تأثیر هشت هفته تمرینات ضد جاذبه سویینگ بر توانایی عملکرد راه رفتن و اندام فوقانی در زنان مبتلا به مالتیپل ‏اسکلروزیس با ناتوانی متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده‎ ‎تربیت بدنی و علوم ورزشی،‎ ‎دانشگاه باهنر کرمان،‎ ‎کرمان،‎ ‎ایران

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده‎ ‎تربیت بدنی و علوم ورزشی،‎ ‎دانشگاه باهنر کرمان،‎ ‎کرمان،‎ ‎ایران

3 استاد بیماری های مغز و اعصاب، مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

 هدف:
یکی از اصلی ترین مشکلات بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس کاهش توانایی­ در عملکرد راه رفتن، هماهنگی و همچنین ضعف عضلانی است که در اثر اختلالات عصبی-عضلانی ایجاد شده و منجر به محدودیت در عملکرد اندام فوقانی و تحتانی می­ شود. هدف از این تحقیق بررسی میزان اثر تمرینات سویینگ بر عملکرد راه رفتن و اندام فوقانی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با ناتوانی متوسط می ­باشد.
روش بررسی:
هجده بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با میانگین سنی 3/74±36/55 سال، میانگین قد 4/01±164/66 سانتی متر و وزن 5/34±66/48 کیلوگرم و 13 بیمار با میانگین سنی 82/4±34/37 سال، قد 91/4±166/76 سانتی متر و وزن 6/32±66/66 کیلوگرم که هر دو گروه با شاخص ناتوانی 6/5‏≥‏EDSS‏≥‏4/5 بودند به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته به انجام تمرینات سویینگ در باشگاه پرداختند و گروه کنترل به فعالیت های عادی روزانه خود بدون هیچ گونه محدودیت و مطابق با مداخلات فیزیوتراپی پزشک مربوطه به فعالیت پرداختند.
 یافته‌ ها:
مطابق نتایج بدست آمده توانایی عملکرد اندام فوقانی با توجه به بررسی روند عملکرد بیماران در چهار زمان تست گیری (0/001=p) می­باشد. همچنین در عملکرد راه رفتن نیز بین چهار زمان تست گیری تفاوت معناداری مشاهده شد (0/001=p). بین گروه تجربی و گروه کنترل نیز در بخش عملکرد اندام فوقانی (0/001=p) و عملکرد راه رفتن تفاوت معناداری مشاهده شد (0/001=p).
نتیجه گیری:
با ­توجه به موثر بودن تمرینات منتخب سویینگ می­توان از ابزار باشگاهی سویینگ به عنوان یک مداخله بالینی جهت بازتوانی و بهبود فاکتورهای عصبی عضلانی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با در نظر گرفتن درجه ناتوانی افراد استفاده کرد و با توجه به بررسی میزان پیشرفت و تغییرات عملکرد بیماران از هفته چهارم تمرینات و مشاهده بهبودی، می­توان شروع اثربخشی پروتکل تمرینی را با در نظر گرفتن محدوده ناتوانی بیماران ام اس تا حدود زیادی مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Alphonsus KB, Su Y, D’Arcy C. The effect of exercise, yoga and physiotherapy on the quality of life of people with multiple sclerosis Systematic review and meta-analysis. Complementary therapies in medicine 2019; 1)43(: 188-195.
 2. Meyer-Moock S, Feng YS, Maeurer M, Dippel FW, Kohlmann T. Systematic literature review and validity evaluation of the Expanded Disability Status Scale (EDSS) and the Multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC) in patients with multiple sclerosis. BMC neurology 2014; 14(1): 14-58.
 3. Solaro C, Trabucco E, Uccelli MM. Pain and multiple sclerosis: pathophysiology and treatment. Current neurology and neuroscience reports 2013; 13 (1): 131-320. 
 4. Reynolds ER, Ashbaugh AD, Hockenberry BJ, McGrew CA. Multiple sclerosis and exercise: a literature review. Current Sports Medicine Reports 2018; 17(1): 31-50.
 5. Nauta IM, Speckens AE, Kessels RP, Geurts JJ, et al. Cognitive rehabilitation and mindfulness in multiple sclerosis (REMIND-MS): a study protocol for a randomised controlled trial. BMC neurology. 2017; 17(1): 1-10.
 6. Latimer-Cheung, A E, Pilutti, L A, Hicks, Kathleen A, et al. Effects of exercise training on fitness, mobility, fatigue, and health-related quality of life among adults with multiple sclerosis: a systematic review to inform guideline development. Archives of physical medicine and rehabilitation 2013; 94(9): 1800-18-28.
 7. Motl RW, Sandroff BM, Kwakkel G, Dalgas U, et al, Thompson AJ. Exercise in patients with multiple sclerosis. The Lancet Neurology 2017; 16(10): 848-856.
 8. Sebastião E, Sandroff BM, Learmonth YC, Motl RW. Validity of the timed up and go test as a measure of functional mobility in persons with multiple sclerosis. Archives of physical medicine and rehabilitation 2016; 97(7): 1072-1077.
