آسیب وستیبولار در بیماران دارای سرگیجه و اسیلوپسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سینوس و جراحی آندوسکوپی، بیمارستان قائم، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه گوش، حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه ‏علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
برخی از بیماران سرگیجه، دارای اسیلوپسی نیز می باشند. اسیلوپسی به عنوان کاهش حدت بینایی در طول حرکت عامل مهمی در زمین خوردن و مشکلات تعادلی ناشی از سیستم وستیبولار گوش می باشد. وجود اسیلوپسی می تواند باعث افزایش مشکلات بیماران گردد. هدف این مطالعه مقطعی، بررسی اسیلوپسی در بیماران دارای سرگیجه بوسیله مصاحبه، پرسشنامه معلولیت سرگیجه و بررسی های رفلکس دهلیزی چشمی می باشد.
روش بررسی:
ابتدا 50 بیمار دارای سرگیجه و اسیلوپسی با مصاحبه مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس بیماران به وسیله پرسشنامه DHI (Dizziness Handicap Inventory) و آزمون های (Dynamic Visual Acuity Test) DVAT، (Video Head Impulse Test) vHIT  تحت ارزیابی قرار گرفتند. این نتایج به همراه خصوصیات دیگر آن ها مانند سن، جنسیت و طول مدت سرگیجه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها:
میانگین سن افراد 16/9±50/8 سال بود. 68 درصد افراد مونث بودند و در حدود 54 درصد دارای سرگیجه مزمن بودند. تمامی بیماران در مصاحبه اولیه، وجود اسیلوپسی را بیان می کردند. برخی از افراد به خاطر وجود اسیلوپسی و سرگیجه شدید قادر به انجام DVAT و پر کردن پرسشنامه DHI نبودند. آزمون vHIT در تمامی افراد انجام شد که به ترتیب در 31 نفر (62 درصد)، 13 نفر ( 26 درصد) و 6 نفر (12 درصد) نشان دهنده نتایج آسیب دو طرفه، یک طرفه و طبیعی بود. البته آسیب در بسیاری از بیماران در برخی کانال ها و نه در تمام
آن ها مشاهده شد.  
نتیجه گیری:
نتایج بدست آمده نشان دهنده این موضوع است که فاکتورهای متعددی در ایجاد اسیلوپسی نقش دارد. همچنین شدت اسیلوپسی در بیماران مختلف متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


 1. Neuhauser HK, von Brevern M, Radtke A, Lezius F, et al. Epidemiology of vestibular vertigo: a neurotologic survey of the general population. Neurology 2005; 65(6): 898-904.
 2. Agrawal Y, Carey JP, Della Santina CC, Schubert MC, Minor LB. Disorders of balance and vestibular function in US adults: data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 2001-2004. Archives of internal medicine 2009; 169(10): 938-44.
 3. Furman JM, Raz Y, Whitney SL. Geriatric vestibulopathy assessment and management. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2010; 18(5): 386-391.
 4. Zingler VC, Weintz E, Jahn K, Huppert D, et al. Causative factors, epidemiology, and follow-up of bilateral vestibulopathy. Annals of the New York Academy of Sciences 2009; 1164: 505-508.
 5. Rinne T, Bronstein AM, Rudge P, Gresty MA, Luxon LM. Bilateral loss of vestibular function: clinical findings in 53 patients. Journal of neurology 1998; 245(6-7): 314-321.
 6. Herdman SJ, Blatt P, Schubert MC, Tusa RJ. Falls in patients with vestibular deficits. Am J Otol 2000; 21(6): 847-851.
 7. Jacobson GP, Calder JH. Self-perceived balance disability/handicap in the presence of bilateral peripheral vestibular system impairment. J Am Acad Audiol 2000; 11(2): 76-83.
 8. Guinand N, Boselie F, Guyot JP, Kingma H. Quality of life of patients with bilateral vestibulopathy. Ann Otol Rhinol Laryngol 2012; 121(7): 471-477.
 9. Sun DQ, Ward BK, Semenov YR, Carey JP, Della Santina CC. Bilateral Vestibular Deficiency: Quality of Life and Economic Implications. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2014; 140(6): 527-534.
 10. Jafarzadeh S, Maharati F, Jamali J. The perception of family members regarding patient's vertigo and imbalance. Acta otorrinolaringologica espanola. 2022; 73(2): 89-95.
 11. Jafarzadeh S, Bahrami E, Pourbakht A, Jalaie S. Clinical Applications and Psychometric Properties of Dizziness Handicap Inventory in English, Persian and other Languages. JPSR 2017; 6(2): 99-109. [Persian]
 12. Ward BK, Agrawal Y, Hoffman HJ, Carey JP, Della Santina CC. Prevalence and impact of bilateral vestibular hypofunction: results from the 2008 US National Health Interview Survey. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2013; 139(8): 803-810.
 13. Hain TC, Cherchi M, Yacovino DA. Bilateral vestibular loss. Semin Neurol. 2013; 33(3): 195-203.
 14. Guinand N, Pijnenburg M, Janssen M, Kingma H. Visual acuity while walking and oscillopsia severity in healthy subjects and patients with unilateral and bilateral vestibular function loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2012; 138(3): 301-306.
 15. Funabashi M, Santos-Pontelli TE, Colafemina JF, Pavan TZ, et al. A new method to analyze the subjective visual vertical in patients with bilateral vestibular dysfunction. Clinics (Sao Paulo) 2012; 67(10): 1127-1131.
 16. Frese KA, Reker U, Maune S. Bilateral vestibular loss. Diagnosis and follow-up. HNO 2003; 51(3): 221-225.
 17. Sargent EW, Goebel JA, Hanson JM, Beck DL. Idiopathic bilateral vestibular loss. Otolaryngol Head Neck Surg 1997; 116(2): 157-162.
 18. Chambers BR, Mai M, Barber HO. Bilateral vestibular loss, oscillopsia, and the cervico-ocular reflex. Otolaryngol Head Neck Surg 1985; 93(3): 403-407.
 19. Herdman SJ, Hall CD, Schubert MC, Das VE, Tusa RJ. Recovery of dynamic visual acuity in bilateral vestibular hypofunction. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 133(4): 383-389.
 20. Badaracco C, Labini FS, Meli A, Tufarelli D. Oscillopsia in labyrinthine defective patients: comparison of objective and subjective measures. Am J Otolaryngol 2010; 31(6): 399-403.
 21. Herdman SJ, Schubert MC, Das VE, Tusa RJ. Recovery of dynamic visual acuity in unilateral vestibular hypofunction. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 129(8): 819-824.
 22. Rine RM, Braswell J. A clinical test of dynamic visual acuity for children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003; 67(11): 1195-1201.
 23. McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, et al. The Video Head Impulse Test (vHIT) of Semicircular Canal Function - Age-Dependent Normative Values of VOR Gain in Healthy Subjects. Front Neurol.2015; 6(8): 154.