ارتباط بین اختلالات حرکتی کتف با قدرت و دامنه حرکتی کمربند شانه ای در والیبالیست های حرفه ای مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ‏

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

هدف:
حرکت به عنوان یک سیستم تلقی می شود که خود از اجزایی تشکیل شده است که در تولید و تنظیم آن نقش مهمی دارند. گاهی قرار گرفتن در وضعیتی ثابت برای مدتی طولانی و یا انجام حرکات تکراری، سبب دور شدن از وضعیت طبیعی می شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین اختلالات حرکتی کتف (Scapula Dyskinesis) با قدرت و دامنه حرکتی کمربند شانه ای در والیبالیست های حرفه ای مرد بود. 
روش بررسی:
آزمودنی های این پژوهش شامل 120 مرد والیبالیست حرفه ای با (میانگین± انحراف معیار، سن: 3/23±23/25 سال، قد: 8/63 ± 192/78 سانتی متر، وزن: 8/14 ± 88/11 کیلوگرم) بودند، که به صورت غیر تصادفی هدف دار انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این مطالعه بر اساس مشاهده اختلال حرکتی کتف در حین آزمون اختلال حرکتی کتف و آزمون لغزش جانبی کتف کیبلر انتخاب شدند. برای اندازه گیری قدرت و دامنه حرکتی به ترتیب  از قدرت سنج دستی و گونیامتر استفاده شد. برای ارزیابی ریتم کتفی_بازویی از ریتم سنج (Inclinometer) استفاده گردید. برای توزیع طبیعی داده ها از آزمون شاپیرو- ویلک استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون (0/05>p) استفاده شد. 
یافته ها:
نتایج نشان داد که بین  اختلالات حرکتی کتف و دامنه حرکتی اکستنشن (Extention) (0/001=‏p‏)، (0/725-=‏r‏)، چرخش داخلی شانه ‏‏(0/003=‏p‏)، (0/554-=‏r‏)، قدرت چرخش تحتانی کتف (0/003=‏p‏)، (0/482-=‏r‏)، اسکاپشن (Scaption) (0/003=‏p‏)، (0/137=‏r‏)، ‏الویشن (Elevation) (0/029=‏p‏)، (0/286=‏r‏)، دپریشن (Depration) (0/002=‏p‏)، (0/460=‏r‏)، پروتراکشن (Protraction) (0/001=‏p‏)، (0/534=‏r‏)، و ریترکشن (Retraction) کتف ‏‏(0/002=‏p‏)، (0/649-=‏r‏)،  همچنین ریتم کتفی بازویی °0، °90 و °135(0/001=‏p‏)، (0/583، 0/581، 0/583=‏r‏)، 45° ‏‏(0/003=‏p‏)، (0/580=‏r‏)، رابطه معنی داری وجود دارد. با این حال بین اختلالات حرکتی کتف و دامنه حرکتی فلکشن (Flexion)، ‏ابداکشن (Abduction)، اداکشن (Adduction) و چرخش خارجی شانه، همچنین قدرت اداکشن افقی، فلکشن، اکستنشن، اداکشن، ابداکشن و چرخش ‏داخلی و خارجی شانه رابطه معنی داری مشاهده نشد (0/05<‏p‏). ‏
نتیجه گیری:
با توجه به نتایج این تحقیق، به نظر می رسد انجام الگوهای حرکتی تکراری در ورزش والیبال ممکن است در طولانی مدت باعث به هم خوردن نسبت طبیعی قدرت، دامنه حرکتی و ریتم کتفی بازویی در کتف و کمربند شانه ای شود. 

کلیدواژه‌ها


 1. Cools, A.M, Johansson, F. R., Borms, D., Maenhout, A. Prevention of shoulder injuries in overhead athletes: a science-based approach. Braz. J. Phys. Ther 2015; 19(5): 331-339.
 2. Borstad, John D., Kimberly Szucs, Anand Naalgund. Scapula kinematic alterations following a modified push-up plus task. Humov 2009; 28(6): 738-751.
