دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 7-125 
مطالعه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به شکاف لب و کام

صفحه 19-30

10.22038/jpsr.2021.45700.2061

فایزه جعفری رسا؛ ناهید جلیله وند؛ محبوبه رسولی؛ سید جواد نصیری