اثر برنامه های مداخله ای بر تعادل افراد سندرم داون: مروری نظام مند بر مطالعات گذشته ‏

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف:
افراد سندرم داون با اختلال در رشد روانی-حرکتی توصیف می شوند که ضعف تعادل یکی از ویژگی های رشد حرکتی این افراد می باشد. یکی از راه های کاهش اختلال تعادل در این گروه انجام مداخلات تمرینی است. مطالعات اندکی، به بررسی مداخلات تمرینی مختلف در راستای کاهش یا بهبود این اختلال در افراد سندرم داون پرداخته است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی، اثر برنامه های مداخله ای بر تعادل افراد سندرم دوان است.
روش بررسی:
روش بررسی: بررسی سیستماتیک مطالعات تجربی و نیمه تجربی که به تأثیر مداخلات تمرینی بر بهبود تعادل در افراد سندرم داون طراحی شده اند، انجام شد. جستجوها در پایگاه های اطلاعاتی  PubMed ، Web of Science ،Medline ،Google Scholar،Scopus . همچنین در پایگاه های فارسی، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (MedLib)، بانک جامع مقالات پزشکی ( IranMedex)، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC)، بانک اطلاعات نشریات کشور (MAGIRAN) با ترکیبی از کلمات کلیدی سندرم داون، تعادل، برنامه تمرینی در بازه زمانی سال 2002 تا 2020 انجام شد. مطالعات با استفاده از معیارهای از پیش تعریف شده ورود و خروج انتخاب شدند. برای جمع آوری ویژگی های اصلی هر مقاله یک فرم استخراج داده و ارزیابی ارسالی تهیه شده بود.
یافته ها:
از بین 242 مقاله شناسایی شده با حذف نسخه های تکراری و مطالعه متن کامل، 27 مقاله معیار های ورود مورد نظر را برای مطالعه نهایی بدست آوردند. یافته ها نشان داد که مداخلات تمرینی نسبت به شرایط کنترل برای بهبود تعادل افراد سندرم داون موثرتر است. همچنین نتایج مطالعات نشان می دهد اکثر برنامه های تمرینی و پروتکل های توانبخشی تاثیر مثبتی بر تعادل افراد سندرم داون دارند و تنها تمرینات سوپربرین یوگا تاثیر معناداری بر تعادل ایستا نداشت، همچنین نتایج برخی مطالعات نشان داد که برنامه تمرینی ترکیبی در مقایسه با دیگر برنامه های تمرینی تاثیر بهتری بر تعادل افراد سندرم دوان دارد.
نتیجه گیری:
بررسی این مطالعه نشان می دهد که برای حمایت از متخصصان سلامت در انتخاب، توسعه و اجرای مداخلات برای افزایش سلامت جسمی افراد سندرم داون، مداخلات تمرینی دقیق تر و گزارش تمرینات لازم است. با این حال، با توجه به تعداد کمی از مطالعات و محدودیت های آن ها، یافته های حاضر این مطالعه باید در نظر گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها


 1. Portaro S, Cacciola A, Naro A, Cavallaro F, et al., Can individuals with down syndrome benefit from hippotherapy? An exploratory study on gait and balance. Dev Neurorehabil 2020; 23(6): 337-342.
 2. Carr J and Collins S, Ageing and Dementia in a Longitudinal Study of a Cohort with D own S yndrome. Appl Res Intellect Disabil 2014; 27(6): 555-563.
 3. Roizen NJ and Patterson D, Down's syndrome. Lancet 2003; 361(9365): 1281-1289.
 4. Kubo M and Ulrich B, Coordination of pelvis-HAT (head, arms and trunk) in anterior–posterior and medio-lateral directions during treadmill gait in preadolescents with/without Down syndrome. Gait Posture 2006; 23(4): 512-518.
 5. Maulik PK, Mascarenhas MN, Mathers CD, Dua T, and Saxena S, Prevalence of intellectual disability: a meta-analysis of population-based studies. Res Dev Disabil 2011; 32(2): 419-436.
 6. https:// ourworldindata.org /grapher /share-with idiopathic-developmental-intellectual disability ? tab=chart&country=~IRN.
 7. Bahiraei S and Daneshmandi H, The Study of relationship between structural profiles and postural control in individual with Down syndrome. JPSBS 2014; 2(4): 21-32.
 8. Saeid B, Hassan D, and Noureddin K, The relationship between alignment of upper limb and postural control in adolescents with Down Syndrome. Sports Medicine Journal/Medicina Sportivâ 2014; 10(2): 2322-2329.
 9. Torr J, Strydom A, Patti P, and Jokinen N, Aging in Down syndrome: Morbidity and mortality. J Policy Pract Intellect Disabil 2010; 7(1): 70-81.
 10. Bahiraei S, Daneshmandi H, and Amiri R, Physical Fitness and Health-Related Physical Activity Programs in People With Down Syndrome: A Systematic Review. Journal of Sport Biomechanics 2020; 5(4): 200-215.
 11. Villamonte R, Reliability of sixteen balance tests in individuals with down syndrome. 2009, Brigham Young University.
 12. Smith BA and Ulrich BD, Early onset of stabilizing strategies for gait and obstacles: Older adults with Down syndrome. Gait  posture 2008; 28(3): 448-455.
 13. Shumway-Cook A and Woollacott MH, Dynamics of postural control in the child with Down syndrome. Physical Therapy 1985; 65(9): 1315-1322.
 14. Henderson SE, Morris J, and Frith U, The motor deficit in Down's syndrome children: A problem of timing? J Child Psychol Psychiatry 1981; 22(3): 233-245.
 15. Latash M, Learning motor synergies by persons with Down syndrome. J Intellect Disabil Res 2007; 51(12): 962-971.
 16. Capio CM, Mak T, Tse M, and Masters R, Fundamental movement skills and balance of children with Down syndrome. J Intellect Disabil Res 2018; 62(3):225-236.
 17. Guzmán-Muñoz E, Gutiérrez-Navarro L, and Miranda-Díaz S, Postural control in children, adolescents and adults with Down syndrome. Int. med. rev. Down Syndr. 2017; 21(1): 12-16.
 18. Paillard T, Plasticity of the postural function to sport and/or motor experience. Neurosci Biobehav Rev 2017; 72: 129-152.
 19. Wang H-Y, Long I-M, and Liu M-F, Relationships between task-oriented postural control and motor ability in children and adolescents with Down syndrome. Res Dev Disabil 2012; 33(6): 1792-179.
 20. Aly SM and Abonour AA, Effect of core stability exercise on postural stability in children with Down syndrome. IJMRHS 2018; 5(10): 213-222.
 21. Wang W-Y and Ju Y-H, Promoting balance and jumping skills in children with Down syndrome. Percept. Mot. Ski 2002; 94(2): 443-448.
 22. Lauteslager P, Vermeer A, and Helders P, Disturbances in the motor behaviour of children with Down's syndrome: the need for a theoretical framework. Physiotherapy 1998; 84(1): 5-13.
 23. Sokhangoei Y, The Study of Biomechanical Gait Characteristics in Intellectual Disabilities: A Systematic Review. Journal of Health Promotion Management 2019; 8(1): 1-11.
 24. Bahiraei S and Daneshmandi H, The study of relationship between structural profiles and postural control in individual with down syndrome,JPSBS 2014; 2(4):21-32.
 25. Teipel SJ, Alexander GE, Schapiro MB, Möller HJ, et al., Age‐related cortical grey matter reductions in non‐demented Down’s syndrome adults determined by MRI with voxel‐based morphometry. Brain 2004; 127(4): 811-824.
 26. Block ME, Motor development in children with Down syndrome: A review of the literature. Adapt Phys Activ Q 1991; 8(3): 179-209.
 27. Looper J and Ulrich DA, Effect of treadmill training and supramalleolar orthosis use on motor skill development in infants with Down syndrome: a randomized clinical trial. Physical therapy 2010; 90(3): 382-390.
 28. Henderson S, Some aspects of the development of motor control in Down’s syndrome, in Themes in motor development. 1986; Springer: 69-92.
 29. Gupta S, Rao Bk, and Kumaran S, Effect of strength and balance training in children with Down’s syndrome: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2011; 25(5): 425-432.
 30. Rimmer JH and Braddock D, Health promotion for people with physical, cognitive, and sensory disabilities: An emerging national priority. Am J Health Promot 2002; 16(4): 220-224.
 31. Graham A and Reid G, Physical fitness of adults with an intellectual disability: A 13-year follow-up study. Res Q Exerc Sport 2000; 71(2): 152-161.
 32. Fotiadou EG, Neofotistou KH, Sidiropoulou MP, Tsimaras VK, et al., The effect of a rhythmic gymnastics program on the dynamic balance ability of individuals with intellectual disability. J Strength Cond Res 2009; 23(7): 2102-2106.
