رابطه شاخص های وضعیت بدنی با تعادل در دانش آموزان 7 تا 10 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه‎ ‎پرردیس البرز تهران، تهران، ایران ‏

2 استاد گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ‏

3 دانشیار گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف:
اختلال حرکتی و انحرافات  اسکلتی عضلانی به ویژه در بین دانش آموزان می تواند یکی از مسائل مهم در سیستم سلامت کشور در نظر گرفته شود. لذا بررسی عوامل مرتبط با وضعیت بدنی و اختلالات حرکتی می تواند نقش مهمی در شناسایی و پیشگیری از مشکلات وضعیتی و حرکتی داشته باشد. 
روش بررسی:
تحقیق حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. در این تحقیق 340 دانش آموز پسر با میانگین سن 0/9±8/2 سال، میانگین وزن 6/6±26/4 کیلوگرم، میانگین قد 9/10±125/9 سانتی متر، میانگین شاخص توده بدنی 2/9±16/3 به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای  ارزیابی تعادل (ایستاوپویا) ااز دو آیتم ایستادن و راه رفتن روی چوب موازنه آزمون تبحر حرکتی  برونینکس- اوزر تسکی فرم کوتاه استفاده شد. مولفه های وضعیت بدنی شامل سربه جلو (فتوگرافی)، شانه گرد (فتوگرافی)، شانه نابرابر (اینکلاینومتر)، اسکلیوز (فتوگرافی)، کایفوز (خط کش منعطف)، لوردوز (خط کش منعطف)، لگن نابرابر (اینکلاینومتر) و وضعیت زانو ها (کولیس استخوان) و کف پا (شاخص استاهلی) بودندکه با ابزار های استاندارد و معتبر مورد اندازه گیری قرار گرفتند.  به منظور تعیین میزان ارتباط از روش همبستگی اسپیرمن با توجه به عدم نرمال بودن توزیع داده ها استفاده شد.
یافته ها: 
نتایج توصیفی شیوع ناهنجاری های وضعیتی در  اسکولیوز غیر ساختاری 55/6 درصد، سر به جلو 48/3 درصد، کف پای صاف چپ 71/2 درصد بیشترین و هایپر کایفوزیس 3 درصد وزانوی پرانتزی 3/8 درصد کمترین مقدار را نشان داد. نتایج بررسی رابطه بین متغیرها  نشان داد تعادل ایستا با میانگین (5/2±7/2) ثانیه با  شاخص وضعیت  بدنی میزان افتادگی شانه چپ با میانگین )1/02 ±0/38( درجه در میان دانش آموزان 10-7 ساله پسر همبستگی مثبت (0/155=r)و با مقدار افتادگی شانه راست با میانگین (1/5±0/86 ) درجه همبستگی منفی (0/192-=r) وجود دارد. در دیگر شاخص ها رابطه معنا داری مشاهده نشد. همچنین  تعادل پویا با میانگین (1/15±5/45) ثانیه با مقدار  زاویه کایفوز با میانگین (11/6±30/34) درجه (0/108-=r) و افتادگی شانه راست با میانگین (1/5±0/86) درجه (0/119-=r) و اندازه انحراف زانوی به داخل با میانگین (2/1±1/18) سانتی متر (0/173-=r) در میان دانش آموزان 10-7 ساله پسر همبستگی منفی دارند. در دیگر شاخص ها رابطه معناداری مشاهده نشد بین نمره تعادل کل (مجموع تعادل ایستا و پویا) و مقدار  افتادگی شانه راست (0/185- =r) همبستگی منفی و مقدار  افتادگی شانه چپ (0/146=r) همبستگی مثبت وجود دارد در دیگر شاخص ها رابطه معنا داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری:
نتایج تحقیق حاضر حاکی از ارتباط بین شاخص های میزان افتادگی شانه راست و چپ با تعادل ایستا، میزان انحراف زانو به داخل، میزان زاویه کایفوز و میزان افتادگی شانه راست با تعادل پویا  و میزان افتادگی شانه راست و چپ با تعادل کل در کودکان 7 تا 10 ساله پسر می باشد. در نتیجه می توان استنباط کرد که تعادل به عنوان یکی از مهارت های بنیادی مهم در کودکان که وابسته به قدرت و انعطاف پذیری عضلات بدن می باشد با  بروز تغییرات در راستای بدنی در ارتباط بوده و وضعیت بدنی و تعادل  می توانند در یکدیگر تاثیرگذار باشند بنابراین باتوجه به ماهیت تحقیق حاضر هنوز نمی توان درباره منشا تغییر و اینکه کدام مورد باعث تغییر و عامل اصلی می باشد نتیجه گیری کرد و لذا نیاز به تحقیقات بیشتر در این خصوص می باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Saatchian v, Keshtidar m, Ranuei M, Azizi b. Explaining the factors affecting the success of the intramural sports Olympiad. Research on Educational Sport. 2019; 7(16): 39-60
