اثر سن بر راستا و دامنه حرکتی ستون فقرات گردنی: مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ‏

2 دانشجوی دکترای گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف:
دامنه حرکتی و راستا ستون فقرات گردنی در افراد سالم تحت تاثیر عوامل متفاوتی مثل ژنتیک و سن می ­باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر سن بر راستا و دامنه حرکتی ستون فقرات گردنی است.
روش بررسی:
در این مطالعه، بررسی جامعی در رابطه با اثر سن بر راستا و دامنه حرکتی ستون فقرات گردنی از طریق جستجو در پایگاه های Google Scholar، PubMed و Scincedirect با کلید واژه های Cervical Spine، Neck، Range of Motion، Cervical Alignment، Cervical Angle و Age-Related Change و همچنین در پایگاه های فارسی گوگل اسکالر، مگاپیپر، ایرانداک، مگیران، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مدلیب، ایران مدکس و پژوهشگاه علوم و فناوری ایران با کلمات کلیدی  گردن، ستون فقرات گردنی، دامنه حرکتی، راستا گردنی، زاویه گردنی و تغییرات مرتبط با سن از سال 2000 تا ژانویه 2021 انجام­ شد. پس از گردآوری نتایج جستجو، ابتدا عنوان و سپس خلاصه مقالات مطالعه شد. چنانچه مقالات با معیار ورود و خروج همخوانی داشت، از نتایج آن ها در مطالعه مروری استفاده و در غیر این صورت کنار گذاشته می ­شد.
یافته ها:
در جستجوی متون، از میان مقالاتی که ارتباط بسیار نزدیکی با موضوع مورد بررسی را داشتند، 37 مقاله برای مطالعه انتخاب ­شد. این مطالعات به طور عمده به بررسی اثر سن بر دامنه حرکتی و راستا گردن در افراد سالم پرداخته بودند.
نتیجه گیری: . با توجه به نتایج حاصل از مطالعات، با افزایش سن دامنه حرکتی در ستون فقرات گردنی کاهش می ­یابد که البته از یک الگو منظم پیروی نمی­کند چرا که در برخی سنین افزایش یافته و در برخی سنین کاهش پیدا می ­کند. همچنین افزایش سن نه تنها بر دامنه حرکتی بلکه بر راستا ستون فقرات گردنی نیز اثر می­گذارد. بنابراین با توجه به تفاوت های فردی و سبک زندگی و شغلی افراد پی بردن به این نکته که آیا همیشه با افزایش سن شاهد افزایش لوردوز گردنی و کاهش دامنه حرکتی هستیم بسیار دشوار است. لذا بر همین اساس در نتیجه­ گیری کلی باید با احتیاط عمل کرد و نباید یک قاعده کلی برای تمام افراد ترسیم کرد به همین دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه در آینده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Hu L, Lv Y, Lin Y. Correlations and Age-Related Changes of Cervical Sagittal Parameters in Adults Without Symptoms of Cervical Spinal Disease. Spine 2020; 45(23): E1542-E1548.
 2. Schäfer AGM, Schöttker-Königer T, Hall TM, Mavroidis I,  et al. Upper cervical range of rotation during the flexion-rotation test is age dependent: an observational study. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease. 2020; 12: 1-9.
 3. Chen Y, Luo J, Pan Z, Yu L, et al. The change of cervical spine alignment along with aging in asymptomatic population: a preliminary analysis. European Spine Journal 2017; 26(9): 2363-2371.
 4. Ezra D, Kalichman L, Simonovich A, Droujin J, et al. The association between cervical lordosis and age, sex, history of cervical trauma and sedentarity: A CT study. Arch Anat Physiol 2020; 5(1): 009-0015.
 5. Inoue T, Ito K, Ando K, Kobayashi K, et al. Age-related changes in upper and lower cervical alignment and range of motion: normative data of 600 asymptomatic individuals. European Spine Journal 2020; 29(9): 2378-2383.
