اثر چهار هفته ماساژ سوئدی عضلات چهارسر ران بر شاخص‌های نوسان مرکز فشار زنان میانسال مبتلا به ‏استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف:
افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو از ضعف عضلات چهارسر ران و کاهش حس عمقی مفصل زانو رنج می ­برند. از این رو یکی از عوارض مهمی که بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با آن مواجه هستند، اختلال در تعادل، سقوط و زمین خوردن است. هدف مطالعه حاضر تعیین اثر چهار هفته ماساژ سوئدی بر شاخص­ های نوسان مرکز فشار زنان بزرگسال  مبتلا به استئوآرتریت زانو بود.
روش بررسی:
مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده و دارای یک گروه مداخله ماساژ سوئدی (سن 6/72±52/6، قد 0/05±1/57 متر، وزن 9/95±74/4 نیوتن) و یک گروه کنترل (سن 6/71±52/4، قد 0/05±1/61 متر، وزن 9/83±75/93 نیوتن) با تعداد برابر 15 نفر در هر گروه است. 30 زن بزرگسال مبتلا به استئوآرتریت یک طرفه زانو بر اساس معیارهای ورود به تحقیق به­ صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و پس از تقسیم شدن به 2 گروه مساوی، بر اساس روش تصادفی سازی محدود از نوع تصادفی سازی بلوکی، وارد مطالعه شدند. جهت اندازه­ گیری تعادل ایستا بیماران، از یک دستگاه فوت اسکن استفاده شد. پس از انجام پیش ­آزمون، گروه مداخله به مدت چهار هفته، هر هفته سه جلسه مداخله ماساژ سوئدی (شامل تکنیک ­های افلوراژ، پتریساژ و تپوتمنت) عضلات چهارسر را دریافت کردند. بعد از اتمام چهار هفته، از هر دو گروه پس ­آزمون به عمل آمد. داده­ های استخراج شده، توسط نرم­افزار آماری اس پی اس اس (SPSS) با سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفتند. با توجه به تعداد آزمودنی ­ها، جهت بررسی نرمال بودن داده­ ها از آزمون شاپیروو-ویلک (Shapiro-Wilk)، همگنی واریانس­ها از طریق آزمون لوین (Leven’s Test)و پس از تایید این پیش­ فرض­ ها جهت مقایسه بین گروهی  و درون گروهی از آزمون آنالیز واریانس (Analysis of Variances) استفاده شد.
یافته ­ها: 
نتایج این پژوهش نشان داد یک دوره مداخله ماساژ سوئدی بر بهبود تعادل با چشمان باز و بسته گروه مداخله مؤثر است. پارامترهای مربوط به تعادل ایستا با چشمان باز همچون سرعت نوسان مرکز فشار (0/040=p)، ناحیه بیضی (0/011=p)، طول محور مینور (0/015=p)، طول محور ماژور (0/001=p) و همچنین فاکتورهای مربوط به تعادل ایستا با چشمان بسته: سرعت نوسان مرکز فشار (0/001=p)، ناحیه الیپس (001/0=p)، طول محور مینور (0/001=p)، طول محور ماژور (0/021=p) در پس ­آزمون کاهش یافته که نشان دهنده ی بهبود تعادل ایستا در گروه مداخله است (p≥0/05).
نتیجه گیری:
این مطالعه، اولین مطالعه بررسی کننده اثر میان مدت ماساژ سوئدی عضلات چهارسر ران بر تعادل ایستا در بیماران مبتلا به استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو بود. نتایج این مطالعه نشان می­ دهد ماساژ می ­تواند به طور ثانویه موجب بهبود شاخص ­های مرکز فشار این بیماران گردد. بنابراین پیشنهاد می ­شود در کنار سایر مداخلات درمانی از تکنیک ­های ماساژ نیز به منظور بهبود تعادل و پیشگیری از سقوط این افراد استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. Yoo JJ, Kim DH, Kim HA. Risk factors for progression of radiographic knee osteoarthritis in elderly community residents in Korea. BMC Musculoskelet. Disord  2018; 19(1): 1-7.
 2. Bannuru RR, Schmid CH, Kent DM, Vaysbrot EE, et al. Comparative effectiveness of pharmacologic interventions for knee osteoarthritis: a systematic review and network meta-analysis. Ann. Intern. Med 2015; 162(1): 46-54.
 3. Bombardier, Claire, Dianne Mosher, and
  Gillian Hawker. The  impact  of  arthritis  in  Canada. .prochaines années, Canadian Electronic Library. Retrieved. 2016.
 4. Hurwitz DE, Sumner DR, Andriacchi TP, Sugar DA. Dynamic knee loads during gait predict proximal tibial bone distribution. J. Biomech 1998; 31(5): 423-430.
 5. Miyazaki T, Wada M, Kawahara H, Sato M, et al. Dynamic load at baseline can predict radiographic disease progression in medial compartment knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2002; 61(7): 617-622.
 6. Hall MC, Mockett SP, Doherty M. Relative impact of radiographic osteoarthritis and pain on quadriceps strength, proprioception, static postural sway and lower limb function. Ann Rheum Dis 2006; 65(7): 865-870.
 7. Garsden L, Bullock-Saxton J. Joint reposition sense in subjects with unilateral osteoarthritis of the knee. Clin. Rehabil. 1999; 13(2): 148-155.
 8. Hassan B, Mockett S, Doherty M. Static postural sway, proprioception, and maximal voluntary quadriceps contraction in patients with knee osteoarthritis and normal control subjects. Ann Rheum Dis 2001; 60(6): 612-618.
 9. Hinman R, Bennell K, Metcalf B, Cross, ley K. Balance impairments in individuals with symptomatic knee osteoarthritis: a comparison with matched controls using clinical tests. Rheumatology 2002; 41(12): 1388-1394.
 10. Masui T, Hasegawa Y, Yamaguchi J, Kanoh T, et al. Increasing postural sway in rural-community-dwelling elderly persons with knee osteoarthritis. J Orthop Sci 2006; 11(4): 353-358.
 11. Lawson T, Morrison A, Blaxland S, Wenman M, Schmidt CG, Hunt MA. Laboratory-based measurement of standing balance in individuals with knee osteoarthritis: A systematic review. Clin Biomech 2015; 30(4): 330-342.
 12. Taglietti M, Bela LFD, Dias JM, Pelegrinelli ARM, et al. Postural sway, balance confidence, and fear of falling in women with knee osteoarthritis in comparison to matched controls. PM&R 2017; 9(8): 774-780.
 13. Mat S, Tan MP, Kamaruzzaman SB, Ng CT. Physical therapies for improving balance and reducing falls risk in osteoarthritis of the knee: a systematic review. Age Ageing 2014; 44(1): 16-24.
 14. Ferreira RM, Duarte JA, Gonçalves RS. Non-pharmacological and non-surgical interventions to manage patients with knee osteoarthritis: an umbrella review. Acta Reumatol. Port 2018; 43(3): 182-200.
 15. Vincent KR, Vincent HK. Resistance exercise for knee osteoarthritis. PM&R 2012; 4(5): S45-S52.
 16. Cherian JJ, Kapadia BH, Bhave A, McElroy MJ, et al. Use of transcutaneous electrical nerve stimulation device in early osteoarthritis of the knee. J. Knee Surg 2015; 28(04): 321-328.
 17. Cudejko T, Van Der Esch M, Schrijvers J, Richards R,  et al. The immediate effect of a soft knee brace on dynamic knee instability in persons with knee osteoarthritis. Rheumatology 2018; 57(10): 1735-1742.
 18. O'Reilly S, Doherty M. Lifestyle changes in the management of osteoarthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2001; 15(4): 559-568.
 19. Braun MB, Simonson SJ. Introduction to massage therapy: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
 20. Moraska A, Chandler C. Changes in psychological parameters in patients with tension-type headache following massage therapy: a pilot study. J. Man. Manip. Ther 2009; 17(2): 86-94.
