تأثیر تمرین درمانی با و بدون مکمل شاک ویو درمانی بر میزان درد و دامنه حرکتی بیماران مبتلا به شانه منجمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، موسسه آموزش عالی و علم و فن آوری شمس، تبریز، ایران

2 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار گروه ارتوپدی جراحان شانه و آرنج دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف:
مفصل شانه یکی از مستعدترین مفاصل بدن برای آسیب دیدگی است. عارضه شانه منجمد یکی از شایع ترین علت های درد و ناتوانی شانه است. به دنبال این آسیب مفصل شانه سفت و بی تحرک می شود و در حرکات فعال و غیر فعال با محدودیت مواجه می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تمرین درمانی با و بدون مکمل شاک ویو بر میزان درد و دامنه حرکتی مفصل شانه بیماران مبتلا به شانه منجمد انجام شد.
 روش بررسی:
روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش ‌آزمون و پس ‌آزمون بود که با دو گروه تجربی و یک گروه کنترل انجام شد. بدین منظور 40 نفر زن و مرد مبتلا به شانه منجمد در دو گروه 13 نفری تمرین درمانی با و بدون مکمل شاک ‌ویو درمانی و یک گروه کنترل 14 نفری تقسیم شدند. سپس میزان درد شانه با استفاده از پرسشنامه نمره ثابت مورلی (Constant :Morley Score; CMS)،  و دامنه حرکتی با گونیامتر مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس آزمودنی ­های گروه تجربی تمرینات را برای مدت شش هفته انجام دادند. در نهایت پس آزمون همانند پیش آزمون از آزمودنی ­ها سنجیده شد. داده ­ها بعد از جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آزمون ‌های تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی حداقل اختلاف معنادار (Least Significant Difference; LSD) با نرم‌افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته‌ ها:
نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد در تمامی متغیرهای دامنه حرکتی و درد اختلاف معنی داری بین سه گروه وجود داشت (0/05>p) بنابراین برای بررسی اختلافات بین گروهی از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. نتایج آزمون تعقیبی LSD نشان داد در تمامی متغیرهای دامنه حرکتی شانه و همچنین میزان درد شانه تنها بین گروه­ های تمرین درمانی و شاک ویو با گروه کنترل و همچنین بین گروه تمرین درمانی بدون شاک ویو و کنترل اختلاف معنی داری مشاهده شد (0/05>p) اما این اختلاف بین دو گروه تجربی درهیچ یک از متغیرها معنی دار نبود (0/05<p).
نتیجه ‌گیری:
نتایج نشان داد که تمرین درمانی بدون مکمل شاک ‌ویو و با مکمل شاک ویو می تواند باعث بهبود میزان درد و دامنه حرکتی بیماران مبتلا به شانه منجمد شود و مربیان، کاردرمان ها و فیزیوتراپیست ­ها می ­توانند از این تمرینات برای بهبود درد و دامنه حرکتی زنان مبتلا به شانه منجمد بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها


 1. Lo M-Y, Wu C-H, Luh J-J, Wang T-G, et al. The effect of electroacupuncture merged with rehabilitation for frozen shoulder syndrome: a single-blind randomized sham-acupuncture controlled study. Journal of the Formosan Medical Association 2020; 119(1): 81-88.
 2. Simpson JK, Budge R. Treatment of frozen shoulder using distension arthrography (hydrodilatation): a case series. Australasian Chiropractic & Osteopathy 2004; 12(1): 25-35.
 3. Bunker T, Anthony P. The pathology of frozen shoulder. A Dupuytren-like disease. The Journal of bone and joint surgery British volume 1995; 77(5): 677-683.
 4. Cho N-J, Park J-W. Effect of Pain and Shoulder Joint Function on Extracorporeal Shock Wave Therapy of Patients with Frozen Shoulder. The Journal of Korean Academy of Orthopedic Manual Physical Therapy 2007; 13(2): 69-78.
 5. Shin H-R, Seo J, Lee E-J, Choi J-B, et al. Chuna manual therapy combined with acupuncture and cupping for frozen shoulder (adhesive capsulitis): Study protocol for a multicenter, randomized, patient-assessor blind, clinical trial. European Journal of Integrative Medicine. 2018; 19: 1-9.
 6. Cao D-z, Wang C-l, Qing Z, Liu L-d. Effectiveness of extracorporeal shock-wave therapy for frozen shoulder: a protocol for a systematic review of randomized controlled trial. Medicine 2019; 98(7): e14506.
 7. Muthukrishnan R, Rashid AA, Al-Alkharji F. The effectiveness of extracorporeal shockwave therapy for frozen shoulder in patients with diabetes: randomized control trial. Journal of physical therapy science 2019; 31(7): 493-497.
 8. Challoumas D, Biddle M, McLean M, Millar NL. Comparison of treatments for frozen shoulder: a systematic review and meta-analysis. JAMA network open 2020; 3(12): e2029581.
