شیوع انواع گروه خونی و رابطه برخی بیماری‎ ‎های سیستمیک و شاخص‎ ‎های تن سنجی با آن در جمعیت تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار خون و سرطان بالغین، گروه بیماری‎ ‎‏‌های کودکان، دانشکده پزشکی، مرکز طبی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه اپتومتری، مرکز تحقیقات عیوب انکساری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 مرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم پزشکی نور، تهران، ایران

4 استادیار اپیدمیولوژی، گروه علوم پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف:
تعیین توزیع گروه های خونی و رابطه آن با برخی شاخص های تن سنجی و بیماری های سیستمیک در شهر تهران
روش بررسی:
مطالعه حاضر به صورت مقطعی در شهر تهران انجام شد. جمعیت هدف افراد 60 سال به بالا بودند و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از شهر تهران نمونه گیری به عمل آمد. 160 خوشه از 22 منطقه تهران انتخاب شد. پس از انتخاب نمونه ها و انتقال آن ها به محل مطالعه، پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه معاینات انجام شد. برای تمام نمونه ها معاینات تن سنجی و تعیین گروه خون انجام شد. تعیین گروه خون با استفاده از آنتی کورهای سیناژن (کیت تشخیص گروه خونی سیناژن، شرکت زیست فناوری سینوهه، ایران) انجام شد.
یافته ها:
از 3310 نفری که در مطالعه شرکت کردند؛ تعیین گروه خونی برای 2645 نفر انجام شد. از این تعداد 1661 نفر(62/8%) مونث بودند. میانگین سن این افراد 6/5±68/1 ( از 60 تا 95) سال بود. شیوع گروه خونی A، B، AB و O در این مطالعه به ترتیب 30.4%، 24.9%، 6.9% و 37.8% بود. هم چنین 89.3% افراد این مطالعه Rh+ بودند. افراد با گروه خونی+B نسبت به سایر افراد از  شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به قد بیشتری برخودار بودند (0/010=p) گروه خونی -O کمترین شیوع دیابت (0/039=p) و گروه خونی A و B بیشترین شیوع دیابت را داشتند. و بیشرین شیوع فشار خون (0/034=p) در گروه خونی O- مشاهده شد.
نتیجه گیری:
شایع ترین گروه خونی در افراد 60 سال به بالای تهران گروه خونی O و A هستند. ریسک فاکتورهای قلبی از قبیل چاقی و دیابت در افراد با گروه خونی A و  B بیشتر است. فشار خون نیز با گروه خونی O رابطه معنی داری دارد. توجه به این مساله می تواند در پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی در افراد نقش بسزایی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Hosoi E. Biological and clinical aspects of ABO blood group system. J Med Invest 2008; 55(3-4): 174-182.
 2. Daniels G. The molecular genetics of blood group polymorphism. Hum Genet 2009; 126(6): 729-742.
 3. Storry JR. Human blood groups: inheritance and importance in transfusion medicine. J Infus Nurs 2003; 26(6): 367-372.
 4. Herzig JW, Wazirali H, Ashfaque RA. Association of blood group A with increased risk of coronary heart disease in the Pakistani population. Pakistan Journal of Physiology 2005; 1(1-2).
 5. Jesch U, Endler PC, Wulkersdorfer B, Spranger H. ABO blood group. Related investigations and their association with defined pathologies. The Scientific World Journal 2007; 7; 1151-1154.
 6. Lindén S, Mahdavi J, Semino-Mora C, et al. Role of ABO secretor status in mucosal innate immunity and H. pylori infection. PLoS pathogens 2008; 4(1): e2.
 7. Hosseini‐Maaf B, Irshaid NM, Hellberg Å, et al. New and unusual O alleles at the ABO locus are implicated in unexpected blood group phenotypes. Transfusion 2005; 45(1): 70-81.
 8. Apecu RO, Mulogo EM, Bagenda F, Byamungu A. ABO and Rhesus (D) blood group distribution among blood donors in rural south western Uganda: a retrospective study. BMC research notes 2016; 9(1): 1-4.
 9. Keramati MR, Shakibaei H, Kheiyyami MI, et al. Blood group antigens frequencies in the northeast of Iran. Transfusion and apheresis science 2011; 45(2): 133-136.
 10. Hé B, Kabobo KI, Mukena TS, et al. Frequency of erythrocyte phenotypes in blood group systems ABO and Rhesus at Moba, Province of Tanganyika, Democratic Republic of Congo. Open Access Library Journal 2017; 4(3): 1-12.
 11. Andalibi M, Dehnavi Z, Afshari A, et al. Prevalence of ABO and Rh blood groups and their association with demographic and anthropometric factors in an Iranian population: Mashad study. East Mediterr Health J 2020; 26(8): 916-922.
 12. Shahverdi E, Moghaddam M, Talebian A, Abolghasemi H. Distribution of blood groups in the Iranian general population. Immunohematology 2016; 32(4): 135-139.
 13. Khan M, Khaliq I, Bakhsh A, et al. Distribution of ABO and Rh D blood groups in the population of Poonch District, Azad Jammu and Kashmir. EMHJ-Eastern Mediterranean Health Journal 2009; 15(3): 717-721.
 14. Doku GN, Agbozo WK, Annor RA, et al. Frequencies and ethnic distribution of ABO and RhD blood groups in the Volta region of Ghana, towards effective blood bank services. African Health Sciences 2022; 22(1): 641-647.
 15. Benahadi A, Boulahdid S, Adouani B, et al. Mapping rare erythrocyte phenotypes in morocco: a tool to overcome transfusion challenges. Journal of blood transfusion 2014; 2014.
