تأثیر 8 هفته تمرینات منتخب ثبات مرکزی یوگا بر تعادل ایستا و نیمه پویا با چشمان باز و بسته در دختران غیر ‏ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف:
حفظ تعادل یکی از مهمترین پارامترهای یک جسم سالم می باشد. هر فرد که با مشکلاتی در رابطه با تعادل مواجه است، به طریقی تلاش می‌کند تا بتواند تعادل از دست رفته خود را برگرداند یا آن را ارتقاء بخشد، بنابراین هدف از این تحقیق تاثیر 8 هفته تمرینات منتخب ثبات مرکزی یوگا بر تعادل ایستا و نیمه پویا با چشمان باز و بسته در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان می‏باشد.
روش بررسی:
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی،که جامعه آماری آن دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان می ‏باشد و نمونه آماری آن 20 نفر از جامعه آماری مدنظر است که به صورت نمونه گیری دسترس انتخاب شده اند.از تمام آزمودنی‏ها پیش آزمون (سنجش تعادل ایستا و نیمه پویا با چشمان باز و بسته با دستگاه تعادل سنج بایودکس) گرفته شد سپس به مدت 8 هفته به اجرای تمرینات منتخب یوگا مشغول شدند و پس از آن پس آزمون به عمل آمد.جهت تجزیه و تحلیل داده‏ های پژوهش از روش آماری تی وابسته در سطح معنی‌داری (0/05≥p) در نرم افزار 24spss استفاده شد.
 یافته ها:
یافته‏ های پژوهش بیانگر آن بود که بین میانگین ‌های پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری برای متغیرهای تعادل ایستا با چشمان باز0/001=p  و با چشمان بسته0/001=p؛ تعادل نیمه پویا خلفی – قدامی با چشمان باز 0/013=p و با چشمان بسته 0/004=p؛ تعادل نیمه پویا خلفی- داخلی با چشمان باز 0/001=p و با چشمان بسته 0/007=p؛ تعادل نیمه پوبا خلفی – خارجی با چشمان باز 0/001=p و با چشمان بسته 0/007=p وجود داشت.
نتیجه گیری:
با توجه به یافته‏ های برآمده از تحقیق حاضر، می­توان نتیجه گرفت که این تمرینات احتمالا تاثیرات مثبتی بر ‏ تعادل نیمه پویا در همه جهات و تعادل ایستا با چشمان باز و بسته داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Niknejad, Fatemeh Opinion polls on women's sports. Deputy of Sport and Physical Education of Women's Physical Education Organization; 1996. [Persian]
 2. Shumway–Cook A, Gruber W, Baldwin M, Liao S. The Effect of multimensional exercise on balance, mobility and fall risk in Community– Dwelling older adults. Physical Therapy 1997; 77(1): 46-57.
 3. Ozlem, Ulger, Vardar Yağlı N. Effects of yoga on balance and gait properties in women with musculoskeletal problems: A pilot study, Complementary Therapies in clinical practice 2011;  17(1): 13-15.
 4. Bames PM, Bloom B. Nahin RL. Complementary and Alternative Medicine Use Among Adults and Children: United States, 2007. Natl Health Stat Report 2008; 12: 1-23.
 5. Mirghafoori   S.H.A Touranlou  S.H, Mirfakhreddin S.H. iStudy and analysis of issues affecting women's participation in sport activities, (Case Study of Yazd University Students).  2010; 1(1): 83-100. [Persian]
 6. Fazelifar, S. The Comparison of Physical Fitness Situation of 11 To 13 Years Old Mail Student of Amol. Movement Magazine 2007; 28: 107-126. [Persian]
 7. Boon H, Stewart M, Kennard MA, Gray R, et al.. Use of complementary/alternative medicine by breast cancer survivors in Ontario: prevalence and perceptions. J Clin Oncol 2000; 18(13): 2515-2521.
