اثر حاد خستگی نروماسکولار بدنبال سردکردن مفصل بر کنترل پاسچرال و کینماتیک زانو حین حرکت فرود-پرش (با ‏رویکرد پیشگیری از آسیب) ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار بیومکانیک ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف:
آسیب ­­های اندام تحتانی در رشته­­های ورزشی دارای حرکات پلایومتریک که خستگی نروماسکولار (Neuromuscular) بیشتری را ایجاد می­کند، بیشتر رخ می ­دهد که در میان روش های درمانی، سرمادرمانی به عنوان یک روش فوری درمان بعد از آسیب حین رویدادهای ورزشی، کاربرد بسیاری دارد. از آنجایی که سردکردن مفصل در حالت خستگی، ممکن است ریسک ابتلا به آسیب مجدد را در فرد حین برگشت به رقابت افزایش دهد،  بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر حاد خستگی نروماسکولار بدنبال سردکردن مفصل بر کنترل پاسچرال (Postural) و کینماتیک زانو حین حرکت فرود-پرش می باشد.
روش بررسی:
پژوهش حاضر، از نوع کاربردی بوده که به روش نیمه ­تجربی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دختر تمرین کرده رشته تربیت بدنی بودند که از بین آن ها تعداد 40 نفر سالم که حداقل دوسال از مدت تحصیلشان گذشته باشد و در رشته های والیبال و بسکتبال فعال بودند و حداقل 3 جلسه در هفته فعالیت ورزشی داشتند و در شش ماه گذشته آسیب در اندام ­تحتانی نداشتند، به صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب شدند که به شکل تصادفی در سه گروه تجربی و یک گروه کنترل (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. اندازه گیری ­ها در سه زمان (پیش ­آزمون، پس ­آزمون اول و پس ­آزمون دوم) انجام شد. از صفحه نیرو (Bertec 40*60 USA) برای ثبت داده های مرکز فشار و از الکتروگونیامتر (Biometrics) برای ثبت دامنه حرکتی حین حرکت فرود-پرش تک ­پا به طور همزمان استفاده شد. سرمادهی به مدت 20 دقیقه (برای گروه سرمادهی و سرمادهی پس از خستگی) و پروتکل خستگی (برای گروه خستگی و سرمادهی پس از خستگی) شامل انجام پرش­ های مکرر در جهات مختلف از سکوی 20 سانتی متری بود. در گروه سرمادهی پس از خستگی، آزمودنی ­ها ابتدا پروتکل خستگی را انجام داده، سپس بلافاصله سرمادهی مفصل زانو اعمال شد. تمامی متغیرها قبل از اعمال مداخله ­ها، بلافاصله پس از آن­ ها (پس آزمون اول) و 20 دقیقه بعد از آن ­ها (پس آزمون دوم) در تمام گروه ­ها اندازه گیری شدند. از آزمون تحلیل واریانس با داده­ های تکراری، در سطح معناداری 0/05>p جهت تجزیه و تحلیل داده­ها با نرم افزار SPSS استفاده شد.
یافته ها:
مشخص شد که در مرحله اکسنتریک (Eccentric) میانگین تغییرات COPx در همه گروه ­ها از پس ­آزمون اول به پس ­آزمون دوم افزایش معنا­دار داشته (0/01=p)، اما میانگین تغییرات COPX و COPy بین گروه­ها تفاوت معنا­داری را نشان ندادند(0/05<p). همچنین، زاویه زانو در زمان تماس (Knee Angle of Landing; KAL) در افراد تمرین­کرده از پیش ­آزمون به پس ­آزمون اول در تمام گروه ­ها کاهش معنادار  داشته است (0/04=p)، اما تغییرات زاویه زانو زمان تماس و پرش و ماکزیمم زاویه زانو بین گروه­ها معنادار نبود (0/05<p).
نتیجه گیری:
بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش، به نظر می ­رسد، سرمادهی به­ صورت سطحی (با استفاده از کیسه یخ) بعد از خستگی نروماسکولار، مشابه با شرایطی که در رویدادها و مسابقات ورزشی وجود دارد، بر عملکرد بیومکانیکی اندام­تحتانی و تعادل افراد ورزشکار، تأثیر معناداری ندارد. لذا، سرمادهی موضعی مفصل، به عنوان یک روش درمانی فوری که دارای فواید و آثار مثبت فیزیولوژیکی زیادی، برای کاهش عوارض حاد ناشی از آسیب می باشد، حتی با وجود کاهش دمای موضعی مفصل و در شرایطی که ورزشکار خسته است، خطر جدی برای ورزشکاران حین برگشت به فعالیت ایجاد نمی کند و احتمال آسیب ­دیدگی مجدد نیز در
آن­ ها بعد از سرمادهی در شرایط خستگی، وجود ندارد.  

