تأثیر 6 هفته تمرینات توانبخشی پیلاتس بر ناتوانی، انعطاف پذیری تنه، قدرت و استقامت عضلات بخش مرکزی ‏در زنان مبتلا به فتق دیسک کمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اصفهان ‏‏(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دکتری تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، ‏اصفهان، ایران

چکیده

هدف‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌
کمردرد یکی از مشکلات رایج، ناتوان کننده و پرهزینه در حوزه سلامت است. یکی از شایع ترین دلایل کمردرد بیرون زدگی دیسک بین مهره ای است. حرکات تکراری، بلند کردن اشیاء به شیوه ی نامناسب، اضافه وزن و آسیب دیدگی با ضربه شدید یا روند پیری می تواند باعث فتق دیسک شود. فتق دیسک زمانی رخ می دهد که دیسک از جای خود خارج شده یا برآمده شود و به عصب ها یا ریشه های عصبی مجاور فشار وارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 6 هفته تمرینات توانبخشی پیلاتس بر ناتوانی، انعطاف پذیری تنه، قدرت و استقامت عضلات بخش مرکزی در زنان مبتلا به فتق دیسک کمر است.
روش بررسی:‌‌‌‌‌
تعداد 30 زن مبتلا به فتق دیسک کمر به‌ صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری تجربی (سن 4/3 ± 55/6 سال، قد 0/1 ± 1/61 متر، وزن0/1 ± 66/2 کیلو گرم) و کنترل (سن 6/6 ± 56/4، قد 0/04 ± 1/7 متر، وزن 0/04± 67/4 کیلو گرم( تقسیم شدند. میزان ناتوانی، انعطاف پذیری تنه، قدرت و استقامت عضلات بخش مرکزی به ترتیب با استفاده از پرسشنامه آس وستری (Oswestry)، تست شوبر(Schober)، حرکت هاندرد(Hundred) پیلاتس و تست پلانک جانبی مک گیل(Plank Side McGill) اندازه گیری شد. آزمودنی های گروه تجربی به مدت 6 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 1 ساعت به تمرین پرداختند. برای تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از آنالیز واریانس با اندازه­ های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح خطای 5% و با استفاده از نسخه­ی 22 نرم­افزار SPSS انجام شد.
یافته ‌ها:
انجام تمرینات پیلاتس به طور معناداری باعث کاهش ناتوانی و افزایش قدرت عضلات بخش مرکزی، انعطاف­پذیری تنه (ایستادن عادی و اکستنشن تنه)، استقامت عضلات بخش مرکزی (پهلوی چپ و پهلوی راست) بوده است (0/001>p).
نتیجه ‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌
با توجه به نتایج اثربخش تمرینات توانبخشی پیلاتس، احتمالا می توان از این تمرینات جهت بهبود علائم افراد با فتق دیسک کمر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Adriana K, Beatriz C, Claudia M, Natali V. Pilates for rehabilitation in patients with multiple sclerosis: a systematic review of effects on cognitions, health-related physical fitness, general symptoms and quality of life. Journal of Body Work and Movement Therapies 2020: 24(2): 26-36.
 2. Limba da Fonseca J, Magini M, de Freitas T. Laboratory gait analysis in patients with low back pain before and after a Pilates intervention. J Sport Rehabil 2009; 18(2): 269-282.
 3. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, Latimer J, et al. Can recurrence after an acute episode of low back pain be predicted? Physical Therapy 2017; 97(9): 889-895.
 4. Hosseini Sisi Z, Sadeghi H. Anatomy of Pilates: Illustrated Guide to Working on Matt Exercise for Stability and Balance between Bodies, Tehran Publishing: Science and Movement 2014. [Persian]
 5. Paterson J. Teaching Pilates for Postural Faults, Illness and Injury 2009.
 6. Atlas SJ, Keller RB, Robson D, Deyo RA, Singer DE. Surgical and nonsurgical management of lumbar spinal stenosis: four-year outcomes from the maine lumbar spine study. Spine 2000; 25(5): 556-562.
