مروری بر آزمون‌ های ارزیابی نگرش افراد غیر‎ ‎لکنتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

کارشناس ارشد گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
لکنت اختلالی چند بعدی است که در آن علاوه بر ناروانی­های گفتاری، باید به واکنش ­های نگرشی نیز توجه کرد. این نگرش ­های منفی دریافتی از محیط، نقش مهمی را در شکل گیری و تداوم اختلالات روانی گفتار بازی می ­کنند که سبب ایجاد مشکلاتی در تعمیم و تثبیت درمان افراد مبتلا به لکنت می ­شوند. بنابراین آگاهی عموم افراد از این نگرش ­ها نسبت به لکنت و سعی بر تغییر محیط ارتباطی کمک زیادی به کاهش شدت لکنت و بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا می ­کند. هدف از مطالعه حاضر، معرفی اولیه آزمون ­های ارزیابی نگرش به لکنت افراد غیر لکنتی است.
روش بررسی:
جهت دسترسی کامل بر ابزارهای بررسی نگرش افراد غیر لکنتی به افراد مبتلا به لکنت، جستجو در پایگاه­ های اطلاعاتی Google ،SID، Iranmedex، Google Scholar، Scopus، PubMed، Science Direct، پایان نامه­ های مربوط به اختلال لکنت  انجام پذیرفت.
یافته ها:
تعداد 12 آزمون در زمینه ارزیابی نگرش افراد غیرلکنتی به لکنت یافت شد. این آزمون­­ ها مربوط به ارزیابی نگرش والدین، معلمان، همسالان و درمانگران بود. نکات قابل توجهی از این آزمون ­ها توضیح داده شد.
نتیجه گیری:
با توجه به نتایج مقاله حاضر، نگرش شنونده می ­تواند تاثیر زیادی بر ادراک فرد  لکنتی از  خودش، شکل گیری نگرش ­های منفی و عاملی در ماندگاری یا افزایش شدت لکنت تلقی شود. بنابراین افزایش آگاهی عموم و تغییر نگرش آن ها، به ویژه درمانگران به این مسائل در روند درمان نیازمند توجه بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


 1. Yadegari F, Daruee A, Farazi M, Alipurheydari M, Negareshe Ertebati Daneshamozane Adi Va Loknati, Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2000; 11 (1); 100-102 [Persian]
 2. Lambrinou E, Sourtzi P, Kalokerinou A, Lemonidou C. Reliability and validity of the Greek version of Kogan's Old People Scale. Journal of Clinical Nursing 2005; 14(10): 1241-1247.
 3. Cooper Eugene B, Cooper Crystal S. Clinician attitudes toward stuttering: A decade of change (1973–1983). Journal of Fluency Disorders 1985; 10(1): 19-33.
 4. Abrahams K, Harty M, St Louis KO, Thabane L, Kathard H. Primary school teachers' opinions and attitudes towards stuttering in two South African urban education districts. South African Journal of Communication Disorders 2016; 63(1): 1-10.
 5. Jian Li, Hayley S Arnold. Reactions of teachers versus non-teachers toward people who stutter. Journal of communication disorders 2015; 56(2): 8-18.
 6. Gabel RM, Blood GW, Tellis GM, Althouse MT. Measuring role entrapment of people who stutter. Journal of Fluency Disorders 2004; 29(1): 27-49.
 7. Dehghan A, Ashayeri H, Shahbodaghi MR. Rabete Sorate Goftare Madaran Va Mizane Shedate Loknat Dar Kudakan], Journal of Advances in Cognitive Science 2006; 8(3): 52-57. [Persian]
 8. Langevin M. Teasing and Bullying: Unacceptable Behaviour: the TAB Program: Institute for Stuttering Treatment and Research; 2000.