کلیدواژه‌ها


 1. Enwemeka CS, Allen C, Avila P, Bina J, et al. Soft tissue thermodynamics before, during, and after cold pack therapy. Med Sci Sports Exerc 2002; 34(1): 45-50.
 2. Gregson W, Black MA, Jones H, Milson J, et al. Influence of cold water immersion on limb and cutaneous blood flow at rest. Am J Sports Med 2011; 39(6): 1316-1323.
 3. Hopkins JT, Hunter I, McLoda T. Effects of ankle joint cooling on peroneal short latency response. J Sports Sci Med 2006; 5(2): 333-339.
 4. Rubley MD, Denegar CR, Buckley WE, Newell KM. Cryotherapy, sensation, and isometric-force variability. J Athl Train 2003; 38(2): 113-119.
 5. Melnyk M, Faist M, Claes L, Friemert B. Therapeutic cooling: no effect on hamstring reflexes and knee stability. Med Sci Sports Exerc 2006; 38(7): 1329-1334.
 6. Atnip BL, McCRORY JL. The effect of cryotherapy on three dimensional ankle kinematics during a sidestep cutting maneuver. J Sports Sci Med 2004; 3(2): 83-90.
 7. Oksa J, Rintamäki H, Rissanen S. Muscle performance and electromyogram activity of the lower leg muscles with different levels of cold exposure. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1997; 75(6): 484-490.
 8. Fischer J, Van Lunen BL, Branch JD, Pirone JL. Functional performance following an ice bag application to the hamstrings. J Strength  Cond Res 2009; 23(1): 44-50.
 9. Uchio Y, Ochi M, Fujihara A, Adachi N, et al. Cryotherapy influences joint laxity and position sense of the healthy knee joint. Arch Phys Med Rehabil 2003; 84(1): 131-135.
 10. Schmid S, Moffat M, Gutierrez GM. Effect of knee joint cooling on the electromyographic activity of lower extremity muscles during a plyometric exercise. J Electromyogr Kinesiol 2010; 20(6): 1075-1081.
 11. Webster KE, Santamaria LJ, Mcclelland JA, Feller JA. Effect of fatigue on landing biomechanics after anterior cruciate ligament reconstruction surgery. Med Sci Sports Exerc 2011; 44(5): 910-916.
 12. Eranki A, Cortes N, Ferencek ZG, Kim JJ, Sikdar S, editors. Real-time measurement of rectus femoris muscle kinematics during drop jump using ultrasound imaging: A Preliminary study. 2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society; 2012: IEEE.
 13. Kernozek TW, Greany JF, Anderson DR, Van Heel D, et al. The effect of immersion cryotherapy on medial‐lateral postural sway variability in individuals with a lateral ankle sprain. Physiother Res Int 2008; 13(2): 107-118.
 14. Decker MJ, Torry MR, Wyland DJ, Sterett WI, Steadman JR. Gender differences in lower extremity kinematics, kinetics and energy absorption during landing. Clin Biomech 2003; 18(7): 662-669.
 15. Carcia CR, Martin RL. The influence of gender on gluteus medius activity during a drop jump. Phys Ther Sport 2007; 8(4): 169-176.
 16. Russell PJ, Croce RV, Swartz EE, Decoster LC. Knee-muscle activation during landings: developmental and gender comparisons. Med  Sci Sports Exerc 2007;  39(1): 159-170.
 17. Hewett T, Zazulak B, Myer G, Ford K. A review of electromyographic activation levels, timing differences, and increased anterior cruciate ligament injury incidence in female athletes. Br J Sports Med 2005; 39(6): 347-350.
 18. Griffin LY, Agel J, Albohm MJ, Arendt EA, Dick RW, et al. Noncontact anterior cruciate ligament injuries: risk factors and prevention strategies. J Am Acad Orthop Surg 2000; 8(3): 141-150.
 19. Daoukas S, Malliaropoulos N, Maffulli N. ACL biomechanical risk factors on single-leg drop-jump: a cohort study comparing football players with and without history of lower limb injury. Muscles Ligaments Tendons Journal 2019; 9(1):70-75.
