مقایسه تاثیر ۴ هفته مصرف مکمل‌های آجوگا و ارتومول - تندو بر تعادل و توان انفجاری بازیکنان فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه آسیب شناسی و حرکت اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

3 استادیار گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله، تهران

چکیده

هدف:
استرس اکسیداتیو یکی از عوامل خستگی و کاهش عملکرد در ورزشکاران است. مطالعات همه گیرشناسی نشان می دهد که مکمل­ های آنتی اکسیدانی باعث کاهش وضعیت استرس اکسیداتیو می­ شود. هدف این پژوهش مقایسه تاثیر چهار هفته مصرف مکمل­ های آجوگا و ارتومول- تندو بر تعادل و توان انفجاری در بازیکنان فوتبال بود.
روش بررسی:
تعداد ۳۹ بازیکن فوتبال به صورت داوطلبانه در این مطالعه مشارکت نمودند. آزمودنی­ ها به صورت تصادفی به سه گروه ۱۳ نفره مکمل آجوگا، مکمل ارتومول - تندو و دارونما تقسیم شدند. در مرحله پیش آزمون، ابتدا و ۴۸ ساعت بعد از اجرای پروتکل تمرینی از آزمودنی ­ها تست به عمل آمد. سپس به مدت ۴ هفته مکمل­ های مربوطه مصرف و در پایان دوره مکمل گیری، مرحله پس آزمون مشابه پیش آزمون تکرار شد. برای اندازه گیری تعادل ایستا از دستگاه اسکن کف پا  RSscan و  توان انفجاری از دستگاه پرش عمودی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. کلیه آزمون های آماری در سطح معنی داری 0/05 > P انجام شد.
یافته ­ها:
علیرغم اینکه تعادل و توان انفجاری در فوتبالیستان به دنبال استفاده از مکمل ها افزایش یافت، اما از لحاظ آماری تفاوت معنی دار نبود (05/0<P). همچنین تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده نشد (0/05<P).
نتیجه گیری:
از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری کرد که مصرف مکمل ­های آجوگا و ارتومول- تندو بر مقادیر آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز بازیکنان فوتبال تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها