مقایسه درک استعاره‌های بدن‌مند و مفاهیم انتزاعی در کودکان فارسی‌زبان دارای اتیسم و همتایان زبانی ‏طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زبان‌شناسی شناختی، مؤسسۀ آموزش عالی علوم ‌‌شناختی، تهران، ایران

2 دانشیار زبان‌شناسی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 آسیب ‌شناس ارشد گفتار و زبان، مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی، دانشگاه جندی شاپور، اهواز، ایران

5 آسیب ‌شناس ارشد گفتار و زبان، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
استعاره‌ ها از طریق همبستگی با تجربۀ بدن‌مند قابل درک هستند و هرگونه نقص در سیستم حسی-حرکتی به فقر تجربیات بدن‌مند و در نتیجه به نقص در درک مفاهیم انتزاعی ازجمله استعاره‌ها منجر می‌‌شوند. درک ضعیف استعاره از مشخصه‌‌های اصلی اختلال طیف اتیسم محسوب می‌‌شود، با توجه به زبان‌ویژه  بودن استعاره‌‌ها و نبود نتایج مشابه در تحقیقات پیشین، لازم است درک استعاره و عوامل مؤثر بر آن در کودکان فارسی ‌زبان دارای اتیسم نیز بررسی شود، لذا هدف این مطالعه بررسی درک استعاره، رابطه بین زبان و درک استعاره و همچنین مسیر درک مؤثرتر استعاره (دیداری، شنیداری) در کودکان فارسی‌زبان دارای اتیسم و مقایسۀ آن با کودکان طبیعی است.
روش بررسی:
در این پژوهش، 20 کودک دبستانی فارسی‌زبان دارای اتیسم از مدارس اتیسم شهر تهران (پیک هنر، بشارت و پیامبر اعظم) انتخاب شدند (با سن تقویمی 7 تا 11 سال) و بعد از اجرای آزمون رشد زبان فارسی نیلی‌پور و همکاران (38)، 11 کودک که سطح زبانی آن ها 5 تا 6 سال بود، انتخاب شدند و با 11 کودک طبیعی همتای زبانی از نظر درک استعاره ‌های دیداری و شنیداری مورد مقایسه قرار داده شدند. برای بررسی درک استعاره‌های بدن‌مند در زبان فارسی آزمون سلطانی و همکاران (22) و  برای بررسی سطح زبانی کودکان دارای اتیسم و همتای سنی آن ها از آزمون رشد زبان فارسی نیلی‌پور و همکاران (38) استفاده شد.
یافته‌ ها:
نتایج نشان داد مقایسۀ درک استعاره بین دو گروه نشان داد در هر سه مورد یعنی امتیاز درک استعاره دیداری، امتیاز درک استعاره شنیداری و امتیاز درک کلی استعاره ‌ها بین دو گروه کودکان دارای اتیسم و همتایان زبانی آن ها تفاوت معنادار وجود دارد. در هر دو گروه میانگین درک استعاره‌ های دیداری کمتر از استعاره‌های شنیداری است. در کودکان دارای اتیسم در هیچ مورد غیر از تکالیف مربوط به تمییز شنیداری، صرف و درک نحوی، میان زبان و درک استعاره همبستگی  معناداری وجود ندارد.
نتیجه ‌گیری:
بنابراین کودکان دارای اتیسم فارسی‌ زبان در هر دو کانال دیداری و شنیداری استعاره، ضعیف هستند و نیاز به توجه، بررسی و درمان دارند و توجه به عوامل مرتبط به آن مانند توانایی ‌های ارتباطی و زبانی می‌تواند در طراحی درمان
آن ها سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Sadeghi S. Evaluation of metaphoric language development in Persian-speaking children: A comparative study. Language Science 2013; 1: 145-167. [Persian]
 2. Kövecses Z. Metaphor: A Practical Introduction. Tehran: Samt; 2014.
 3. Walenski M, Mostofsky S, Gidley-Larson J C, & Ullman M T. Brief Report: Enhanced Picture Naming in Autism. J Autism Dev Disord 2008; 38(7): 1395-1399.
 4. Dunley K. Sentence comprehension and phonological memory in boys with fragile X syndrome and autism spectrum disorder [MSc Thesis]. Washington, DC: University of Washington; 2015
 5. Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th Edition (DSM,5). Washington D.C.2013.
 6. Lord C, Paul R. Language and communication in autism. In: Cohen DJ, Volkmar FR, editors. Handbook of autism and pervasive development disorders (2nd ed): Wiley; 1997.
 7. Steele S, Joseph RM, Tager-Flusberg H. Brief Report: Developmental Change in Theory of Mind Abilities in Children with Autism J Autism Dev Disord, 2003; 33: 461–467.
 8. Carston R. Relevance theory and metaphor. In: Semini E, Demien Z, editors. Routledge handbook of metaphor and language: Routledge; 2017:  42-55.
 9. Noveck IA, Bianco M, Castry A. The costs and benefits of metaphor. Metaphor Symb 2001; 16(1-2): 109-121.
 10. appe F. Communicative competence and theory of mind in autism: a test of relevance theory; Cognition 1993; 48(2): 101-119.
 11. Frith U. Autism: explaining the enigma. Oxford: Basil Blackwell; 1989.
 12. Jarrold C, Butler D, Cottington E, Jiminez F. Linking theory of mind and central coherence bias in autism and the general population. Dev. Psychol 2000; 36(1): 126-138.
 13. Rundblad G, Annaz D. The atypical development of metaphor and metonymy comprehension in children with autism. Autism 2010; 14(1): 29-46.
 14. Kalandadze T, Bambini V, Næss K-AB. A systematic review and meta-analysis of studies on metaphor comprehension in individuals with autism spectrum disorder: Do task properties matter?  Appl. Psycholinguist 2019; 40(6): 1421–1454.
 15. Rouhparvar R, Karami M. Comparison of semantic and pragmatics characteristics of speech in children with autism and healthy. Proceedings of Allameh Tabatabai University; 2012. [Persian]
 16. Roohparvar R, Karimi M, Madadi M. Comparing phonetic, phonologic, morphologic and syntactic features of speech in children with autism and typically developing children. MRJ 2014; 8(3): 62-68.
 17. Mojahedi Rezaeian S, Ahangar A, Hashemian P, Mazaheri M. The Representation of Reference Cognitive Status in Persian-speaking Autistic Children: Narrative Discourse Based on Givenness Hierarchy. Psychology of Exceptional Individuals 2019; 9(35): 1-33. [Persian]
 18. Razavi F. relationship between language pragmatics, executive functions and adaptive behavior with each other and  moderating role of adaptive behavior in the relationship between executive functions and language pragmatics: . Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2018.[Persian]
 19. Ranginkaman F. Acquisition of Cognitive Metaphor in Pre-school children. Tehran: Tarbiat Modares university; 2007. [Persian]
 20. Shoja Razavi S, Roshan B, Pourebrahim S, Saboori N. Analyzing the process of embodiment metaphor comprehension growth in 2 to 5 years Old Persian language children. Language Related Research 2016; 7(5): 293-310. [Persian]
 21. Sharifi S, Shirvan Z. Cognitive Linguistics Framework and Analysis of Metaphor in Children and Youngster's Literature. FABAK 2011; 1(2): 39-63. [Persian]
 22. Soltani V, Nilipour R, Purmohammad M, Hasani-Abharian P. Embodiment of Conceptual Metaphors and Comprehension of Abstract Concepts in 5 to 7 Year Old Persian Speaking Children. Language Related Research 2021; 12(2): 481-508. [Persian]
 23. Kail RV, Siegel AW. The development of mnemonic encoding in children: from perception to abstraction. In: Kail RV HJ, editor. Perspectives on the development of memory and cognition. Hillsdale: Erlbaum: 61-88.
 24. Kogan N, Chadrow M. Children’s comprehension of metaphor in the pictorial and verbal modality. Internationalو Int J Behav Dev 1986; 9: 285-295.
 25. Kogan N. Metaphoric thinking in children: developmental and individual difference aspects.  the biennial meeting of the Society for Research in Child development; at  Denver, Colorado 1975.
 26. Mashal N, Kasirer A. Verbal and Visual Metaphor Comprehension in Autism. In: Patel V, Preedy V, Martin C, editors. Comprehensive Guide to Autism. New York: Springer; 2014.
 27. Grandin T. Thinking in pictures: and other reports from my life with autism. New York: Doubleday; 1995.
 28. Kamio Y, Toichi M. Dual access to semantic in autism: is pictorial access superior to verbal access? J Child Psychol Psychiatry 2000; 41: 859–867.
 29. Mashal N, Kasirer A. Principal component analysis study of visual and verbal metaphoric comprehension in children with autism and learning disabilities. Res Dev Disabil 2012(33): 274–282.
 30. Vulchanova M, Saldaña D, Chahboun S, Vulchanov V. Figurative language processing in atypical populations: the ASD perspective. Front Hum Neurosci 2015; 9.
 31. Adachi T, Koeda T, Hirabayashi S, Maeoka Yea. The metaphor and sarcasm scenario test: A new instrument to help differentiate high functioning pervasive developmental disorder from attention deficit/hyperactivity disorder. Brain Dev 2004; 26: 301–306.
 32. Gold R, Faust M, Goldstein A. Semantic integration during metaphor comprehension in Asperger syndrome. Brain and Lang  Journal 2010; 113(3): 124-134.
 33. Hermann I, Haser V, Van Elst LT, Ebert Dea & et al. Automatic metaphor processing in adults with Asperger syndrome: A metaphor interference effect task. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 2013; 263(Suppl. 2): 177–187.
 34. Kasirer A, Mashal N. Verbal creativity in autism: Comprehension and generation of metaphoric language in high-functioning autism spectrum disorder and typical development. Front Hum Neurosci 2014; 8: 615
 35. Norbury CF. The relationship between theory of mind and metaphor: Evidence from children with language impairment and autistic spectrum disorder. Dev Psychology 2005; 23(3): 383–399.
 36. Gernsbacher MA, Pripas-Kapit SR. Who’s missing the point? A commentary on claims that autistic persons have a specific deficit in figurative language comprehension. Metaphor Symb 2012; 27(1): 93-105.
 37. Kasechi M. Validity and reliability of Persian version of Autism spectrum screening questionnaire. University of Social Welfare and Rehabilitation. 2010; [Persian]
 38. Nilipour R, Qoreishi Z, Ahadi H, Pourshahbaz A. Development and Standardization of Persian Language Developmental Battery. Rehabilitation. 2022;Accepted Article. [Persian]