 3. Doherty, C., Delahunt, E., Caulfield, B., Hertel, J., et al. The incidence and prevalence of ankle sprain injury: a systematic review and meta-analysis of prospective epidemiological studies. JSM 2014; 44(1):123-140.‏
 4. Babagoltabar Samakoush, H, Norasteh A.A. Prevalence of Postural Abnormalities of Spine and Shoulder Girdle in Sanda Professionals. Ann Appl Sport Sci 2017; 5(4): 31-38. [Persian]
 5. Kotteeswaran, K, K. Rekha, and Vaiyapuri Anandh. Effect of stretching and strengthening shoulder muscles in protracted shoulder in healthy individuals. International journal of computer application 2012; 2 (2): 111-18.
 6. Smith, J, Kotajarvi, B. R, Padgett, D. J, Eischen, J. J. Effect of scapular protraction and retraction on isometric shoulder elevation strength. J apmr 2002; 83(3): 367-370.
 7. Kibler, W. B., Chandler, T. J., Livingston, B. P., Roetert, E. P. Shoulder range of motion in elite tennis players: effect of age and years of tournament play. AJSM  1996; 24(3): 279-285.
 8. ‏Clarsen, B., Bahr, R., Andersson, S. H., Munk, R., & Myklebust, G. Reduced glenohumeral rotation, external rotation weakness and scapular dyskinesis are risk factors for shoulder injuries among elite male handball players: a prospective cohort study. BMJ 2014; 48(17): 1327-1333.
 9. Thomas, S. J., Swanik, K. A., Swanik, C. B., Kelly, J. D. Internal rotation deficits affect scapular positioning in baseball players. Clin Orthop Relat Res 2010; 468(6): 1551-1557.
 10. Ghanbari, L, Hossein Alizadeh M, Minoonejad H. Prediction of scapular dyskinesis through electromyographic index of scapulothoracic muscles and glenohumeral internal rotation range of motion in female overhead athletes. Tabari Biomed Stu Res J 2019; 1(3):1-8. [Persian]
 11. Nodehi Moghadam, A., Vahabi, S. P., Norasteh, A. A., Abolhasani, H. Comparing isometric strengths of shoulder girdle muscles in females with and without scapular dyskinesis. Archives of Rehabilitation 2018; 19(2): 92-101. [Persian]
 12. Hajihosseini, E, Norasteh A.A, Daneshmandi H. Comparison of Isometric Strength and Functional Stability of Shoulder Girdle Muscles in Volleyball Women Players with and without Scapular Dyskinesia. JHPM. 2019; 8 (5) :24-32 .[Persian]
 13. Merolla, G., De Santis, E., Campi, F., Paladini, P., Porcellini, G. Supraspinatus and infraspinatus weakness in overhead athletes with scapular dyskinesis: strength assessment before and after restoration of scapular musculature balance. JMSR 2010; 94(3): 119-125.
 14. Hosseinimehr, S. H., Anbarian, M., Norasteh, A. A., Fardmal, J. Khosravi, M. T. The effect of age on scapular upward rotation and scapulohumeral rhythm in helathy people during shoulder abduction. JMS 2014; 25(9): 803-809. [Persian]
 15. Hosseinimehr, S. H., Anbarian, M., Norasteh, A. A., Fardmal, J., and Khosravi, M. T. The comparison of scapular upward rotation and scapulohumeral rhythm between dominant and non-dominant shoulder in male overhead athletes and non-athletes. Manual therapy 2015; 20(6): 758-762.‏ [Persian]
 16. Bayattork, M., Seidi, F., Minoonejad, H., McClure, P., Mozafaripoor, E. Intra-rater and inter-rater reliability and agreement of the scapular dyskinesis test in young men with forward head and round shoulder posture. JRSR 2019; 6(4): 169-173. [Persian]‏
 17. Ben Kibler, W. The role of the scapula in athletic shoulder function. AJSM  1998; 26(2): 325-337.
 18. Tate, A. R., McClure, P., Kareha, S., Irwin, D., Barbe, M. F. A clinical method for identifying scapular dyskinesis, part 2: validity. JAT 2009; 44(2): 165-173.‏
 19. Struyf, F., Nijs, J., Horsten, S., Mottram, S., et al. Scapular positioning and motor control in children and adults: a laboratory study using clinical measures. JMMT 2011; 16(2): 155-160.‏
 20. Johnson, Michael P., Philip W. McClure, Andrew R. Karduna. New method to assess scapular upward rotation in subjects with shoulder pathology. JOSPT 2001; 31(2): 81-89.