 2. Daneshmandi H AG. Corrective exercises. ed n, editor. Tehran:: Publication of the Samt; 2007.
 3. Karimian R, Karimian M, Hadipour M, Heyat F, Janbozorgi A. The prevalence of children’s postural abnormalities and its association with sport activity. Journal of Fasa University of Medical Sciences 2016; 6(1): 106-112. [Persian]
 4. Woollacott MH, Shumway-Cook A. Development of posture and gait across the life span: University of South Carolina Press; 1989.
 5. Mazzardo Jr O. The relationship of fundamental movement skills and level of physical activity in second grade children: University of Pittsburgh; 2008.
 6. Haywood K, Getchell N. Lifespan Motor Development.(5th edn) Human Kinetics. Champaign, IL. 2009.
 7. Dehnavi m, Servati h. Investigating the relationship between the development of basic motor skills and the level of physical activity in third and fourth grade students.  The first national conference on sports science developments in the field of health, prevention and championship: Imam Khomeini International University; 2015. [Persian]
 8. David L, Gallahue o, Goodway Jc, Jacquelin D. Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults: McGraw-Hill; 2011.
 9. Zimmer C, Staples KL, Harvey WJ. Fundamental movement skills in children with and without movement difficulties. Journal of Motor Learning and Development 2016; 4(2): 324-342.
 10. Gallahue DL, Donnelly FC. Developmental physical education for all children: Human Kinetics; 2007.
 11. Fong SS, Chung LM, Bae Y-H, Vackova D, et al. Neuromuscular processes in the control of posture in children with developmental coordination disorder: current evidence and future research directions. Current Developmental Disorders Reports 2018; 5(1): 43-48.
 12. Yildiz S. Relationship between Functional Movement Screen and Athletic Performance in Children Tennis Players. Universal Journal of Educational Research. 2018; 6(8): 1647-1651.
 13. Ludwig O. Interrelationship between postural balance and body posture in children and adolescents. Journal of physical therapy science 2017; 29(7): 1154-1158.
 14. Panait M, Gherghel A, Tifrea C. Prevention of Postural Deficiencies for Children from the 3rd to the 4th Grade with the Help of Specific Resources in Sports. SEA-Practical Application of Science 2018; (18): 335-337.
 15. Frank C, Page P, Lardner R. Assessment and treatment of muscle imbalance: the Janda approach: Human kinetics; 2009.
 16. Sedaghati P, Zolghadr H, Daneshmandi H. Research Paper Postural Control Status in Relation to Anthropometric and Postural Indices of Active People. Journal of Sport Biomechanics 2019; 5(1): 50-61.
