بررسی تیزبینی و عیوب انکساری پس از جاگذاری لنز داخل چشمی کروی در بیماران دارای آب‎ ‎مروارید همراه با ‏آستیگماتیسم منظم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
آستیگماتیسم از عیوب انکساری شایع چشمی است و در بیماران نیازمند عمل جراحی آب‌ مروارید نیز از شیوع بالایی برخوردار است. عمل جراحی آب ‌مروارید در بیماران آستیگماتیسم معمولا همراه با کاشت لنز داخل چشمی (Intra Ocular Lens; IOL ) توریک است. اما تحریم های جهانی و گرانی  IOL توریک در ایران، گاه منجر به استفاده از IOL  کروی و درنتیجه باقی ماندن آستیگماتیسم می‌گردد. با توجه به میانگین سنی جمعیت ایران که روبه میانسالی دارد، لزوم پرداختن به مسئله آستیگماتیسم و آب مروارید مشخص می‌گردد. تعیین تیزبینی و عیوب انکساری در بیماران آب مروارید همراه با آستیگماتیسم منظم پس از جاگذاری IOL کروی و بررسی نتایج نسبت به فرمول‌های محاسبه تعیین قدرت IOL 
روش بررسی:
این پژوهش مقطعی بر روی ۱۰۰ چشم از ۷۲ بیمار ۵۰ تا ۷۵ ساله دارای آستیگماتیسم منظم که در بیمارستان چشم پزشکی فارابی تهران تحت عمل فیکو (Phacoemulsification)  و کاشت همزمانIOL  کروی قرار گرفته اند، صورت گرفت. تیزبینی دید دور بیماران به روش لوگمار (Logarithm of the Minimum Angle of Resolution: LogMAR) و معاینه عیوب انکساری با استفاده از اتوکراتورفرکتومتر (AutoKeratorefractometer)  تاپکن پیش از عمل و یک ماه پس از عمل انجام شد. نتایج حاصل از معاینات قبل و بعد عمل، با توجه به فرمول استفاده شده و رفرکشن هدف  (Target refraction)، با استفاده از آنالیز واریانس،t  زوجی و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ‌ها:
انتخاب رفرکشن هدف پلانو (Plano) منجر به بهبود تیزبینی و عیوب انکساری بیماران شد. میانگین تیزبینی تصحیح نشده قبل و بعد عمل اختلاف معنی‌داری نشان داد (0/001>p). میانگین تیزبینی تصحیح شده و رفرکشن اسفر قبل و بعد عمل اختلاف آماری معنی‌داری نشان نداد (0/05<p). میانگین آستیگماتیسم انکساری و آستیگماتیسم قرنیه قبل و بعد عمل اختلاف معنی‌داری نشان دادند (0/001>p).
نتیجه‌گیری:
سن بیماران، می‌تواند شاخصی برای انتخاب فرمول مناسب IOL باشد. آب ‌مروارید با ایجاد تغییرات در عدسی چشم موجب آستیگماتیسم شده که با عمل جراحی، آستیگماتیسم  نیز کمتر می‌شود. با اصلاح عیوب انکساری تا پیش از عمل آب مروارید، می‌ توان کیفیت بینایی بیماران را افزایش داد. فرمول SRK/T که بیشترین فراوانی را در بین سه فرمول داشته، نتایج بینایی و انکساری بهتری را همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها


 1. Borish IM. Borish's Clinical Refraction. Second Edition ed 2006.
 2. Afsaneh K. Astigmatism Types - Regular and Irregular 28 January 2021.
 3. Hardten DR, Hardten AG. Handling regular and irregular astigmatism during cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol 2021; 32(1): 13-18.
 4. Shahdadi H, Aminifard MN, Balouchi A, Rafiemanesh H, et al. Frequency of Cataract in Iran: A Meta-Analysis and Systematic Review. Middle East Afr J Ophthalmol. 2018; 25(1): 40-46. [Persian]
 5. Nizami AA, Gulani AC. Cataract.  StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing Copyright © 2020, StatPearls Publishing LLC.; 2020.