 9. Fischer JS, Rudick RA, Cutter GR, Reingold SC, National MS Society Clinical Outcome Assessment Task Force. The Multiple Sclerosis Functional Composite measure (MSFC): an integrated approach to MS clinical outcome assessment. Multiple Sclerosis Journal 1999; 5(4): 244-250.
 10. Saadatian, M. Sahebozamani, M. T. Karimi, M. Sadegi, M. T, et.al. The Effect of 8-Week Total Body Resistant Suspension Exercises on Shoulder Joint Proprioception in Overhead Athletes with Impingement Syndrome: A Randomized Clinical Trial Study, Journal of Rafsanjan University 2019; 17(12): 1095-1196. [Persian]
 11. Cardenas AJ, inventor, Cardenas Anthony J, assignee. Multi-function swing apparatus for total-body exercise, stretching, yoga, spinal traction, gymnastics, inversion therapy, spinal manipulation and weightless coupling and sky chair. United States patent US 7,255,666. 2007; 14.
 12. McGill SM, Cannon J, Andersen JT. Analysis of pushing exercises: Muscle activity and spine load while contrasting techniques on stable surfaces with a labile suspension strap training system. The Journal of Strength & Conditioning Research 2014; 28(1): 105-116.
 13. Mok NW, Yeung EW, Cho JC, Hui SC, Liu KC, et al. Core muscle activity during suspension exercises. Journal of science and medicine in sport. 2015; 18(2): 189-194.
 14. Callesen J, Cattaneo D, Brincks J, Dalgas U. How does strength training and balance training affect gait and fatigue in patients with Multiple Sclerosis? A study protocol of a randomized controlled trial. Neuro Rehabilitation 2018; 42(2): 131-142.
 15. Nasb M, Li Z. Sling suspension therapy utilization in musculoskeletal rehabilitation. Open Journal of Therapy and Rehabilitation. 2016; 4(03): 99.
 16. Lehman GJ, MacMillan B, MacIntyre I, Chivers M, Fluter M. Shoulder muscle EMG activity during push up variations on and off a Swiss ball. Dynamic Medicine 2006; 5(1): 70-75.
 17. Byrne JM, Bishop NS, Caines AM, Crane KA, Feaver AM, Pearcey GE. Effect of using a suspension training system on muscle activation during the performance of a front plank exercise. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2014; 28(11): 3049-55.
 18. Mirzaee M, Sahebozamani M, Ebrahimi HA, The effect of 8-week Tai Chi exercise on static and dynamic balance in women with multiple sclerosis with emphasis on mesomorph and endomorph's morphology- a clinical trial study, Daneshvar Medicine 2017; 24(127): 15-24. [Persian]
 19. Park JH, Hwangbo G. The effect of trunk stabilization exercises using a sling on the balance of patients with hemiplegia. Journal of physical therapy science. 2014; 26(2): 219-221.
 20. Liu J, Feng W, Zhou J, Huang F, et al. Effects of Sling Exercise Therapy on balance, mobility, activities of daily living, quality of life and shoulder pain in stroke patients: a randomized controlled trial. European Journal of Integrative Medicine 2020; 11(10): 315-329.
 21. Karpatkin HI, Cohen ET, Klein S, Park D, Wright C, et al. The effect of maximal strength training on strength, walking, and balance in people with multiple sclerosis: a pilot study. Mult Scler Int 2016; 5(23): 59-71.
 22. Aslani M, Kalantariyan M, Minoonejad H. Effect of functional training with TRX on the balance of middle-Aged men. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2018; 7(4): 80-89. [Persian]
 23. Arazi H, Malakoutinia F, Izadi M. Effects of eight weeks of TRX versus traditional resistance training on physical fitness factors and extremities perimeter of non-athlete underweight females. Physical Activity Review 2018; 5(6): 73-80.
 24. Amiri B, Sahebalzamani M, Sedighi B. The effects of 10-week core stability training program on balance in females with multiple sclerosis with emphasis on morphology. The Journal of Urmia University of Medical Sciences. 2015; 26(5): 410-420. [Persian]
 25. Kim YW, Kim NY, Chang WH, Lee SC. Comparison of the therapeutic effects of a sling exercise and a traditional stabilizing exercise for clinical lumbar spinal instability. Journal of sport rehabilitation 2018; 27(1): 47-54.