بررسی ارتباط ناهنجاری های سیستم عضلانی اسکلتی با سابقه خانوادگی در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ‏شهرستان طبس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری طبس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یزد ،گروه تربیت بدنی و علوم ‏ورزشی، یزد، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف:
سلامت جسمانی و داشتن وضعیت جسمانی مطلوب از اهمیت ویژه ای در زندگی انسان برخوردار است و تغییرات مثبت و منفی می تواند بر سایر جنبه های زندگی انسان تأثیر بگذارد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع وضعیت بدن و ناهنجاری های جسمانی و ارتباط آن با سابقه خانوادگی در دختران 8 تا 10 ساله شهرستان طبس بود.
روش بررسی:
جامعه آماری کل 410 دانش آموز دختر (10-8) سال دبستان شهر طبس بودند. برای بررسی ناهنجاری های وضعیتی از تست نیویورک، چارت شطرنجی و خط کش منعطف استفاده شد. پس از غربالگری، پرسشنامه ای برای ارزیابی سابقه ناهنجاری در خانواده برای والدین تهیه و با آن ها ارتباط برقرار شد. برای بررسی رابطه بین ناهنجاری ها و سابقه وجود آن در خانواده از ضریب همبستگی فی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.
یافته‌ ها: از 410 دانش‌آموز دختر 8 تا 10 ساله طبس، 342 نفر (83/41 %) دارای پاسچر معیوب و ناهنجاری بودند و تنها 68 دانش ‌آموز (16/58 %) دارای ناهنجاری نبودند. با، شست کج (59/02 %)، کف پای صاف (32/20 %)، شانه نابرابر (28/29 %) و پای پرانتزی (25/37 %) بیشترین میزان ناهنجاری ها را داشتند. بین ناهنجاری و سابقه ناهنجاری در خانواده آزمودنی ها رابطه مثبت  و متوسطی (0/48=φ )  وجود داشت.
نتیجه ‌گیری:
در این مطالعه برخی از ناهنجاری ‌های وضعیتی دانش ‌آموزان به طور معنی ‌داری با سابقه ناهنجاری ‌های مشابه در خانواده‌ های دانش‌آموزان مرتبط بود، بنابراین پیشنهاد می ‌شود تحقیقات بیشتری برای تعیین ماهیت ژنتیکی این ناهنجاری- ‌ها انجام شود. با توجه به یافته های پژوهش حاضر توجه جدی به ایجاد فرصت برای فعالیت بدنی به ویژه برای دانش آموزان دختر و همچنین برنامه های غربالگری کلیه دانش آموزان ضروری است. دانش آموزان دارای ناهنجاری باید در اسرع وقت شناسایی و به مراکز حرکات اصلاحی، فیزیوتراپی و متخصصین ارجاع داده شوند. وجود رابطه در این پژوهش به معنای علیت نیست و برای علت این ناهنجاری ها به تحقیقات بیشتری نیاز است.

کلیدواژه‌ها


 1. Karimian R, Karimian M, Hadipour M, Heyat F, Janbozorgi A. The prevalence of children’s postural abnormalities and its association with sport activity. Journal of Fasa University of Medical Science. 2016; 6(1): 106-12 .[Persian]
 2. Fathi S, Norasteh AA, Samami N. Comparison of musculoskeletal abnormalities among students with apple-and pear-shaped obesity. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2017; 22(1): 50-60. [Persian]
 3. Azabagic S, Spahic R, Pranjic N, Mulic M. Epidemiology of musculoskeletal disorders in primary school children in Bosnia and Herzegovina. Materia socio-medica 2016; 28(3): 164.
 4. Aliabadi F, Qorbani M. Evaluation of Postural Abnormalities and Their Relationship with Age and Gender in Primary Students in Tehran. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2014; 10(1): 151-7. [Persian]
 5. Henschke N, Harrison C, McKay D, Broderick C, Latimer J, Britt H, et al. Musculoskeletal conditions in children and adolescents managed in Australian primary care. BMC musculoskeletal disorders. 2014; 15(1): 1-8.
 6. Smith SM, Sumar B, Dixon KA. Musculoskeletal pain in overweight and obese children. International journal of obesity 2014; 38(1): 11-5.
 7. Al-Daghri NM, Al-Saleh Y, Aljohani N, Sulimani R, et al. Vitamin D status correction in Saudi Arabia: an experts’ consensus under the auspices of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis, and Musculoskeletal Diseases (ESCEO). Archives of osteoporosis 2017; 12(1): 1-8.
 8. Bahrami M, FarhadiA. A survey of rate and causes of deformity in boys and girls youngsters in Lorestan province. scientific magazine yafte 2007; 8(4): 31-35. [Persian]
 9. Heidari Nik H. Students study physical abnormalities city schools Komijan. Committee research Komijan city Department of Education. 2007; 30. [Persian]
 10. Fathi M, Rezaei R. The Evaluation and Comparison of postural abnormalities in middle school and high school boys and girls. Journal of Physical Education 2010; 11(1): 46-53. [Persian]
 11. Daneshmandi, H., Hosseini, H. P., Hosseinpour, Sardar. A comparative study of spinal abnormalities in male and female students. Harekat, 2005; 23 (23): 143-156. [Persian]
 12. Patten SA, Moldovan F. Could genetic determinants of inner ear anomalies be a factor for the development of idiopathic scoliosis? Medical hypotheses 2011;76 (3): 438-40.
 13. Mazidi M, Ghorbani GL, Mastaneh Z, Shahbazi S, Mouseli L. Investigation of the effectiveness of corrective actions on Low Back Pain in 22-19 years old female students with lumbar lordosis in Isfahan University 2012; 20(2): 36-42.  [Persian]
 14. hasanvand B, bahrami F, darvishi A, karami K, chegeni M. The effect of regular corrective exercise on musculoskeletal deformities in Khorramabad school girls. scientific magazine yafte. 2011;13(1):77-84. [Persian]
 15. Daneshmandi H, Sardar MA, Taghizadeh M. The Effect of Exercises Program on Lumbar Lordosis. Research on Sport Science. 2005; 3(8): 91-103. [Persian]
 16. Heydari, F, Heydari, H. Prevalence of posture abnormalities in adolescent girls and boys in Ardakan city Second International and Fourth National Conference in Sport Sciences Innovations - october 2020 [Persian]