 6. Toh T, Morton J, Coxon J, Elder MJ. Medical treatment of cataracts. Clin Exp Ophthalmol 2007; 35(7): 664-671.
 7. Haigis W. Challenges and approaches in modern biometry and IOL calculation. Saudi J Ophthalmol 2012; 26(1): 7-12.
 8. Ryu SJ, Kim DR, Song IS, Shin YU, et al. The influence of low signal-to-noise ratio of axial length measurement on prediction of target refraction, achieved using IOLMaster. PLoS One 2019; 14(6): e0217584.
 9. Koch DD, Hill W, Abulafia A, Wang L. Pursuing perfection in intraocular lens calculations: I. A logical approach for classifying IOL calculation formulas. J Cataract Refract Surg 2017; 43(6): 717-8.
 10. Anderson DF, Dhariwal M, Bouchet C, Keith MS. Global prevalence and economic and humanistic burden of astigmatism in cataract patients: a systematic literature review. Clin Ophthalmol 2018; 12: 439-452.
 11. Modorati G, Pierro L, Brancato R. Preoperative astigmatic influence on the predictability of intraocular lens power calculation. J Cataract Refract Surg 1990; 16(5): 591-593
 12. Momeni H, Ansari H, Yekta A, Ghiasi F, et al. The comparison of visual acuity and induced astigmatism after phacoemulsification and extracapsular cataract extraction. Quarterly of Horizon of Medical Sciences. 2007; 13(3): 58-62. [Persian]
 13. Kawahara A, Takayanagi Y. Comparison of refractive and keratometric astigmatism after microincision cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2017; 43(8): 1050-1053.
 14. Keshav V, Henderson BA. Astigmatism Management with Intraocular Lens Surgery. Ophthalmology 2020.
 15. El-Shehawy A, El-Massry A, El-Shorbagy MS, Atef M, et al. Correction of pre-existing astigmatism with phacoemulsification using toric intraocular lens versus spherical intraocular lens and wavefront-guided surface ablation. BMC Ophthalmol 2022; 22(1): 114.
 16. Kern C, Kortüm K, Müller M, Kampik A, et al. Comparison of Two Toric IOL Calculation Methods. J Ophthalmol 2018; 2018: 2840246.
 17. Richards SC, Olson RJ, Richards WL. Factors associated with poor predictability by intraocular lens calculation formulas. Arch Ophthalmol 1985; 103(4): 515-518.
 18. Ferrer-Blasco T, Montés-Micó R, Peixoto-de-Matos SC, González-Méijome JM, et al. Prevalence of corneal astigmatism before cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2009;35(1):70-75.
 19. Zetterberg M, Celojevic D. Gender and cataract--the role of estrogen. Curr Eye Res 2015; 40(2): 176-190.
 20. Ercegović A, Brajković J, Surać IK, Haluzan MB. Prevalence, distribution, and types of corneal astigmatism in cataract surgery patients in Sibenik County. Acta Clin Croat 2012; 51(2): 275-278.
 21. Amin Najafi HO, Telma Zahirian Moghadam, Afshan Sharghi. Prevalence of Types of Corneal Astigmatism before Cataract Surgery. International Journal of Pharmaceutical Research 2020; 12: 303-311. [Persian]
 22. Yang Y, Lv H, Wang Y, Jiang X, et al. Clinical outcomes following trifocal diffractive intraocular lens implantation for age-related cataract in China. Clin Ophthalmol 2018; 12: 1317-1324.
 23. Olsen T, Bargum R. Outcome monitoring in cataract surgery. Acta Ophthalmol Scand 1995; 73(5): 433-437.
 24. Reading VM. Astigmatism following cataract surgery. Br J Ophthalmol 1984; 68(2): 97-104.
 25. Prasher P, Sandhu JS. Prevalence of corneal astigmatism before cataract surgery in Indian population. Int Ophthalmol 2017; 37(3): 683-689.
 26. Mohammadi M, Naderan M, Pahlevani R, Jahanrad A. Prevalence of corneal astigmatism before cataract surgery. Int Ophthalmol 2016; 36(6): 807-817. [Persian]
 27. Sharma A, Phulke S, Agrawal A, Kapoor I, et al. Prevalence of Astigmatism in Patients Undergoing Cataract Surgery at a Tertiary Care Center in North India. Clin Ophthalmol 2021; 15: 617-622.