تغییرات شاخص الگوهای غربالگری حرکتی عملکردی دختران مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی بعد از 8 هفته ‏تمرینات پیلاتس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، ‏شهرکرد، ایران

2 دانشیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف:
سندروم درد کشککی-رانی در قسمت قدامی زانو (اطراف و پشت کشکک) و در فعالیت ­هایی نظیر نشستن و پیاده روی-­ های طولانی مدت، بالا و پایین رفتن از پله، اسکات و چمباتمه زدن ظاهر می ­شود. ورزش درمانی یکی از راهکارهای اساسی در درمان این سندروم می باشد و در این بین، ورزش پیلاتس از جمله روش های تمرینی است که در همه­­ی حرکات آن عضلات مرکزی تنه  فراخوانی شده و سپس عضلات هدف را به چالش می کشد. شاخص غربالگری حرکتی عملکردی (Functional Movement Screen; FMS) ابزاری برای شناسایی کیفیت الگوهای حرکتی می باشد و استفاده از این آزمون می تواند در پیش بینی و شناخت نقص الگوهای پایه موثر باشد و همچنین بهبود این شاخص می تواند نشان دهنده­ی اثر بخشی یک برنامه تمرینی باشد. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تاثیر 8 هفته تمرین پیلاتس بر نمرات کلی و انفرادی شاخص FMS در دختران مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی بود.
روش بررسی:
در مطالعه ­ی نیمه تجربی حاضر نمونه آماری 30 نفر از دانشجویان دختر مبتلا به سندروم درد کشککی- رانی، با میانگین سن 4/9 ± 25/4 سال، قد 4/9 ± 161/8 سانتی متر، وزن 5/2 ± 61/3 کیلوگرم بودند که با روش نمونه­ گیری تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین پیلاتس تقسیم شدند. نمونه ها با داشتن سابقه­ی 6 ماه درد در قسمت قدامی زانو و تشخیص و تایید پزشک وارد مطالعه حاضر شدند. تمام آزمودنی ­ها در مرحله پیش و پس آزمون با ابزار FMS مورد ارزیابی قرار گرفتند. برنامه- ­ی گروه تمرین شامل 8 هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 45-60 دقیقه از تمرینات منتخب پیلاتس همراه با تنفس های بین دنده ای بود. داده ها با نرم افزار SPSS و با روش آماری  من ویتنی (Mann–Whitney) و ویلکاکسون (Wilcoxon) تجزیه و تحلیل و در سطح معنی داری 05/0 تفسیر شدند. 
یافته ها:
نتایج مطالعه ­ی حاضر نشان داد، تمرین پیلاتس نسبت به گروه کنترل باعث عملکرد بهتر و تفاوت معنی داری در شاخص کلی FMS (p=0/001) می شود. در بررسی نتایج آزمون های انفرادی FMS مشخص شد که تمرین پیلاتس در مقایسه با گروه کنترل باعث بهبود شاخص ­های الگوی گام برداشتن از روی مانع (0/002=p)، بالا آوردن فعال پا (0/015=p)، شنا پایداری تنه (0/001=p) و پایداری چرخشی (0/001=p) می شود. با این وجود، تفاوت معنی داری در آزمون دیپ اسکات (0/249=p)، لانچ (0/555=p) و دامنه حرکتی شانه (0/751=p) بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه گیری:
بر اساس نتایج به دست آمده روش تمرینی پیلاتس باعث بهبود معنی دار شاخص غربالگری حرکتی عملکردی (FMS) و برخی از آزمون های زیر مجموعه آن در دختران مبتلا به سندروم دردکشککی-رانی شده است. بنابراین پیشنهاد می شود مربیان و افراد مبتلا به این سندروم از تمرینات پیلاتس برای بهبود عملکرد حرکتی خود استفاده نمایند.  

کلیدواژه‌ها


 1. Abulhasan J.F,  M.J Grey. Anatomy and physiology of knee stability. J Funct Morphol Kinesiol 2017; 2(4): 34.
 2. Tramontano M, Pagnotta S, Lunghi C, Manzo C, et al. Assessment and management of somatic dysfunctions in patients with patellofemoral pain syndrome. JOM 2020; 120 (3): 165-173.
 3. Pollatos D, Chandolias K, Giordamni M.A, Chalkia A, et al. Review of New Data in Physiotherapeutic Approach to Patellofemoral Pain Syndrome (PFPS). J Biosci 2021; 9(02): 103.
 4. Vicente Basanta, E. A pain-coping approach for chronic patellofemoral pain syndrome:a randomized controlled clinical trial 2020.
 5. Panayiotou Charalambous, C. Patellofemoral Pain Syndrome, in The Knee Made Easy. Springer cham 2022; 579-588.
 6. Hott A, Brox J.I, Pripp A.H, Juel N.G, et al. Predictors of pain, function, and change in patellofemoral pain. Am J Sports Med. 2020; 48(2): 351-358.