 17. Rabieezadeh A, Hovanloo F, KhaleghiM, Akbari H. The relationship of height, weight and body mass index with curvature of spine kyphosis and lordosis in 15-12-year old male adolescents of Tehran. Turkish Journal of Sport and Exercise 2016; 18(3): 42-46. [Persian]
 18. Rabiei M, Jafarnejhad-Gre T, Binabaji H, Hosseininejad SE, Anbarian M. Assessment of postural response after sudden perturbation in subjects with genu valgum. Journal of Shahrekord Uuniversity of Medical Sciences 2012; 14(2): 90-100. [Persian]
 19. Karamvisi H, Babakhani F, Sheikhhoseini R. Comparison of the Electromyographic Activity of Trunk and Hip Muscles during the Single Leg Jump-Landing in Men with and without Genu Varum Scientific Journal of Rehabilitation Medicine2019; 8(4): 56-64. [Persian]
 20. Shahriarpour A, Eftekhari F, Hadadnrjad M, Bayattork M. Comparison of Postural Control and Motor Control in Adolescents with Idiopathic Scoliosis and Healthy Subjects: A Short Report. JRUMS 2019; 18(6):6 07-616. [Persian]
 21. Sakamitsu T. Relationship of kyphosis with balance and walking ability in the elderly. Rigakuryoho Kagaku. 2007; 22: 489-494.
 22. Anbarian M, Mokhtari M, Zareie P, Yalfani A. A comparison of postural control characteristics between subjects with kyphosis and controls. Avicenna Journal of Clinical Medicine 2010; 16(4): 53-60.
 23. Norasteh AA, Hosseni R, Daneshmandi H, Shah HS. Balance assessment in students with hyperkyphosis and hyperlordosis JESM 2014; 6(1): 57-71. [Persian]
 24. Faul F, Erdfelder E, Lang A-G, Buchner A. G* Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior research methods 2007; 39(2): 175-191.
 25. Mahmoudi S, Badami R. The Effect of Sports Vision Exercises on Motor Fundamental Skills and Visual Perceptual Skills of 8-10Year-Old Dyslexic Children. Advances in Cognitive Science 2017; 19(2): 43-51. [Persian]
 26. Shams A, Vameghi R. Relationship between age, gender and body mass index with performance of fundamental motor skills among children aged 7-10 years. Health Education and Health Promotion 2018; 6(1): 39-25 [Persian]
 27. Arsalani F, Sheikh M, HemayatTalab R. Effectiveness of Selected Motor Program on Working Memory, Attention, and Motor Skills of Students with Math Learning Disorders. 2019; 8(3): 209-220. [Persian]
 28. Jiang G-P, Jiao X-B, Wu S-K, Ji Z-Q, et al. Balance, proprioception, and gross motor development of chinese children aged 3 to 66 years. Journal of motor behavior 2018; 50(3): 243-252.
 29. Mohammadi Orangi B, Shahrzad N, Yaali R. The relationship between motor proficiency with body mass index and nutritional status in healthy boys 10-14 years old. Research in Sport Management & Motor Behavior 2018; 7(14): 59-69. [Persian]
 30. Seidi F, Ghasabi Ls, Fadaee E. Relationship between the forward head and thoracic hyper-kyphosis deformities with body image in non-athletes females. Koomesh 2016; 18(1): 102-109. [Persian]
 31. Daneshmandi H, Mansore M. the effect of eight weeks comprehensive corrective exercises on upper Crossed syndrome. 40 female college students with forward head, forward shoulder, and kyphosis. Two Quarterly Researches in Sport Medicine and Technology 2014; 4(12): 76-88. [Persian]
 32. Gheitasi M, Alizadeh MH, Rajabi R, Ebrahimi E. Comparison of the three methods of routine, self-correction and mixed corrective exercise on lateral curvature degree in nonstructural scoliotic subjects. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 2019; 8(1): 47-60 [Persian]
 33. Yari A, Mirnasuri R, Hemati F. Assessment of uneven shoulder and its related factors among high school Boys aged 15-18 years in Ilam city. scientific journal of ilam university of medical sciences 2014; 22(2): 125-131. [Persian]