 6. Been E, Shefi S, Soudack M. Cervical lordosis: the effect of age and gender. The Spine Journal 2017; 17(6): 880-888.
 7. Park MS, Moon S-H, Lee H-M, Kim SW, et al. The effect of age on cervical sagittal alignment: normative data on 100 asymptomatic subjects. Spine 2013; 38(8): E458-E463.
 8. Pan F, Arshad R, Zander T, Reitmaier S, et al. The effect of age and sex on the cervical range of motion–A systematic review and meta-analysis. Journal of biomechanics 2018; 75: 13-27.
 9. Nojiri K, Matsumoto M, Chiba K, Maruiwa H, et al. Relationship between alignment of upper and lower cervical spine in asymptomatic individuals. Journal of Neurosurgery: Spine 2003; 99(1): 80-83.
 10. Sherekar S, Yadav Y, Basoor A, Baghel A, Adam N. Clinical implications of alignment of upper and lower cervical spine. Neurology India 2006; 54(3): 264-267.
 11. Park MS, Moon S-H, Lee H-M, Kim T-H, et al. Age-related changes in cervical sagittal range of motion and alignment. Global spine journal 2014; 4(3): 151-156.
 12. Kim HJ, Lenke LG, Oshima Y, Chuntarapas T, et al. Cervical lordosis actually increases with aging and progressive degeneration in spinal deformity patients. Spine Deformity 2014; 2(5): 410-414.
 13. Yokoyama K, Kawanishi M, Yamada M, Tanaka H, et al. Age-related variations in global spinal alignment and sagittal balance in asymptomatic Japanese adults. Neurological research. 2017; 39(5): 414-418.
 14. Yukawa Y, Kato F, Suda K, Yamagata M, et al. Normative data for parameters of sagittal spinal alignment in healthy subjects: an analysis of gender specific differences and changes with aging in 626 asymptomatic individuals. European Spine Journal 2018; 27(2): 426-432.
 15. Iorio J, Lafage V, Lafage R, Henry JK, et al. The effect of aging on cervical parameters in a normative North American population. Global spine journal 2018; 8(7): 709-715.
 16. Yeh K-T, Lee R-P, Chen H, Yu T-C, et al. Are there age-and sex-related differences in spinal sagittal alignment and balance among Taiwanese asymptomatic adults? Clinical orthopaedics and related research 2018; 476(5): 1010.
 17. Liu J, Liu P, Ma Z, Mou J, et al. The effects of aging on the profile of the cervical spine. Medicine. 2019; 98(7): e14425-14430.
 18. Wassilev W, Andreev D. Age Related Changes In The Cervical Backbone. Trakia Journal of Sciences 2019;17(2):109-112.
 19. Inoue T, Ando K, Kobayashi K, Nakashima H, et al. Age-Related Changes in T1 and C7 Slope and the Correlation Between Them in More Than 300 Asymptomatic Subjects. Spine  2021, 46.(8):  E474-E481.
 20. Tang R, Ivan BY, Cheung ZB, Kim JS, Cho SK-W. Age-related changes in cervical sagittal alignment: a radiographic analysis. Spine 2019; 44(19): E1144-E1150.
 21. Iyer S, Lenke LG, Nemani VM, Albert TJ, et al. Variations in sagittal alignment parameters based on age: a prospective study of asymptomatic volunteers using full-body radiographs. Spine 2016; 41(23): 1826-1836.
 22. Machino M, Yukawa Y, Imagama S, Ito K, et al. Age-related and degenerative changes in the osseous anatomy, alignment, and range of motion of the cervical spine: a comparative study of radiographic data from 1016 patients with cervical spondylotic myelopathy and 1230 asymptomatic subjects. Spine 2016; 41(6): 476-482.
 23. Oe S, Togawa D, Nakai K, Yamada T, et al. The influence of age and sex on cervical spinal alignment among volunteers aged over 50. Spine. 2015; 40(19): 1487-1494.
 24. Scheer JK, Tang JA, Smith JS, Acosta FL, et al. Cervical spine alignment, sagittal deformity, and clinical implications: a review. Journal of Neurosurgery: Spine 2013; 19(2): 141-159.