 7. Lankhorst N.E, S.M. Bierma-Zeinstra, M van Middelkoop. Risk factors for patellofemoral pain syndrome:a systematic review. J Orthop Sports Phys Ther 2012; 42(2): 81-94.
 8. Moyano F.R, Valenza M.C, Martin L.M, Caballero Y.C, et al. Effectiveness of different exercises and stretching physiotherapy on pain and movement in patellofemoral pain syndrome: a randomized controlled trial. Clinical rehabilitation 2013; 27(5): 409-417.
 9. McNeilan R.J, G.L Jones. Patellofemoral Pain Syndrome, in Orthopedic Surgery Clerkship 2017; 343-345.
 10. Prins M.R, P.Van der Wurff. Females with patellofemoral pain syndrome have weak hip muscles: a systematic review. J Physiother 2009; 55(1): 9-15.
 11. Willson J.D, Kernozek T.W, Arndt R.L, Reznichek D. A, et al. Gluteal muscle activation during running in females with and without patellofemoral pain syndrome. Clinical biomechanics 2011; 26(7): 735-740.
 12. Ferrari D, Kuriki H. U, Silva C. R, Alves, N, et al. Diagnostic accuracy of the electromyography parameters associated with anterior knee pain in the diagnosis of patellofemoral pain syndrome. Arch. Phys.Med.Rehabil. 2014; 95(8):1521-1526.
 13. Partovi, G ,Ghaffari, S, Madani, Z, Adib, H, et al. Effect of Taping and Quadriceps Strengthening and Hamstring Stretching on Patello-Femoral Pain Syndrome: A Randomized Clinical Trial. J Mazandaran Univ Med Sci 2021; 31(197): 55-64.
 14. Peters J.S, Tyson N.L. Proximal exercises are effective in treating patellofemoral pain syndrome: a systematic review. IJSPT 2013; 8(5): 689.‏
 15. Nakagawa, Moriya, É.T, Maciel, C. D, & Serrão F.V. Trunk, pelvis, hip, and knee kinematics, hip strength, and gluteal muscle activation during a single-leg squat in males and females with and without patellofemoral pain syndrome. J Orthop Sports Phys Ther 2012; 42(6): 491-501.
 16. Armaki R.H, K. Abbasnia, A. Motealleh. Comparison of Trunk Flexion Proprioception Between Healthy Athletes and Athletes With Patellofemoral Pain. JSR 2020; 30(3): 430-436.
 17. Weon Y. S, Ahn, S. H, Kim, J.H, Gwak, G.T, et al. Comparison of Knee Muscle Strength and Ankle Dorsiflexion Range of Motion Between Standing Workers With and Without Patellofemoral Pain Syndrome. Physical Therapy Korea 2020; 27(4): 241-249.
 18. Reijnders L, S.A Van de Groes. The quality of life of patients with patellofemoral pain–a systematic review. Acta Orthop Belg 2020; 86: 678-687.
 19. Coburn S. L, Barton C. J, FilbayS. R, Hart H. F, et al. Quality of life in individuals with patellofemoral pain: a systematic review including meta-analysis. Phys Ther Sport 2018; 33: 96-108.
 20. Manske, R.C, G.J. Davies. Examination of the patellofemoral joint. J Orthop Sports Phys Ther 2016; 11(6): 831.
 21. Fredericon, M, K. Yoon. Physical examination and patellofemoral pain syndrome. Am J Phys Med Rehabil 206; 85(3): 234-243.
 22. Loudon J.K, Wiesner D, Goist-Foley H. L, Asjes C, et al. Intrarater reliability of functional performance tests for subjects with patellofemoral pain syndrome. J Athl Train 2002; 37(3): 256.
 23. Selhorst M, Rice W, Degenhart T ,  Jackowski M, et al. Evaluation of a treatment algorithm for patients with patellofemoral pain syndrome: a pilot study. IJSPT 2015; 10(2): 178.
 24. Mascal C.L, R. Landel, C. Powers. Management of patellofemoral pain targeting hip, pelvis, and trunk muscle function: 2 case reports. J Orthop Sports Phys Ther 2003; 33(11): 647-660.
 25. Kiesel K, P.J. Plisky, M.L Voight. Can serious injury in professional football be predicted by a preseason functional movement screen?. NAJSPT 2007; 2(3): 147.
 26. Cook G, L Burton, B Hoogenboom. Pre-participation screening: the use of fundamental movements as an assessment of function-part 1. NAJSPT 2006; 1(2): 62-72.
 27. Cook G, L Burton, B Hoogenboom, Pre-participation screening: the use of fundamental movements as an assessment of function-part 2. NAJSPT 2006;1(3):132-139.
 28. Conroy M, M Lehr. Clinical Reasoning and Utilization of a Literature Review during the Management of Patellofemoral Syndrome: A Case Report. Res Sports Med 2017; 2(1): 1015.