 7. Kamali S, Roshan Fekr A. 50 Golden Tips in Preventing and Improving Back Pain, Isfahan University Jihad Industrial Publishing; 2017: 35.  [Persian]
 8. Wellington K, Hsu Tyler J. Jenkins Editors. Spinal Conditions in the Athlete 2020.
 9. Wood S. Pilates for rehabilitation 2019; 229-230.
 10. Wu PJ, Byrnes K, Whillier S. Is Pilates an effective rehabilitation tool? A systematic review, Journal of Bodywork & Movement Therapies 2017; 22)1(: 192-202
 11. Hyun Moon Ji, Seung JP, Yun-A Sh.  The effects of the use of pilates Equipment during Pilates Hundred, Swimming Exercise on the Muscle Activation of Abdominal Muscles, Lumbar Erector Spinae, Gluteus of Lumbar Disc Disease Patients. Journal of Exercise Science 2019; 28(1): 41-48.
 12. Rajabi R, Samadi H. Corrective exercise laboratory 2019; 198-201 [Persian]
 13. Spokesperson, Sadoughi Nourabadi M, Sadoughi Nourabadi N, Hatami M. The effect of Pilates exercises on non-specific chronic low back pain and stable range of motion in women 40 to 60 years 2017; 108(25): 20-30. [Persian]
 14. Drake R, Vogl W, Mitchell A. Gray’s anatomy for students 2020.
 15. Joseph V, Pergolizzi JR, LeQuang JA.  Rehabilitation for low back pain a narrative review for managing pain and improving function in acute and chronic conditions. Pain Ther 2020; 9(1): 83-96.
 16. Eren M, Can F. Investigation of the Effects of Manuel Treatment in Physiotherapy- Rehabilitation of Patients with Chronic Low Back Pain, International Health Administration and Education (Sanitas Magisterium) 2020; 6(1): 24-41.
 17. Thaqala-ul-Islami, Hemmati Afif AS, Iran Doust ST, Taheri M. The effect of a Pilates training course on motor performance indicators and low back pain in elderly women 2018; 13(3):  396-405. [Persian]
 18. Nature J, Araujo Cazotti L, Ribeiro LH, Baptista AS. Pilates improves pain, function and quality of life in patients with chronic low back pain: A randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation 2015; 29(1): 59-68.
 19. Oliveira LC, Guedes CA, Jassi FJ, Martini FAN, et al.  Effects of the Pilates method on variables related to functionality of a patient with a traumatic spondylolisthesis at L4-L5: A case study. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2016; 20(1): 123-31.
 20. Shahrokhi M. The effect of 6 weeks of Pilates exercises on some factors of people with chronic low back pain caused by disc herniation, Allameh Tabatabai University 2013. 195929 [Persian]
 21. Rydeard R, Leger A, Smith D. Pilates-based therapeutic exercise: Effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability; Arandomized controlled trial. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy 2006; 36 )7(: 472-484.
 22. Jamali Brajani S, Rahnama N, Abrisham Kar S. The effect of 8 Pilates exercises on the central muscular endurance of the body and the range of motion of the lumbar spine in patients with spondylolysis. JPSR 2019; 8(1): 7-16. [Persian]
 23. Robinson L, Bradshaw L, Gardener N. The pilates bible. The most comprehensive and: accessible guide to pilates ever 2009.
 24. Shahrokhi M, Ebrahimi H, Baluchi R, Eslami R. The effect of 6 weeks of Pilates exercises on the amount of pain and endurance of the muscles of the abdomen and back of people with chronic low back pain caused by disc herniation, Razi Journal of Medical Sciences 2015; 22(135): 9-17. [Persian]
 25. Herrington L, Davies R. The influence of Pilates training on the ability to contract the transversus abdominis muscle in asymptomatic individuals. Journal of Bodywork and Movement Therapies 2005; 9(1): 52-57.