 25. Boyle JJ, Milne N, Singer KP. Influence of age on cervicothoracic spinal curvature: an ex vivo radiographic survey. Clinical biomechanics 2002; 17(5): 361-367.
 26. Castro WH, Sautmann A, Schilgen M, Sautmann M. Noninvasive three-dimensional analysis of cervical spine motion in normal subjects in relation to age and sex: an experimental examination. Spine 2000; 25(4): 443-449.
 27. Arbogast KB, Gholve PA, Friedman JE, Maltese MR, et al. Normal cervical spine range of motion in children 3–12 years old. Spine 2007; 32(10): E309-E315.
 28. Lansade C, Laporte S, Thoreux P, Rousseau M-A, et al. Three-dimensional analysis of the cervical spine kinematics: effect of age and gender in healthy subjects. Spine 2009; 34(26): 2900-2906.
 29. Tommasi DG, Foppiani AC, Galante D, Lovecchio N, Sforza C. Active head and cervical range of motion: effect of age in healthy females. Spine 2009; 34(18): 1910-1916.
 30. Kuo Y-L, Tully EA, Galea MP. Video based measurement of sagittal range of spinal motion in young and older adults. Manual therapy 2009; 14(6): 618-622.
 31. Seacrist T, Saffioti J, Balasubramanian S, Kadlowec J, et al. Passive cervical spine flexion: the effect of age and gender. Clinical Biomechanics 2012; 27(4): 326-333.
 32. Yukawa Y, Kato F, Suda K, Yamagata M, Ueta T. Age-related changes in osseous anatomy, alignment, and range of motion of the cervical spine. Part I: Radiographic data from over 1,200 asymptomatic subjects. European Spine Journal 2012; 21(8): 1492-1498.
 33. Öhman AM, Beckung ER. A pilot study on changes in passive range of motion in the cervical spine, for children aged 0–5 years. Physiotherapy theory and practice 2013; 29(6): 60-67.
 34. Liu B, Wu B, Van Hoof T, Okito J-PK, et al. Are the standard parameters of cervical spine alignment and range of motion related to age, sex, and cervical disc degeneration? Journal of Neurosurgery: Spine 2015; 23(3): 274-279.
 35. Salo PK, HÄkkinen AH, Kautiainen H, Ylinen JJ. Quantifying the effect of age on passive range of motion of the cervical spine in healthy working-age women. journal of orthopaedic & sports physical therapy 2009; 39(6): 478-483.
 36. Passmore SR, Burke J, Lyons J. Older adults demonstrate reduced performance in a Fitts’ task involving cervical spine movement. Adapted Physical Activity Quarterly 2007; 24(4): 352-363.
 37. Doriot N, Wang X. Effects of age and gender on maximum voluntary range of motion of the upper body joints. Ergonomics 2006; 49(3): 269-281.
 38. Sforza C, Grassi G, Fragnito N, Turci M, Ferrario VF. Three-dimensional analysis of active head and cervical spine range of motion: effect of age in healthy male subjects. Clinical Biomechanics. 2002; 17(8): 611-614.
 39. Sahrmann S. Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and thoracic spines-e-book: Elsevier Health Sciences; 2010: 51-53.
 40. Locke SJ, Colt JS, Stewart PA, Armenti KR, et al. Identifying gender differences in reported occupational information from three US population-based case–control studies. Occupational and environmental medicine 2014; 71(12): 855-864.
 41. Hagströmer M, Oja P, Sjöström M. Physical activity and inactivity in an adult population assessed by accelerometry. Medicine and science in sports and exercise 2007; 39(9): 1502-1508.
 42. Cunha-Henriques S, Costa-Paiva L, Pinto-Neto AM, Fonsechi-Carvesan G, et al. Postmenopausal women with osteoporosis and musculoskeletal status: a comparative cross-sectional study. Journal of clinical medicine research 2011; 3(4): 168-176.
 43. Hardacker JW, Shuford RF, Capicotto PN, Pryor PW. Radiographic standing cervical segmental alignment in adult volunteers without neck symptoms. Spine 1997; 22(13): 1472-1479.