 21. Lund H, Henriksen M, Bartels EM, Danneskiold-Samsøe B, Bliddal H. Can stimulating massage improve joint repositioning error in patients with knee osteoarthritis? J Geriatr Phys Ther 2009; 32(3): 111-116.
 22. Safakheil H, Olyaei GR, Abd alvahab M, Raji P, et al. Randomized clinical trial of manual static stretch and massage of the feet and ankle joints on balance of male elderlies. J. Mod. Rehabil 2013; 7(3): 11-17. [Persian]
 23. Ishita S, Siddhartha S, Umer A. Effect of electrical muscle stimulation with voluntary contraction and taping on joint position sense in asymptomatic scapular dyskinesic patients. Int J Phys Med Rehabil 2014; 2(2): 1-6.
 24. Moyer CA, Rounds J, Hannum JW. A meta-analysis of massage therapy research. Psychol. Bull 2004; 130(1): 3.
 25. Peungsuwan P, Sermcheep P, Harnmontree P, Eungpinichpong W, et al. The effectiveness of Thai exercise with traditional massage on the pain, walking ability and QOL of older people with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial in the community. J. Phys. Ther. Sci 2014; 26(1): 139-144.
 26. Atta AS, Atia NR, El-sadany HM, Ibrahim RA. Effect of Nursing Care by Using Swedish Massage, Kinesio Tape for Knee Osteoarthritis Patients on Pain, Functional Status and Quality of life. IEJNSR 2022; 2(2): 278-291.
 27. Sabet F, Ebrahimipour E, Mohammadipour F, Daneshjoo A, Jafarnezhadgero A. Effects of Swedish massage on gait spatiotemporal parameters in adult women with medial knee osteoarthritis: A randomized controlled trial. J Bodyw Mov Ther 2021; 28: 521-526.
 28. Perlman A, Fogerite SG, Glass O, Bechard E, et al. Efficacy and safety of massage for osteoarthritis of the knee: a randomized clinical trial. J Gen Intern Med 2019; 34(3): 379-386.
 29. Qin S, Chi Z, Xiao Y, Zhu D, et al. Effectiveness and safety of massage for knee osteoarthritis: A protocol for systematic review and meta-analysis. J. Med  2020; 99(44): e22853.
 30. LeClaire JE, Wikstrom EA. Massage for postural control in individuals with chronic ankle instability. Athl. Train. Sports Health Care 2012; 4(5): 213-219.
 31. Turcot K, Sagawa Jr Y, Hoffmeyer P, Suvà D, Armand S. Multi-joint postural behavior in patients with knee osteoarthritis. Knee 2015; 22(6): 517-521.
 32. Paillard T, Margnes E, Maitre J, Chaubet V, et al. Electrical stimulation superimposed onto voluntary muscular contraction reduces deterioration of both postural control and quadriceps femoris muscle strength. J. Neurosci 2010; 165(4): 1471-1475.
 33. Pline KM, Madigan ML, Nussbaum MA. Influence of fatigue time and level on increases in postural sway. Ergonomics 2006; 49(15): 1639-1648.
 34. Çelenk Ç, Marangoz İ, Aktuğ ZB, Top E, Akıl M. The effect of quadriceps femoris and hamstring muscular force on static and dynamic balance performance. Int. j. phys. educ. sports health 2015; 2(2): 323-325.
 35. Serrão PRM, Vasilceac FA, Gramani-Say K, Lessi GC, et al. Men with early degrees of knee osteoarthritis present functional and morphological impairments of the quadriceps femoris muscle. Am J Phys Med Rehabil 2015; 94(1): 70-81.
 36. Lewek MD, Rudolph KS, Snyder-Mackler L. Quadriceps femoris muscle weakness and activation failure in patients with symptomatic knee osteoarthritis. J. Orthop. Res 2004; 22(1): 110-115.