 29. Shirazi Z.R, M.B Moghaddam, A. Motealleh. Comparative evaluation of core muscle recruitment pattern in response to sudden external perturbations in patients with patellofemoral pain syndrome and healthy subjects. Arch Phys Med Rehabil 2014; 95(7): 1383-1389.
 30. Chevidikunnan M. F, Al Saif A, Gaowgzeh R. A, Mamdouh K.A. Effectiveness of core muscle strengthening for improving pain and dynamic balance among female patients with patellofemoral pain syndrome. Phys Ther Sci 2016; 28(5): 1518-1523.
 31. Earl, J.E, Hoch. A proximal strengthening program improves pain, function, and biomechanics in women with patellofemoral pain syndrome. Am J Sports Med 2011; 39(1): 154-163.
 32. Cruz J. C, Liberali R, Cruz T. M. F. D, Netto M.I.A. The Pilates method in the rehabilitation of musculoskeletal disorders: a systematic review. Fisioterapia em Movimento, 2016; 29: 609-622.
 33. Di Lorenzo C.E. Pilates: what is it? Should it be used in rehabilitation? Sports health 2011; 3(4): 352-361.
 34. Owsley A. An introduction to clinical Pilates. IJATT 2005; 10(4): 19-25.
 35. Laws A, S. Williams, C. Wilson. The Effect of clinical Pilates on functional movement in recreational runners. Am J Sports Med 2017; 38(10): 776-780.
 36. de Oliveira L.C, R.G de Oliveira, D.A. de Almeida Pires-Oliveira. Effects of Pilates on muscle strength, postural balance and quality of life of older adults: a randomized, controlled, clinical trial. Phys Ther Sci 2015; 27(3): 871-876.
 37. 37.Phrompaet S, Paungmali A, Pirunsan U, Sitilertpisan P. Effects of pilates training on lumbo-pelvic stability and flexibility. As JSM 2011; 2(1): 16.
 38. Heintjes E. M, Berger M.Y, Bierma-Zeinstra S, Bernsen R.M.D, et al. Exercise therapy for patellofemoral pain syndrome (Cochrane Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2003; (4):1-1.
 39. Zamboti C.L, Silva R.A. D, Gobbi C, ShigakiL, et al. Analysis of pain, functional capacity, muscular strength and balance in young women with Patellofemoral Pain Syndrome. Physical Therapy in Movement 2017; 30: 433-441.
 40. O'Harra T. Relating Functional Movement Screen (FMS) Scores to Cross-Country Ski Performance. 2020, Alaska Pacific University.
 41. Yazici A.G, M. Mohammadi.The effect of pilates exercise on improvement of functional tests in young male with patello-femoral pain syndrome. IJSETS 2017; 3(2): 39-43.
 42. Razmi V, M. Soleimanifarrokh. The effect of 8 weeks pilates training on the treatment of patellofemoral pain syndrome. International journal of research pedagogy and technology in education and movement sciences 2013; 2(04).
 43. Levine B, B Kaplanek, W.L. Jaffe. Pilates training for use in rehabilitation after total hip and knee arthroplasty: a preliminary report. Clin Orthop Relat Res 2009; 467(6): 1468-1475.
 44. Peterson K, T. Palmer. Can Less PFPS Pain Leads to Higher FMS Scores? Undergraduate Scholarly Showcase 2019.
 45. Yu J.H, G.C. Lee. Effect of core stability training using pilates on lower extremity muscle strength and postural stability in healthy subjects. Isokinetics and exercise science 2012; 20(2): 141-146.
 46. Kim J.-e, J. Yim. Selective Functional Movement Assessment (SFMA)-based therapeutic corrective exercises reduces knee joint pain in a patient with patellofemoral pain syndrome after pregnancy (case study). Int J Biol Sci 2016; 8(6): 83-92.
 47. Safarzadeh M, Daneshjoo A. H, Hosseinpor A, & Bamorovat F. Relationship between functional movement screen whit risk factors and its ability to predict sport injuries. J Paramed Sci 2019; 8(1): 83-92.
 48. Teyhen D.S, Shaffer S.W, Lorenson C. L, Halfpap J.P, et al. The functional movement screen: a reliability study. J Orthop Sports Phys Ther 2012; 42(6): 530-540.
 49. Shahrzad Zandi, Mohammad Hosein Mirzarah, Hamideh Montazeri Taleghani. injury in Recreational Sports Using Functional Movement Screening Tests J Sports Sci. Med 2018; 9(2): 259-268. [Persian]
 50. 50.Rostami zalani F, Rahnama N, Mahdavinejad R, karimi M T, et al. The Effect of Strengthen Core Stability and Quadriceps Muscle Strengthening Training on Pain and Function in Patients with Patellofemoral Pain Syndrom jornal of Iran.  J. Babol Univ. Medical Sci 2018; 25(5): 79-90. [Persian]