اثر سن بر راستا و دامنه حرکتی ستون فقرات گردنی: مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ‏

2 دانشجوی دکترای گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22038/jpsr.2022.56856.2237

چکیده

هدف:
دامنه حرکتی و راستا ستون فقرات گردنی در افراد سالم تحت تاثیر عوامل متفاوتی مثل ژنتیک و سن می ­باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر سن بر راستا و دامنه حرکتی ستون فقرات گردنی است.
روش بررسی:
در این مطالعه، بررسی جامعی در رابطه با اثر سن بر راستا و دامنه حرکتی ستون فقرات گردنی از طریق جستجو در پایگاه های google scholar، PubMed و scincedirect با کلید واژه های cervical spine، neck، range of motion، cervical alignment، cervical angle و age-related change و همچنین در پایگاه های فارسی گوگل اسکالر، مگاپیپر، ایرانداک، مگیران، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، مدلیب، ایران مدکس و پژوهشگاه علوم و فناوری ایران با کلید واژه های  گردن، ستون فقرات گردنی، دامنه حرکتی، راستا گردنی، زاویه گردنی و تغییرات مرتبط با سن از سال 2000 تا ژانویه 2021 انجام­ شد. پس از گردآوری نتایج جستجو، ابتدا عنوان و سپس خلاصه مقالات مطالعه شد. چناچه مقالات با معیار ورود و خروج همخوانی داشت، از نتایج آن ها در مطالعه مروری استفاده و در غیر این صورت کنار گذاشته می ­شد.
یافته ها:
در جستجوی متون، از میان مقالاتی که ارتباط بسیار نزدیکی با موضوع مورد بررسی را داشتند، 37 مقاله برای مطالعه انتخاب ­شد. این مطالعات به طور عمده به بررسی اثر سن بر دامنه حرکتی و راستا گردن در افراد سالم پرداخته بودند.
نتیجه گیری: .
با توجه به نتایج حاصل از مطالعات، با افزایش سن دامنه حرکتی در ستون فقرات گردنی کاهش می ­یابد که البته از یک الگو منظم پیروی نمی­کند چرا که در برخی سنین افزایش یافته و در برخی سنین کاهش پیدا می ­کند. همچنین افزایش سن نه تنها بر دامنه حرکتی بلکه بر راستا ستون فقرات گردنی نیز اثر می­گذارد. بنابراین با توجه به تفاوت های فردی و سبک زندگی و شغلی افراد پی بردن به این نکته که آیا همیشه با افزایش سن شاهد افزایش لوردوز گردنی و کاهش دامنه حرکتی هستیم بسیار دشوار است. لذا بر همین اساس در نتیجه­ گیری کلی باید با احتیاط عمل کرد و نباید یک قاعده کلی برای تمام افراد ترسیم کرد به همین دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه در آینده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها