دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، اسفند 1401 

مقاله مروری

فناوری‌های نوین درتوانبخشی بیماران مبتلا به پارکینسون: مروری روایتی

صفحه 95-106

10.22038/jpsr.2023.69905.2460

سمیه دانشمند؛ افسانه زینل زاده؛ هادی شهرکی؛ شکوفه اعلایی