 37. Qingguang Z, Jianhua L, Min F, Li G, Wuquan S, Nan Z. Effect of Chinese massage (Tui Na) on isokinetic muscle strength in patients with knee osteoarthritis. J. Tradit. Chin. Med 2016; 36(3): 314-320.
 38. Jamtvedt G, Dahm KT, Christie A, Moe RH, et al. Physical therapy interventions for patients with osteoarthritis of the knee: an overview of systematic reviews. Phys Ther 2008; 88(1): 123-136.
 39. Kellgren J, Lawrence J. Radiological assessment of osteoarthrosis. Ann. Rheum. Dis 1957; 16(4): 494-501.
 40. Efird J. Blocked randomization with randomly selected block sizes. Int. J. Environ. Health Res 2011; 8(1): 15-20.
 41. Ebrahimipour E, Sabet F, Daneshjoo A, Mohammadipour F. Effects of 4-week of Swedish Massage on Knee Joint Proprioception, Muscle Strength of Quadriceps and Osteoarthritis Symptoms in Women with Knee Osteoarthritis Res Sports Med J 2022; 14(33): 37-58. [Persian]
 42. Nejc S, Loefler S, Cvecka J, Sedliak M, Kern H. Strength training in elderly people improves static balance: a randomized controlled trial. Eur. J. Transl Myol 2013; 23(3): 85-89.
 43. Yuan W, Bannuru R, Kong L, Cheng Y, et al. A massage therapy on pain relief for knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis. Osteoarthr Cartil 2012; 20, S281.
 44. Perlman AI, Sabina A, Williams A-L, Njike VY, Katz DL. Massage therapy for osteoarthritis of the knee: a randomized controlled trial. Arch. Intern. Med 2006; 166(22): 2533-2538.
 45. He W, Fang S, Wang S, Yang G. Clinical research on knee osteoarthritis treated by songning fenjin manipulation. Zhong Guo Zhong Yi Gu Shang Ke Za Zhi 2010; 18(2): 30-31.
 46. Sefton JM, Yarar C, Berry JW. Massage therapy produces short-term improvements in balance, neurological, and cardiovascular measures in older persons. Int. J. Ther. Massage Bodyw Res 2012; 5(3): 16.
 47. Naderi A, Aminian‐Far A, Gholami F, Mousavi SH, Saghari M, Howatson G. Massage enhances recovery following exercise‐induced muscle damage in older adults. Scand J Med Sci Sports 2021; 31(3): 623-632.
 48. Cieślik B, Podsiadły I, Kuczyński M, Ostrowska B. The effect of a single massage based on the tensegrity principle on postural stability in young women. J Back Musculoskelet Rehabil 2017; 30(6): 1197-1202.
 49. Honarvar S, Rahnama N, Nouri R. Effects of six weeks massage on the balance, fatigue, and quality of life in patients with MS. J. Sport Rehabil 2015; 2(4): 23-30. [Persian]
 50. Smith SL, Allan R, Marreiros SP, Woodburn J, Steultjens MP. Muscle co‐activation across activities of daily living in individuals with knee osteoarthritis AC&R 2019; 71(5): 651-660.
 51. Bouchouras G, Patsika G, Hatzitaki V, Kellis E. Kinematics and knee muscle activation during sit-to-stand movement in women with knee osteoarthritis. Clin Biomech. 2015; 30(6): 599-607.
 52. Goodman M, Marks R. The association between knee proprioception and isotonic quadriceps femoris strength. Physiother Can Physiother Can 1998; 50(1): 53-57.
 53. Alshahrani MS, Reddy RS, Tedla JS, Asiri F, Alshahrani A. Association between Kinesiophobia and knee pain intensity, joint position sense, and functional performance in individuals with bilateral knee osteoarthritis. J. Healthc MDPI 2022; 10(1): 120.
 54. Weerapong P, Hume PA, Kolt GS. The mechanisms of massage and effects on performance, muscle recovery and injury prevention. Sports Med. 2005; 35(3): 235-256.