بررسی ارتباط ناهنجاری های سیستم عضلانی اسکلتی با سابقه خانوادگی در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی ‏شهرستان طبس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه پرستاری، دانشکده پرستاری طبس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات یزد ،گروه تربیت بدنی و علوم ‏ورزشی، یزد، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22038/jpsr.2022.57946.2259

چکیده

هدف:
سلامت جسمانی و داشتن وضعیت جسمانی مطلوب از اهمیت ویژه ای در زندگی انسان برخوردار است و تغییرات مثبت و منفی می تواند بر سایر جنبه های زندگی انسان تأثیر بگذارد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع وضعیت بدن و ناهنجاری های جسمانی و ارتباط آن با سابقه خانوادگی در دختران 8 تا 10 ساله شهرستان طبس بود.
روش بررسی:
جامعه آماری کل 410 دانش آموز دختر (10-8) سال دبستان شهر طبس بودند. برای بررسی ناهنجاری های وضعیتی از تست نیویورک، چارت شطرنجی و خط کش منعطف استفاده شد. پس از غربالگری، پرسشنامه ای برای ارزیابی سابقه ناهنجاری در خانواده برای والدین تهیه و با آن ها ارتباط برقرار شد. برای بررسی رابطه بین ناهنجاری ها و سابقه وجود آن در خانواده از ضریب همبستگی فی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.
یافته‌ ها: از 410 دانش‌آموز دختر 8 تا 10 ساله طبس، 342 نفر (83/41%) دارای پوسچر معیوب و ناهنجاری بودند و تنها 68 دانش ‌آموز (16/58%) دارای ناهنجاری نبودند. با، شست کج (59/02%)، کف پای صاف (23/20%)، شانه نابرابر (28/29%) و پای پرانتزی (25/37%) بیشترین میزان ناهنجاری ها را داشتند. بین ناهنجاری و سابقه ناهنجاری در خانواده آزمودنی ها رابطه وجود داشت.
نتیجه ‌گیری:
در این مطالعه برخی از ناهنجاری ‌های وضعیتی دانش ‌آموزان به طور معنی ‌داری با سابقه ناهنجاری ‌های مشابه در خانواده‌ های دانش‌آموزان مرتبط بود، بنابراین پیشنهاد می ‌شود تحقیقات بیشتری برای تعیین ماهیت ژنتیکی این ناهنجاری ها انجام شود. با توجه به یافته های پژوهش حاضر توجه جدی به ایجاد فرصت برای فعالیت بدنی به ویژه برای دانش آموزان دختر و همچنین برنامه های غربالگری کلیه دانش آموزان ضروری است. دانش آموزان دارای ناهنجاری باید در اسرع وقت شناسایی و به مراکز حرکات اصلاحی و متخصصین ارجاع داده شوند. وجود رابطه در این پژوهش به معنای علیت نیست و برای علت این ناهنجاری ها به تحقیقات بیشتری نیاز است.

کلیدواژه‌ها