 9. Hossein zadeh N, Shahbodaghi MR, Jalaei S. Taeen Ravaee Va Payee Cheklist Raftari Va Azmoon Tarze Talaghi Ertebati Va Moghayese Emtiaze Anha Beyne Daneshamuzane Loknati Va Gheyre Loknati 6-11 Sal. Journal of Modern Rehabilitation2010; 4 (1-2): 30-37. [Persian]
 10. Guitar B. Stuttering: An integrated approach to its nature and treatment: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
 11. Tohidast SA, Mansuri B, Jalaei Sh, Daryabari SM. Moruri Bar Azmunhaye Arzyabi Negareshe Afrade Mobtala Be Loknat. J Res Rehabil Sci 2013; 8(7): 1266-1276. [Persian]
 12. Farazi M, Sajedi F. Moruri:Loknat Dar Kudakan. Majale Asib Shenasi Goftaro Zaban 2014; 4(8): 62-69. [Persian]
 13. Safari Hafshejani Z, Khoramshahi H. Moruri Bar Darmanhaye Moaser Bar Loknate Dorane Bozorgsali. Jundishapur Sci Med J 2019; 18(6): 559-570. [Persian]
 14. HoseiniNasab S, Shafiei B, Shafiei M. Translating & Determining the Psychometric Properties of the Impact of Stuttering on Preschoolers and Parents’(ISPP) Questionnaire. Middle Eastern Journal of Disability Studies 2015; 4(4): 25-32. [Persian]
 15. Abdi S, Jalaei S, Teimouri sangani M, Pourmohammad A. Bumi Sazi Va Baresi Ravaee Va Payaee Noskhe Farsi Meghyase Sanjeshe Negareshe Omumi Nebat Be Vizhegi Ensani-Loknat, Journal of Modern Rehabilitation 2016; 9 (S3) :86-92. [Persian]
 16. Wiley JH. A scale to measure parental attitudes. Journal of Speech and Hearing Disorders 1955; 20(3): 284-290.
 17. Crowe TA, Cooper EB. Parental attitudes toward and knowledge of stuttering. Journal of communication disorders 1977; 10(4): 343-357.
 18. Crowe TA, Walton JH. Teacher attitudes toward stuttering. Journal of fluency disorders 1981; 6(2): 163-174.
 19. Humeniuk E, Tarkowski Z. Parents’ reactions to children’s stuttering and style of coping with stress. Journal of Fluency Disorders. 2016; 49(2): 51-60.
 20. Hurst MA, Cooper EB. Vocational rehabilitation counselors' attitudes toward stuttering. Journal of Fluency Disorders 1983; 8(1): 13-27.
 21. Cooper EB, Cooper CS. Clinician attitudes towards stuttering: Two decades of change. Journal of Fluency Disorders 1996; 21(2):119-135.
 22. Hurst MI, Cooper EB. Employer attitudes toward stuttering. Journal of Fluency Disorders 1983; 8(1): 1-12.
 23. Langevin M. The Peer Attitudes Toward Children who Stutter scale: Reliability, known groups validity, and negativity of elementary school-age children's attitudes. Journal of Fluency Disorders 2009; 34(2): 72-86.
 24. Özdemir RS, Louis KOS, Topbaş S. Public attitudes toward stuttering in Turkey: Probability versus convenience sampling. Journal of Fluency Disorders 2011; 36(4): 262-267.
 25. Louis KOS. The public opinion survey of human attributes-stuttering (POSHA-S): summary framework and empirical comparisons. Journal of Fluency Disorders 2011; 36(4): 256-261.
 26. Franck AL, Jackson RA, Pimentel JT, Greenwood GS. School-age children’s perceptions of a person who stutters. Journal of Fluency Disorders 2003; 28(1): 1-15
 27. Cummins RA. Fluency disorders and life quality: Subjective wellbeing vs. health-related quality of life. Journal of fluency disorders 2010; 35(3): 161-172.
 28. Yaruss JS. Assessing quality of life in stuttering treatment outcomes research. Journal of fluency disorders 2010; 35(3): 190-202.