 21. Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers MM, Romani WA. Muscles: Testing and function, with posture and pain (Kendall, Muscles). LWW. 2005.
 22. Heidari, safora. The Comparison of strength ratio between muscles of the shoulder in volleyball and badminton players [Thesis]. Pittsburgh (PA) univ. of Guilan; 2015. [Persian]
 23. Hosseinimehr, S. H., M. Anbarian, M. T. Khosravi. The survey of scapulohumeral rhythm and isometric strength ratio of shoulder agonist to antagonist muscles in handball players and non-athletes. JSM Review 2014; 5(14): 15-30. [Persian]
 24. Shimpi AP, Bhakti S, Roshni K, Rairikar SA, et al. Scapular resting position and gleno-humeral movement dysfunction in asymptomatic racquet players: a case-control study. Asian J Sports Med 2015; 6(4): 24-53.
 25. Thomas, S. J., Higginson, J. S., Kaminski, T. W., Swanik, K. A., et al. A bilateral comparison of posterior capsule thickness and its correlation with glenohumeral range of motion and scapular upward rotation in collegiate baseball players. J shoulder elbow surg 2011; 20(5): 708-716.
 26.  Ruotolo, Charles, Eric Price, Anand Panchal. Loss of total arc of motion in collegiate baseball players. J Shoulder Elbow Surg 2006; 15(1): 67-71.
 27. Borich, M. R., Bright, J. M., Lorello, D. J., Cieminski, C. J.,et al. Scapular angular positioning at end range internal rotation in cases of glenohumeral internal rotation deficit. JOSPT 2006; 36(12): 926-934.
 28. Laudner, Kevin G., Mike T. Moline, Keith Meister. The relationship between forward scapular posture and posterior shoulder tightness among baseball players. AJSM  2010; 38(10): 2106-2112.
 29. Downar, Jacquelyn M., and Eric L. Sauers. Clinical measures of shoulder mobility in the professional baseball player. JAT 2005; 40(1): 23.
 30. Seitz, A. L., McClelland, R. I., Jones, W. J., Jean, R. A., Kardouni, J. R. A comparison of change in 3D scapular kinematics with maximal contractions and force production with scapular muscle tests between asymptomatic overhead athletes with and without scapular dyskinesis. International journal of sports physical therapy 2015; 10(3): 309.
 31. Sahrmann, S. Concepts and principles of movement. Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes 2001.
 32. Mehrabian, H., Letafatkar, A., Barati, A. H., Abbasi, A., Shojaedin, S. S. Comparison of Electromyographic Activity of Selected Shoulder Muscles and Scapulohumeral Rhythm in Elite Male Swimmers with and without Shoulder Impingement Syndrome. JRM 2020; 8(4): 132-143.‏ [Persian]
 33. Ogston, Jena B., Paula M. Ludewig. Differences in 3-dimensional shoulder kinematics between persons with multidirectional instability and asymptomatic controls. AJSM  2007; 35(8): 1361-1370.
 34. Brushøj, C., Bak, K., Johannsen, H. V., & Faunø, P. Swimmers' painful shoulder arthroscopic findings and return rate to sports. Scandinavian journal of medicine & science in sports 2007; 17(4): 373-377.
 35. Nodehi-Moghadam A, Rouhbakhsh Z, Ebrahimi I, Salavati M, et al. Shoulder girdle muscles endurance in subjects with and without impingement syndrome. Archives of Rehabilitation 2011; 12 (2): 56-63. [Persian]
 36. Hosseinidost Y, Shojaedin S. The Comparison of shoulder complex muscles strength between elite volleyball female players due to the scapula position.  SID 2015; 22(135): 97-107. [Persian]
 37. 37.Hannah DC, Scibek JS, Carcia CR. Strength profiles in healthy individuals with and without scapular dyskinesis. IJSPT 2017; 12(3): 305.