 9. Miccinilli S, Bravi M, Morrone M, Manco D, et al. The effectiveness of extracorporeal shock wave therapy on adhesive capsulitis of the shoulder: a systematic review and meta-analysis. Medicina dello Sport 2020; 73(2): 341-71.
 10. 10.Rowshani, S, Moghaddasi A, Abbasi M, Abdol-Mohammadi A, Ahanjan SH. The Effect of 4-weeks Rehabilitation Program on Range of Motion and. Salmand: Iranian Journal of Ageing 2010. 5(3): 7-15.[Persian]
 11. 11.Balouchi, r. Investigating the effectiveness of a training course and PNF stretching exercises on pain and performance of patients with frozen shoulder. Journal of Applied Exercise Physiology, 2013. 17(9): 15-26. [Persian]
 12. 12.Vrotsou K, Ávila M, Machón M, Mateo-Abad M, et al. Constant–Murley Score: systematic review and standardized evaluation in different shoulder pathologies. Quality of life research 2018; 27(9): 2217-2226.
 13. Gliga A-C, Neagu N, Szabo D-A. Optimising the Validity of Shoulder Range of Motion Evaluation: A Comparative Study. BRAIN Broad Research in Artificial Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience e 2021; 11(4Sup1): 101-112.
 14. 14.Ogden JA, Tóth-Kischkat A, Schultheiss R. Principles of shock wave therapy. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007). 2001; (387): 8-17.
 15. 15.Andrews JR, Harrelson GL, Wilk KE. Physical Rehabilitation of the Injured Athlete: Expert Consult-Online and Print: Elsevier Health Sciences; 2012.
 16. Borsa PA, Sauers EL, Herling DE. Glenohumeral stiffness response between men and women for anterior, posterior, and inferior translation. Journal of Athletic Training, 2002; 37(3): 240-245.
 17. 17.Goldberg BA, Scarlat MM, Harryman Ii DT. Management of the stiff shoulder. Journal of orthopaedic science 1999; 4(6): 462-471.
 18. 18.Robinson PM, Norris J, Roberts CP. Randomized controlled trial of supervised physiotherapy versus a home exercise program after hydrodilatation for the management of primary frozen shoulder. Journal of shoulder and elbow surgery 2017; 26(5): 757-765.
 19. 19.Shahimoridi D, Mollahosseini M, Azin H, Ahmadinia H. Comparing the Effect of Shockwave Therapy and Low Level Laser on Treatment of the Myofascial Trigger Points of Trapezius Muscles: A Randomized Clinical Trial. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2020; 19(8): 819-832. [Persian]
 20. 20.Park C, Lee S, Yi C-W, Lee K. The effects of extracorporeal shock wave therapy on frozen shoulder patients’ pain and functions. Journal of physical therapy science 2015; 27(12): 3659-3661.
 21. 21.Qiao H-Y, Xin L, Wu S-L. Analgesic effect of extracorporeal shock-wave therapy for frozen shoulder: A randomized controlled trial protocol. Medicine. 2020; 99(31): e21399.
 22. 22.Dueñas L, Balasch-Bernat M, Aguilar-Rodríguez M, Struyf F, et al. A Manual Therapy and Home Stretching Program in Patients With Primary Frozen Shoulder Contracture Syndrome: A Case Series. Journal of orthopaedic & sports physical therapy 2019; 49(3): 192-201.
 23. Bae C-H, Lee J-H. Electromyographic Analysis of Shoulder Stabilization Training Programs in Patients with Frozen Shoulder. Journal of Medical Imaging and Health Informatics 2018; 8(7): 1319-25.
 24. 24.Azimpour D, Tahan N. The effect of three sessions shock wave therapy on spasticity and range of motion of lower limb in stroke patients. Tehran Univ Med J 2019; 77(4): 234-2239.
 25. 25.Loew M, Heichel TO, Lehner B. Intraarticular lesions in primary frozen shoulder after manipulation under general anesthesia. Journal of shoulder and elbow surgery 2005; 14(1): 16-21.
 26. 26.Seidl M, Steinbach P, Wörle K, Hofstädter F. Induction of stress fibres and intercellular gaps in human vascular endothelium by shock-waves. Ultrasonics 1994; 32(5): 397-400.
 27. 27.Harniman E, Carette S, Kennedy C, Beaton D. Extracorporeal shock wave therapy for calcific and noncalcific tendonitis of the rotator cuff: a systematic review. Journal of Hand Therapy 2004; 17(2): 132-151.
 28. 28.Takahashi N, Ohtori S, Saisu T, Moriya H, Wada Y. Second application of low-energy shock waves has a cumulative effect on free nerve endings. Clinical Orthopaedics and Related Research, 2006; 443: 315-319.
 29. Mahaffey BL, Smith PA. Shoulder instability in young athletes. American family physician 1999; 59(10): 2773-2787.