 33. Tsimaras VK, Giamouridou GA, Kokaridas DG, Sidiropoulou MP, and Patsiaouras AI, The effect of a traditional dance training program on dynamic balance of individuals with mental retardation. J Strength Cond Res 2012; 26(1): 192-198.
 34. Pua YH, Liang Z, Ong PH, Bryant AL, et al., Associations of knee extensor strength and standing balance with physical function in knee osteoarthritis. Arthritis Care Res 2011; 63(12): 1706-1714.
 35. Rätsepsoo M, Gapeyeva H, Sokk J, Ereline J, et al., Leg extensor muscle strength, postural stability, and fear of falling after a 2-month home exercise program in women with severe knee joint osteoarthritis. Medicina 2013; 49(8): 54.
 36. Sung M, Ooi YP, Law GC, Goh TJ, et al., Features of autism in a Singaporean child with Down syndrome. Ann. Acad. Med. Singap 2013; 42(5):251-252.
 37. Carmeli E, Zinger-Vaknin T, Morad M, and Merrick J, Can physical training have an effect on well-being in adults with mild intellectual disability? Mech Ageing Dev 2005; 126(2): 299-304.
 38. Tsimaras VK and Fotiadou EG, Effect of training on the muscle strength and dynamic balance ability of adults with down syndrome. J Strength Cond Res 2004; 18(2): 343-347.
 39. Bahiraei S, Daneshmandi H, and Sedaghati P, The effect of a selective combined training program on motor performance, balance and muscle strength in boys with Down Syndrome (DS). Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation 2017; 6(4): 40-45.
 40. Mendonca GV, Pereira FD, and Fernhall B, Effects of combined aerobic and resistance exercise training in adults with and without Down syndrome. Arch Phys Med Rehabil 2011; 92(1): 37-45.
 41. Alsakhawi RS and Elshafey MA, Effect of core stability exercises and treadmill training on balance in children with Down Syndrome: randomized controlled trial. Adv. Ther. 2019; 36(9): 2364-2373.
 42. Rahman SA and Rahman A, Efficacy of virtual reality-based therapy on balance in children with Down syndrome. World Appl. Sci. J. 2010; 10(3): 254-261.
 43. Eid MA, Effect of whole-body vibration training on standing balance and muscle strength in children with Down syndrome. Am J Phys Med Rehabil 2015; 94(8): 633-643.
 44. Howe TE, Rochester L, Neil F, Skelton DA, and Ballinger C, Exercise for improving balance in older people. Cochrane Database Syst. Rev. 2011; 1(11).
 45. Jain PD, Nayak A, Karnad SD, and Doctor KN, Gross motor dysfunction and balance impairments in children and adolescents with Down syndrome: a systematic review. Clin Exp Pediatr 2021; 65(3): 142-149.
 46. Ghaeeni S, Bahari Z, and Khazaei AA, Effect of core stability training on static balance of the children with Down syndrome. Physical Treatments-Specific Physical Therapy Journal 2015; 5(1): 49-54.
 47. Mohammadi B, The effect of core stability training on static and dynamic balance in children Down’s syndrome. Journal for Research in Sport Rehabilitation 2015; 3(5): 51-58.
 48. Gutiérrez-Vilahú L, Massó-Ortigosa N, Costa-Tutusaus L, Guerra-Balic M, and Rey-Abella F, Effects of a dance program on static balance on a platform in young adults with Down syndrome. Adapt Phys Activ Q 2016;33(3):233-252.
 49. Villarroya MA, González-Agüero A, Moros T, Gómez-Trullén E, and Casajús JA, Effects of whole body vibration training on balance in adolescents with and without Down syndrome. Res Dev Disabil 2013; 34(10): 3057-3065.
 50. Eid MA, Aly SM, Huneif MA, and Ismail DK, Effect of isokinetic training on muscle strength and postural balance in children with Down’s syndrome. Int J Rehabil Res 2017; 40(2): 127-133.
 51. Fard AN, Tabar HMA, and Sheikh M, Effect of a selected local game on dynamic balance of educable students with Down syndrome. Int J Sport Studies 2015; 5: 1143-1148.
 52. Rahman SAA and Shaheen A, Efficacy of weight bearing exercises on balance in children with Down syndrome. Egypt J Neurol Psychiatr Neurosurg 2010; 47(1): 37-42.