 34. Beyranvand R, Sani M, Azargoun M. The Assessment of Musculoskeletal Condition and Its Relationship with Years of Service and Level of Physical and Mental Health in NEDAJA Submarine Crews of Bandar Abbas in 2016. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2018; 17(1): 15-26 [Persian]
 35. Seidi F, Rajabi R, Ebrahimi T, Tavanai A, Moussavi S. The Iranian flexible ruler reliability and validity in lumbar lordosis measurements. World J Sport Sci 2009; 2(2): 95-99. [Persian]
 36. Hosseini R, Norasteh AA, Nemati N. The comparison of balance between 11-14 years old athletes with and without genu varum. Journal of Sport Biomechanics 2019; 4(4): 51-60. [Persian]
 37. Karimi S, Kashi O, Admadimanesh V, Moradi A. The relationship between anthropometric factors and flat feet. 2016; 5(1): 126-134. [Persian]
 38. Alipour A, Daneshmandi H, Norasteh A. Comparison of walking ability, lordosis and kyphosis angle in elderly athlete and non-athlete men. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2015; 25(123): 126-136.. [Persian]
 39. Rajabi. R, Latifi. S. Norms of dorsal and lumbar curvature of the spine (lordosis) of Iranian men and women. Sports Medicine Studies 2009; 2(7): 13-30. [Persian]
 40. Mahdieh F, Rajabi R, Aghayari A. Determination of foot arch index in deferent ages groups for men and women in Esfahan city. JRRS 2014; 9(6): 1063-1076. [Persian]
 41. Mousavi S.H, Ghasemi B, Faramarzi M. The Relationship between Internal Longitudinal Foot Arch with Static and Dynamic Balance of 12-14 years Male Students. Sport Medicine 2009; 1(2): 107-125. [Persian]
 42. Onodera AN, Sacco ICN, Morioka EH, Souza PS,et al. What is the best method for child longitudinal plantar arch assessment and when does arch maturation occur? The Foot 2008; 18(3): 142-149.
 43. Aghdam GMG, Letafatkar A. Comparison of Shoulder Screening Test Scores between Overhead and Non-Overhead Athletes. SJRM 2018; 7(2): 41-51. [Persian]
 44. Sawyer QL. Effects of forward head rounded shoulder posture on shoulder girdle flexibility, range of motion, and strength. 2006.
 45. Khayati f, Saremi m, Firoozeh m, Kavousi a. Evaluation of the relationship between forward head posture with static and dynamic postural stability impairment among dentists. RJMS 2016; 23: 145. [Persian]
 46. Samaei A, Bakhtiary A, Elham F, Rezasoltani A. Effects of genu varum deformity on postural stability. International journal of sports medicine 2012; 33(6): 469-473. [Persian]
 47. Salehi S, Hedayati R, Bakhtiyari AH, Ghorbani R, et al. The relationship between forward head deviation and balance parameters in young females. Koomesh.2012; 14(1): 76-85. [Persian]
 48. Kim BJ, Lee JY. The relationship between some anthropometric characteristics at different levels of difficulty with balance. Aula Orientalis 2014; 2: 36-48
 49. Cho C-Y. Survey of faulty postures and associated factors among Chinese adolescents. Journal of manipulative and physiological therapeutics 2008; 31(3): 224-229.
 50. Sane A. The comparative investigation of upper extremity abnormality in students of elementary. Novels of education 2009; 30 :139-156.
 51. Rashidi M, Ghorbani R. Assessment of spinal cord abnormalities and its related factors in male students of Islamic Azad University at Semnan. Advances in Nursing & Midwifery 2010; 20(69): 25-30. [Persian]
 52. Moradporian mr, Rahmati m, Fouladvand m. Study of abnormality frequency and its related factors in Khorramabad Azad university students. Yafteh 2012; 14(4): 113-120. [Persian]
 53. Sedaghati P, Zolghadr H, Daneshmandi H. Study postural control position in relation to anthropometric and postural Indicators of Active Persons. Journal of Sport Biomechanics 2018; 4(3): 21-30. [Persian]
 54. Hrysomallis C. Balance ability and athletic performance. Sports medicine 2011; 41(3): 221-232.