 16. Omotade O, Adeyemo A, Kayode C, et al. Gene frequencies of ABO and Rh (D) blood group alleles in a healthy infant population in Ibadan, Nigeria. West African journal of medicine 1999; 18(4): 294-297.
 17. Tavasolian F, Abdolahi E, Vakili M, Amini A. Relation between Blood Groups ABO & Rh in Patients Diabetic. Journal of Diabetes Nursing 2014; 2(1): 28-33.
 18. Okon UA, Antai AB, Osim EE, Ita SO. The relative incidence of diabetes mellitus in ABO/Rhesus blood groups in South-Eastern Nigeria. Niger J Physiol Sci 2008; 23(1-2): 1-3.
 19. Sharjeel S, Wasi M, Jafri A, et al. The Correlation Between Blood Group Type and Diabetes Mellitus Type II: A Case-Control Observational Study From Pakistan. Cureus 2021; 13(11): e19898.
 20. Qureshi MA, Bhatti R. Frequency of ABO blood groups among the diabetes mellitus type 2 patients. J Coll Physicians Surg Pak 2003; 13(8): 453-455.
 21. Bener A, Yousafzai MT. The distribution of the ABO blood groups among diabetes mellitus patients in Qatar. Niger J Clin Pract 2014; 17(5): 565-568.
 22. Getawa S, Bayleyegn B, Aynalem M, et al. Relationships of ABO and Rhesus blood groups with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. J Int Med Res 2022; 50(10): 3000605221129547.
 23. Chandra T, Gupta A. Association and Distribution of Hypertension, Obesity and ABO Blood groups in Blood Donors. Iranian journal of Pediatric Hematology and Oncology 2012; 2(4): 140-145.
 24. Kumar Jha P, Narayan Jha H, Pathak A. Association Between Hypertension and ABO Blood Groups: A Prospective Study among Students. International Journal of Physiology 2021; 9(2): 18-22.
 25. Jawed S, Zia S, Tariq S. Frequency of different blood groups and its association with BMI and blood pressure among the female medical students of Faisalabad. J Pak Med Assoc 2017; 67(8): 1132-1137.
 26. Siddiqui NI, Soni A, Gaur VB, et al. ABO Blood Type does not Influence Blood Pressure Levels in Healthy Indian Adolescents. Journal of Research in Applied and Basic Medical Sciences 2021; 7(1): 46-52.
 27. Flor CR, Moura ICG, Baldoni AO, et al. Obesity and ABO blood group: Is there an association? Obesity Medicine 2020; 18(100209).
 28. Smith S, Okai I, Abaidoo CS, Acheampong E. Association of ABO Blood Group and Body Mass Index: A Cross-Sectional Study from a Ghanaian Population. J Nutr Metab 2018; 2018(8050152).
 29. Mh B. Distribution of blood groups among population in the city of Machhad [North East of Iran].  2005.
 30. Nojavan M, Shamsasenjan K, Movassaghpour AA, et al. Allelic prevalence of ABO blood group genes in Iranian Azari population. BioImpacts: BI 2012; 2(4): 207.
 31. Liu J, Zhang S, Wang Q, et al. Frequencies and ethnic distribution of ABO and RhD blood groups in China: a population-based cross-sectional study. BMJ open 2017; 7(12): e018476. 
 32. Hirani R, Weinert N, Irving DO. The distribution of ABO RhD blood groups in Australia, based on blood donor and blood sample pathology data. Medical Journal of Australia 2022; 216(6): 291-295.
 33. Hamed C, Bollahi M, Abdelhamid I, et al. Frequencies and ethnic distribution of ABO and Rh D) blood groups in Mauritania: results of first nationwide study. International journal of immunogenetics 2012; 39(2): 151-154.
 34. Ndoula S, Noubiap J, Nansseu J, Wonkam A. Phenotypic and allelic distribution of the ABO and R hesus (D) blood groups in the C ameroonian population. International Journal of Immunogenetics 2014; 41(3): 206-210.
 35. Tesfaye K, Petros Y, Andargie M. Frequency distribution of ABO and Rh (D) blood group alleles in Silte Zone, Ethiopia. Egyptian Journal of Medical Human Genetics 2015; 16(1): 71-76.
 36. Randriamanantany Z, Rajaonatahina D, Razafimanantsoa F, et al. Phenotypic and allelic profile of ABO and Rhésus D blood group system among blood donor in Antananarivo. International Journal of Immunogenetics 2012; 39(6): 477-479.
 37. Suresh B, Sreedhar Babu K, Chandra Mouli P, et al. Distribution of ABO and rhesus (D) blood group antigens among blood donors at a tertiary care teaching hospital blood bank in south India. J Clin Sci Res 2015; 4(2):129-135.
 38. Ullah S, Ahmad T. Distribution of ABO and Rh (D) blood groups in the population of District Dir Lower, Khyber Pakhtunkhwa Pakistan. World Applied Sciences Journal 2015; 33(1): 123-135.
 39. Sun Y, Wang L, Niu J, et al. Distribution characteristics of ABO blood groups in China. Heliyon 2022; 8(9): e10568.
 40. Patidar GK, Dhiman Y. Distribution of ABO and rh (D) Blood groups in India: a systematic review. ISBT science series 2021; 16(1): 37-48.
 41. Garcia-Hejl C, Martinaud C, De Rudnicki S, et al. Blood group antigens frequencies in Kabul, Afghanistan. Transfusion and Apheresis Science 2014; 50(2): 307-308.
 42. Hussain R, Fareed M, Shah A, Afzal M. Prevalence and gene frequencies of A1A2BO and Rh (D) blood group alleles among some Muslim populations of North India. Egyptian Journal of Medical Human Genetics 2013; 14(1): 69–76.