تاثیر تونومتری اپلانیشن بر پارامترهای سگمان قدامی چشم ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

2 مربی گروه اپتومتری، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی اپتومتری، مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
انجام تونومتری گلدمن یکی از ارزیابی های قبل عمل کاتاراکت می باشدکه به صورت تماس مستقیم با قرنیه، فشار داخل چشمی را اندازه می گیرد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تونومتر اپلانیشن گلدمن بر عمق اتاق قدامی چشم و مقادیر کراتومتری بدست آمده با پنتاکم است.
روش بررسی:
این مطالعه مقطعی بر روی 15 فرد کاتاراکت با رنج سنی 42 تا 78 سال در بیمارستان چشم پزشکی الزهرا زاهدان انجام گردید. در ابتدا عمق اتاق قدامی، آسفریسیتی، کراتومتری فلت قدامی وخلفی، کراتومتری استیپ قدامی و خلفی، کراتومتری پریفرال و آستیگماتیسم قدامی و خلفی با استفاده از پنتاکم اندازه گیری و ثبت گردید. سپس تونومتری با استفاده از تونومتر اپلانیشن گلدمن انجام گردید. اندازه گیری های پنتاکم در فاصله یک دقیقه و ده دقیقه پس از انجام تونومتری نیز ثبت گردید. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری تکراری آنالیز گردید و مقدار p کمتر از 0/05 به عنوان سطح معنی داری آزمون در نظر گرفته شد.
یافته ‌ها:
آنالیز داده های بدست آمده از افراد دارای کاتاراکت نشان داد که در تمامی پارامترهای اندازه گیری با پنتاکم تفاوت معنی داری قبل، یک دقیقه و ده دقیقه پس از انجام تونومترگلدمن وجود نداشت (0/05<p).
نتیجه گیری:
یافته های این مطالعه نشان داد که تونومتری گلدمن تأثیر معنی داری بر عمق اتاق قدامی و انحنای قرنیه در بیماران دارای کاتاراکت ندارد. بنابراین تونومتری گلدمن می تواند در بیماران دارای کاتاراکت در همان جلسه ارزیابی پارامترهای قرنیه ای انجام شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Davis G. The evolution of cataract surgery. Mo Med 2016; 113(1): 58-62.
 2. Hashemi H, Pakzad R, Yekta A, Aghamirsalim M, et al. Global and regional prevalence of age-related cataract: a comprehensive systematic review and meta-analysis. Eye. 2020; 34(8):1357-1370.
 3. Liu YC, Wilkins M, Kim T, Malyugin B, Mehta JS. Cataracts. The Lancet 2017; 390(10094): 600-612.
 4. Huang W, Huang G, Wang D, Yin Q, et al. Outcomes of cataract surgery in urban southern China: the Liwan Eye Study. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011; 52(1): 16-20.
 5. Hashemi H, Khabazkhoob M, Rezvan F, Etemad K, et al. Complications of cataract surgery in Iran: trend from 2006 to 2010. Ophthalmic epidemiology 2016; 23(1): 46-52.
 6. Rabsilber TM, Bueltmann S, Holzer MP, Auffarth GU. Effect of applanation tonometry on precision of biometry measurements. Ophthalmol 2011; 108(1): 52-56.
 7. Teshigawara T, Meguro A, Mizuki N. Influence of pupil dilation on predicted postoperative refraction and recommended IOL to obtain target postoperative refraction calculated by using third-and fourth-generation calculation formulas. Clin Ophthalmol (Auckland, NZ) 2018; 12: 1913.
 8. McEwan JR, Massengill RK, Friedel SD. Effect of keratometer and axial length measurement errors on primary implant power calculations. J Cataract Refract Surg 1990; 16(1): 61-70
 9. Ademola-Popoola DS, Nzeh DA, Saka SE, Olokoba LB, Obajolowo TS. Comparison of ocular biometry measurements by applanation and immersion A-scan techniques. J Curr Ophthalmol 2015; 27(3-4): 110-114.
 10. Draeger J A, Schwenteck T, Ruokonen P C. New trends in tonometry. Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. 2006; 223(10): 796-801.
 11. Kouchaki B, Hashemi H, Yekta A. Comparison of current  tonometry  techniques  in  measurement  of intraocular pressure. J Curr ophthalmol. 2017; 29(2): 92-97.
 12. Fuest M, Mamas N, Walter P, Mazinani BE, et al. Goldmann applanation tonometry versus dynamic contour tonometry after vitrectomy with silicone oil endotamponade. Curr Eye Res. 2017; 42(7): 1007-1012.
 13. Beatty S, Nischal KK, Jones H, Eagling EM. Effect of applanation tonometry on mean corneal curvature. J Cataract Refract Surg 1996; 22(7): 970-971.
 14. Jeong J, Song H, Lee JK, Chuck RS, Kwon JW. The effect of ocular biometric factors on the accuracy of various IOL power calculation formulas. BMC Ophthalmol 2017; 17(1): 1-7.
 15. Nayer Z, Bhat A, Sohal PK, Murdock B, et al. The Effect of Eye Drops and Applanation Tonometry on Optical Biometry. J Cataract Refract Surg 2021; 47(6): 706-712.
 16. Chew GS, Sanderson GF, Molteno AC. The pressure phosphene tonometer—a clinical evaluation. Eye 2005; 19(6): 683-685.
 17. Yu AY, Duan SF, Zhao YE, Li XY, et al. Correlation between corneal biomechanical properties, applanation tonometry and direct intracameral tonometry. Br J Ophthalmol 2012; 96(5): 640-644.
 18. Rose LT, Moshegov CN. Comparison of the Zeiss IOLMaster and applanation A‐scan ultrasound: biometry for intraocular lens calculation. J clin exp ophthalmol 2003; 31(2): 121-124.
 19. Schelenz J, Kammann J. Comparison of contact and immersion techniques for axial length measurement and implant power calculation. J Cataract Refract Surg 1989; 15(4): 425-428.