 53. Amini HA, Fazel Kalkhoran J, Salehi M, and Jazini F, Effect of backward walking training on improves postural stability in children with down syndrome. Int. J. Pediatr. 2016; 4(7): 2171-2181.
 54. Mehralitabar H, Sheikh M, and Hemayat-Talab R, Effect of a selective physical training on balance of children with Down syndrome. Int. J. Sport Stud 2016; 6(3): 147-151.
 55. Jankowicz-Szymanska A, Mikolajczyk E, and Wojtanowski W, The effect of physical training on static balance in young people with intellectual disability. Res Dev Disabil 2012; 33(2): 675-681.
 56. Ulrich DA, Burghardt AR, Lloyd M, Tiernan C, and Hornyak JE, Physical activity benefits of learning to ride a two-wheel bicycle for children with Down syndrome: A randomized trial. Physical therapy 2011; 91(10): 1463-1477.
 57. Kashi A, Sheikh M, Dadkhah A, Hemayattalab R, and Arabameri E, The Effect of “Kashi Practices” on the Improvement of Psycho-Motor Skills in People with Down Syndrome. Iran. Rehabil. J. 2015; 13(3): 13-21.
 58. Park T-J, The effects of wobble board training on the eyes open and closed static balance ability of adolescents with down syndrome. J. Phys. Ther. Sci. 2014; 26(4): 625-627.
 59. Shokati F, Norasteh AA, and Daneshmandi H, Effect of Vestibular Stimulation Exercises on Motor Proficiency in Down Syndrome Children. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 2019; 8(4): 257-268.
 60. Sayadinezhad T, Abdolvahab M, Akbarfahimi M, Jalili M, et al., The study of the effect of progressive resistance training on functional balance of 8-12 years old children with Down syndrome. Modern Rehabilitation 2013; 7(1): 29-34.
 61. Hashemi A and Arabameri E, The Effect of Two Methods of Motor Program and Computer Games on the Fine Motor Skills in Children with Down Syndrome Disorder. International Journal of Motor Control and Learning 2019; 1(1): 53-62.
 62. Mousavi sadati SK and Jirsaraei Bazargard M. The Effect of SuperBrain Yoga Exercise on Fluid Intelligence, Visual Spatial Perception, academic achievement and Balance in Children with Down syndrome. Psychology of Exceptional Individuals 2020; 9(36): 151-168.
 63. Miller A and Narson T. Protocols for proprioceptive active retraining boards. Chiropractic Sports Medicine 1995; 9: 52-52.
 64. Brynin R and Farrar K, The Use of Proprioceptive Exercised in Athletic Training. Chiropractic Sports Medicine 1995; 9(1): 141-145.
 65. Rozzi SL, Lephart SM, Sterner R, and Kuligowski L, Balance training for persons with functionally unstable ankles. J Orthop Sports Phys Ther 1999; 29(8): 478-486.
 66. Schlicht J, Camaione DN, and Owen SV, Effect of intense strength training on standing balance, walking speed, and sit-to-stand performance in older adults. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2001; 56(5): 281-286.
 67. Mattacola CG and Lloyd JW, Effects of a 6-week strength and proprioception training program on measures of dynamic balance: a single-case design. J. Athl. Train 1997; 32(2): 127.
 68. Oddsson LI, Control of voluntary trunk movements in man: mechanisms for postural equilibrium during standing. 1990: Blackwell.
 69. Oddsson LI, Boissy P, and Melzer I, How to improve gait and balance function in elderly individuals—compliance with principles of training. Eur Rev Aging Phys Act 2007; 4(1): 15-23.
 70. De Bruin ED and Murer K, Effect of additional functional exercises on balance in elderly people. Clin Rehabil 2007; 21(2): 112-121.
 71. Barnhart RC and Connolly B, Aging and Down syndrome: implications for physical therapy. Physical therapy 2007; 87(10): 1399-1406.
 72. Tomporowski PD, Davis CL, Miller PH, and Naglieri JA, Exercise and children’s intelligence, cognition, and academic achievement. Educ. Psychol. Rev. 2008; 20(2): 111-131.
 73. Evenhuis H, Henderson CM, Beange H, Lennox N, and Chicoine B, Healthy ageing–adults with intellectual disabilities: physical health issues. Appl Res Intellect Disabil 2001; 14(3): 175-194.
 74. González‐Agüero A, Vicente‐Rodríguez G, Moreno L, Guerra‐Balic M, et al., Health‐related physical fitness in children and adolescents with Down syndrome and response to training. Scand J Med Sci Sports 2010; 20(5): 716-724.