern CL. Anterior cruciate ligament reconstruction—not exactly a one-way ticket back to the preinjury level: a review of contextual factors affecting return to sport after surgery. Sports health 2015; 7(3): 224-30.
 10. Forsdyke D, Smith A, Jones M, Gledhill A. Psychosocial factors associated with outcomes of sports injury rehabilitation in competitive athletes: a mixed studies systematic review. Br J Sports Med 2016; 50(9): 537-544.
 11. Te Wierike SC, Van Der Sluis A, van den Akker‐Scheek I, Elferink‐Gemser MT, Visscher C. Psychosocial factors influencing the recovery of athletes with anterior cruciate ligament injury: a systematic review. Scand J Med Sci Sports 2013; 23(5): 527-540.
 12. Forsdyke D, Smith A, Jones M, Gledhill A. Psychosocial factors influencing the recovery of athletes with anterior cruciate ligament injury: a systematic review. Scand. J. Med. Sci. Sports 2013; 23(5):527-540.
 13. Burland JP, Lepley AS, Cormier M, DiStefano LJ, et al. Learned helplessness after anterior cruciate ligament reconstruction: an altered neurocognitive state?. Sports Medicine 2019; 49(5):647-657.
 14. Mozafari zadeh M, Heidari F, Khabiri M. The Effect of a Mind fullness-Based Training Program on Sport Injury Anxiety and Performance of Soccer Players. Intrnational Conference on Sports Sciences. Rademan Innovative Institute 2019; 8(1): 95-108. [Persian]
 15. Vairo GL, Myers JB, Sell TC, Fu FH, Harner CD, Lephart SM. Neuromuscular and biomechanical landing performance subsequent to ipsilateral semitendinosus and gracilis autograft anterior cruciate ligament reconstruction. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2008; 16(1):2-14.
 16. Razi M, Sadeghi H, Ebrahimi takamejani E, Shariatzade M. Effect of Lower Limb Muscle Fatigue on Knee Joint Control Strategies during Landing in Young Men. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2018. 7(2): 1-10 [Persian]
 17. Athan A, Sampson U. Coping with pre-competitive anxiety in sports competition. European Journal of Natural and Applied Sciences 2013; 1(1): 1-9.
 18. Emery CF, France CR, Harris J, Norman G, VanArsdalen C. Effects of progressive muscle relaxation training on nociceptive flexion reflex threshold in healthy young adults: a randomized trial. Pain 2008; 138(2): 375-379.
 19. Zehtab Najafi A, Vaez Mousavi SMK, Taheri HR. Effectivness of selected psycological interventions on reducing competitive state anxity of athletes. Research in Sport Management & Motor Behavior 2018; 8(15): 19-27. [Persian]
 20. Khabiri M, Moghadam Zadeh A, Mehrsafar A, Abrisham-kar H. Comparison of the effectiveness of progressive muscle relaxation with imagery-based relaxation on cortisol levels, competitive anxiety and self-confidence in elite athletes. Journal of Research in Psychological Health 2017; 11(1): 62-73. [Persian]
 21. Jafari H, Ebrahimi I, Salavati M, Kamali M, Fata L. Psychometric properties of Iranian version of Tampa Scale for Kinesiophobia in low back pain patients. Archives of Rehabilitation 2010; 11(1): 15-22. [Persian]
 22. Onestak DM. The effects of progressive relaxation, mental practice, and hypnosis on athletic performance: A review. Journal of Sport Behavior 1991; 14(4):247.
 23. Padua DA, DiStefano LJ, Beutler AI, De La Motte SJ, et al. The landing error scoring system as a screening tool for an anterior cruciate ligament injury–prevention program in elite-youth soccer athletes. Journal of athletic training. 2015; 50(6): 589-595.
 24. Hashim HA, Hanafi H, Yusof A. The effects of progressive muscle relaxation and autogenic relaxation on young soccer players’ mood states. Asian journal of sports medicine 2011; 2(2): 99-105.
 25. Sakhare N, Physiotherapy K, Sharma K, Syal A. Effect of progressive muscular relaxation technique and autogenic relaxation technique on pre competitive state anxiety and self-confidence in athletes. International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology 2018; 4(6): 403-409.
 26. Aghebati N, Mohammadi E, Esmaeil ZP. The effect of relaxation on anxiety and stress of patients with cancer during hospitalization. Iran Journal of Nursing 2010; 23(65):15-22. [Persian]
 27. Pelka M, Heidari J, Ferrauti A, Meyer T, et al. Relaxation techniques in sports: A systematic review on acute effects on performance. Performance Enhancement & Health 2016; 5(2): 47-59.