بررسی تیزبینی و عیوب انکساری پس از جاگذاری لنز داخل چشمی کروی در بیماران دارای آب‎ ‎مروارید همراه با ‏آستیگماتیسم منظم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادگروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان فارابی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

10.22038/jpsr.2022.62066.2336

چکیده

هدف:
آستیگماتیسم از عیوب انکساری شایع چشمی است و در بیماران نیازمند عمل جراحی آب‌ مروارید نیز از شیوع بالایی برخوردار است. عمل جراحی آب ‌مروارید در بیماران آستیگماتیسم معمولا همراه با کاشت لنز داخل چشمی (Intra Ocular Lens; IOL ) توریک است. اما تحریم ‌های جهانی و گرانی  IOLتوریک در ایران، گاه منجر به استفاده از IOL  کروی و درنتیجه باقی ماندن آستیگماتیسم می‌گردد. باتوجه به میانگین سنی جمعیت ایران که روبه میانسالی دارد، لزوم پرداختن به مسئله آستیگماتیسم و آب مروارید مشخص می‌گردد. هدف این مطالعه تعیین تیزبینی و عیوب انکساری در بیماران آب مروارید همراه با آستیگماتیسم منظم پس از جاگذاری IOL کروی و بررسی نتایج نسبت به فرمول‌های محاسبه تعیین قدرت IOL می باشد.
روش بررسی:
این پژوهش مقطعی بر روی ۱۰۰چشم از ۷۲ بیمار ۵۰ تا ۷۵ ساله دارای آستیگماتیسم منظم که در بیمارستان چشم پزشکی فارابی تهران تحت عمل جراحی فیکوامولسیفیکیشن و کاشت همزمانIOL  کروی قرار گرفته اند، صورت گرفت. تیزبینی دید دور بیماران به روش لوگمار و معاینه عیوب انکساری با استفاده از اتوکراتورفرکتومتر تاپکن پیش از عمل و یک ماه پس از عمل انجام شد. نتایج حاصل از معاینات قبل و بعد عمل، با توجه به فرمول استفاده شده و رفرکشن هدف، با استفاده از آنالیز واریانس،t  زوجی و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
یافته ‌ها:
انتخاب هدف رفرکشن پلانو منجر به بهبود تیزبینی و رفرکشن در بیماران شد. میانگین تیزبینی تصحیح نشده قبل و بعد عمل اختلاف معنی‌داری نشان داد (0/001>p). میانگین تیزبینی تصحیح شده و رفرکشن اسفر قبل و بعد عمل اختلاف آماری معنی‌داری نشان نداد (0/05<p). میانگین آستیگماتیسم انکساری و آستیگماتیسم قرنیه قبل و بعد عمل اختلاف معنی‌داری نشان دادند (0/001>p).
نتیجه‌گیری:
سن بیماران، می‌تواند شاخصی برای انتخاب فرمول مناسب IOL باشد. آب ‌مروارید با ایجاد تغییرات در عدسی چشم موجب آستیگماتیسم شده که با عمل جراحی، آستیگماتیسم  نیز کمتر می‌شود. با اصلاح عیوب انکساری تا پیش از عمل آب مروارید، می‌توان کیفیت بینایی بیماران را افزایش داد. فرمول SRK/T که بیشترین فراوانی را در بین سه فرمول داشته، نتایج بینایی و انکساری بهتری را همراه داشته است.

کلیدواژه‌ها