 20. Zamporri J, Aguinaldo A. The Effects of a Compression Garment on Lower Body Kinematics and Kinetics During a Drop Vertical Jump in Female Collegiate Athletes. Orthop J Sport Med 2018; 6(8):1-6.
 21. Hanaki S, McCaw ST. A Comparison Of The Lower Extremity Kinematics Between One-And Two-leg Landings. Med Sci Sports  Exerc 2005; 37(5): S66.
 22. Suna R, Moona Y, McGinnisb RS, Seagersc K, et al. Assessment of Postural Sway in Individuals with Multiple Sclerosis Using a Novel Wearable Inertial Sensor. Digit Biomark 2018; 2(1): 1–10.
 23. Walsh MS, Ford KR, Bangen KJ, Myer GD, Hewett TE. The validation of a portable force plate for measuring force-time data during jumping and landing tasks. J strength Cond Res 2006; 20(4): 730-734.
 24. Jacinta Browne & Neil O’Hare.  A quality control procedure for force platforms. Physiol Meas 2000; 21(4): 515-524.
 25. Bronner S, Agraharasamakulam S, Ojofeitimi S. Reliability and validity of electrogoniometry measurement of lower extremity movement. J Med Eng Technol 2010; 34(3): 232-242.
 26. Mansfield A, Lyons GM. The use of accelerometry to detect heel contact events for use as a sensor in FES assisted walking. Med Eng Phys 2003; 25(10): 879-885.
 27. Framen M, Crosbie J, Edmonds J. Reliability of Gait Measurements in People With Osteoarthritis of the Knee. Phys Ther 1997; 77(9): 944-953.
 28. Schmid S, Moffat M, Gutierrez GM. Effects of Cooling on Ground Reaction Forces, Knee Kinematics, and Jump Height in Drop Jumps. Athl Train Sports Health Care 2012; 1(12): 1-9.
 29. Sankey SP, Jones PA, Bampouras T. Effects of two plyometric training programmes of different intensity on vertical jump performance in high school athletes. Serb J Sports sci 2008; 2(4): 123-130.
 30. Ozmun JC, Thieme HA, Ingersoll CD, Knight KL. Cooling does not affect knee proprioception. J Athl Train 1996; 31(1): 8-11.
 31. Furmanek MP, Słomka K, Juras G. The effects of cryotherapy on proprioception system. BioMed Res Int 2014; 2014:1-14.
 32. Fukuchi CA, Duarte M, Stefanyshyn DJ. Postural sway following cryotherapy in healthy adults. Gait  posture 2014; 40(1): 262-265.
 33. Fullam K, Caulfield B, Coughlan G, Delahunt E. The effect of cryotherapy application to the ankle joint on dynamic postural stability in an elite athletic population. Br J Sports Med 2014 ;48(7): 560-574.
 34. Wikstrom EA, Powers ME, Tillman MD. Dynamic stabilization time after isokinetic and functional fatigue. J Athl Train 2004; 39(3): 247-253.
 35. Miniello S, Dover G, Powers M, Tillman M, Wikstrom E. Lower leg cold immersion does not impair dynamic stability in healthy women. J Sport Rehabil 2005; 14(3): 235-247.
 36. Zhang S-N, Bates BT, Dufek JS. Contributions of lower extremity joints to energy dissipation during landings. Med Sci Sports Exerc 2000; 32(4): 812-819.
 37. Weinhandl JT, Smith JD, Dugan EL. The effects of repetitive drop jumps on impact phase joint kinematics and kinetics. J Appl Biomech 2011; 27(2): 108-115.
 38. Distefano V. Anatomy and biomechanics of the ankle and foot. Athl Train 1981; 16: 43-47.
 39. Pandy MG, Shelburne KB. Dependence of cruciate-ligament loading on muscle forces and external load. J Biomech 1997; 30(10): 1015-1024.
 40. Bjorklund M. Effects of repetitive work on proprioception and of stretching on sensory mechanisms. Implications for workrelated neuromuscular disorders.Thesis 2004.
 41. Johnson DJ, Leider FE. Influence of cold bath on maximum handgrip strength. Percep Mot Skills 1977; 44(1): 323-326.
 42. Kinzey SJ, Cordova ML, Gallen KJ, Smith JC, Moore JB. The effects of cryotherapy on ground-reaction forces produced during a functional task. J Sport Rehabil 2000; 9(1): 3-14.