بررسی احتمال تجمعی رخداد عارضه نفروپاتی بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از آنالیز بقاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان ایران

2 استاد اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان ایران

3 استادیار آمار زیستی،گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان ایران

چکیده

هدف:
دیابت یکی از بیماری های مزمن و شایع ترین بیماری مرتبط با متابولیسم در انسان است، نفروپاتی دیابتی، از عوارض خطرناک دیابت، شیوع نسبتا بالایی در بیماران دیابتی داشته و باعث نارسایی کلیه می ‌شود. عوامل متعددی بر روی این اختلال اثر دارند هدف این مطالعه تعیین احتمال تجمعی رخداد عارضه نفروپاتی بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از آنالیز بقاء می باشد.
روش بررسی:
این مطاله از نوع کوهورت تاریخی به روش آنالیز بقا بوده که به صورت توصیفی تحلیلی در سال 1399 انجام شد. حجم نمونه لازم410 بیمار برآورد شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Stata.ver14  و با استفاده از آزمون های توصیفی و سپس از روش کاپلان مایر و مدل خطرات متناسب کاکس بقا محاسبه شد. 
یافته ها:
متغیرهای مراجعه منظم و دخانیات با شانس رخداد عارضه نفروپاتی ارتباط معنی داری را نشان داد (0/05>p). به طوری که شانس رخداد عارضه نفروپاتی در افرادی که مراجعه منظم نداشتند، 1/03 برابر افرادی بود که مراجعه منظم داشتند. آزمون لوگ رتبه ای (Log- Rank) نشان داد میانه زمان بقاء (ماه) رخداد عارضه نفروپاتی با متغیرهای قند خون ناشتا، فشار خون، سیستولیک، چربی خون ارتباط دارد.
نتیجه گیری:  با تشخیص زودرس دیابت و کنترل عوامل تسریع کننده ابتلا به نفروپاتی دیابتی و درمان های موثر و به موقع، می ‌توان پیشرفت بیماری را در این بیماران کاهش داد و می تواند در زمینه راه های پیشگیری و درمان این بیماران و جلوگیری از ضایعات و عوارض بعدی ابتلا به دیابت در این مبتلایان مورد استفاده واقع شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Keramati T, Razi F, Mobinizadeh M R, Oliaei Manesh A.R,  Larijani B. hba1c assays cost effectiveness in Iran. ijdld. 2015; 15(1): 28-36. [Persian]
 2. Lee TY, Kuo S, Yang CY, Ou HT. Cost‐effectiveness of long‐acting insulin analogues vs intermediate/long‐acting human insulin for type 1 diabetes: A population‐based cohort followed over 10 years. British Journal of Clinical Pharmacology 2020; 86(5): 852-860.
 3. Schalkwijk CG, Stehouwer CD. Methylglyoxal, a Highly Reactive Dicarbonyl Compound, in Diabetes, Its Vascular Complications, and Other Age-Related Diseases. Physiological reviews 2020; 100(1): 407-461.
 4. Okosun IS, Okosun B, Lyn R, Airhihenbuwa C. Surrogate indexes of insulin resistance and risk of metabolic syndrome in non-Hispanic White, non-Hispanic Black and Mexican American. Diabetes Metab Syndr 2020; 14(1): 3-9.
 5. World Health Organization, available at: https://www.who.int/news-room/fact sheets/ detail/ diabetes. Last update: 8 June 2020.
 6. Centers for disease control and prevention, available at: https://www.cdc.gov/diabetes/pdfs/data/statistics/national-diabetes-statistics-report.pdf. Last update: 8 June 2020.
 7. Jie Chee Y, Seneviratna A, Joo Lim C, Chiong CX, et al. Red cell distribution width is associated with mortality and cardiovascular complications in diabetes mellitus in Singapore. European journal of preventive cardiology 2020; 27(2): 216-219.
 8. Rohani H, Eslami A, Raei M, Tavakoli H, et al. Evaluation theory of planned behavior and complications of diabetes perceived risk in predicting dietary behavior among type 2 diabetics. ijdld 2015; 15(1): 37-44 [Persian].
 9. Samsu N. Diabetic Nephropathy: Challenges in Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment. Biomed Res Int 2021; 2021: 1497449.
 10. Harding JL, Pavkov ME, Magliano DJ, Shaw JE, Gregg EW. Global trends in diabetes complications: a review of current evidence. Diabetologia 2019; 62(1): 3-16.
 11. Singh AK, Khunti K. COVID-19 and Diabetes. Annu Rev Med 2022; 73: 129-147.
 12. Osmani F, Hajizadeh E, Mansoori P. Use of Smoothing Methods for Estimating the Coefficients of Time Dependent Rate Models in Survival Analysis and its Application in Psoriasis Disease. Irje 2016; 12 (3): 36-46.
 13. Yun JS, Lim TS, Cha SA. Clinical Course and Risk Factors of Diabetic Retinopathy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Korea. Diabetes Metab J 2016; 40(6): 482-493.
 14. Papatheodorou K, Banach M, Bekiari E, Rizzo M, Edmonds M. Complications of Diabetes 2017. J Diabetes Res 2018; 2018: 3086167.
 15. Deshpande AD, Harris-Hayes M, Schootman M. Epidemiology of diabetes and diabetes-related complications. Phys Ther 2008; 88(11): 1254-1264.
 16. Bernardi S, Severini GM, Zauli G, Secchiero P. Cell-based therapies for diabetic complications. Exp Diabetes Res 2012: 2012: 872504.
 17. Del Core MA, Benage TC, Ahn J, Koehler D, et al. Effect of Diabetes and Hemoglobin A1c on Complications Following Elective Hand Surgery. J Hand Surg Asian Pac Vol. 2021; 26(4): 618-624
 18. Bock M, Johansson T, Fritsch G, Flamm M, et al. The impact of preoperative testing for blood glucose concentration and haemoglobin A1c on mortality, changes in management and complications in noncardiac elective surgery: a systematic review. Eur J Anaesthesiol 2015; 32(3):152-159.
 19. Bailes BK. Diabetes mellitus and its chronic complications. AORN J 2002; 76(2): 266-276.
 20. Cloete L. Diabetes mellitus: an overview of the types, symptoms, complications and management. Nurs Stand 2022; 37(1): 61-66.