 8. Nick N, Paedramfar, P, Ghodsbin, F, Keshavarzi S, Jahanbin I. The Effect of Yoga on Balance and Fear of Falling in Older Adults. PM R 2016; 8(2): 145-151.
 9. Ram kumar E.R. Yoga for children. Indus. new delhi 1994; 53-54.
 10. Schmid A, Van Puymbroeck M, Koceja DM. Effect of a 12-week yoga intervention on fear of falling and balance in older adults: a pilot study. Arch Phys Med Rehabil 2010; 91 (4): 576-583.
 11. Erickson K. I., Kramer A. N F. Aerobic exercise effects on cognitive and neural plasticity in elder adults. Br J Sports Med 2009; 43(1): 22-24.
 12. Hadavi, F. Measurement and Evaluation in Physical Education, Tarbiat Moallem University Publishers 2003; 175-181; 237-240. [Persian]
 13. Ganjouei, F.A. Comparison of the effect of two methods of physical fitness training on increasing the range of motion of the three selected joints Women over 40.  Yazd Azad university; 1993. [Persian]
 14. Mahdipour Zareh N, Bahri S. Yoga Health Agent. IJN 2003; 18(41 and 42): 85-91. [Persian]
 15. Mohammadpuor, H, Rahnama N, Faramarzi M..The effect of omega-3 fatty acid intake along with resistance training on some fitness factors in healthy elderly women. Journal of sport physiology 2014; 22:  41-54. [Persian]
 16. William E Prentice. Rehabilitation Techniques for Sports Medicine and Athletic Training.  Medicine & In Sports & Exercise 2011; 98-121.
 17. Sanajian, A. Sadeghi H, Tarvardizadeh B. The Effect of Eight-Week Yoga Practice on Balance, Flexibility, Pelvic and Trunk Endurance in Healthy Middle-aged Women. Islamic Azad University, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Central Tehran Branch, Department of Sport Biomechanics 2012. [Persian]
 18. Hiltman R. Yoga for Health - Translated by Nasrin Salamat - First Edition - Book Publisher 1992: 14-32.
 19. Hannachi P,  Kaviani G. Impact of mini trampoline exercise on dynamic balance in elderly women, Tehran, Iran. Hormozgan Medical 2010; 14(2): 144-150. [Persian] 
 20. Razavi Asfali, S.M, Amir Saifaddini M.R, Mohammadipour F. The Morning-Evening Variation of Dynamic Balance under Dual Cognitive Task in Morning-Type Elderly Women. J Res Rehabil Sci 2017; 13(4): 194-200. [Persian]
 21. Leetun, D, Ireland, ML, Willson, J, Ballantyne, BT, McClay Davis, I. Core stability measures as risk factor for lower extremity injury an athletes, Med Sci Sports Exerc 2004; 36(6): 926-934.
 22. Raub, J.A. Psychophysiology effects of Halta Yoga on musculoskeletal and cardiopulmonary function: a literature review. J Altern Complement Med 2002; 8(6): 797-812.
 23. Buettner C, Kroenke CH, Phillips RS, Davis RB, et al. Correlates of use of different types of complementary and alternative medicine by breast cancer survivors in the nurses' health study. Breast Cancer Res Treat 2006; 100(2): 219-227
 24. Ni M, Mooney K, Richards L, Balachandran A, et al. Comparative impacts of Tai Chi, balance training and a specially-designed yoga program on balance in older fallers. Arch Phys Med Rehabil. 2014; 95(9): 1620-1628.e30.
 25. Jannati, S. Sohrabi, M. Attarzadeh Hoseini, S.R. The Effect of Selective Hata Yoga Training on Balance of Elderly Women.    Salmand: Iranian Journal of Ageing 2011, 5(4): 46-52. {Persian] 
 26. Mahdavi S, Golpaigani M, Shavandi N, Farzaneh Hessari A, Sheikh Hoseini R. The Effect of Core Stabilization Training (Six Weeks) on Falling Rate in Elderly Female.  Salmand: Iranian Journal of Ageing 2010, 5(3): 30-42. [Persian]