مقایسه تاثیر ۴ هفته مصرف مکمل‌های آجوگا و ارتومول - تندو بر تعادل و توان انفجاری بازیکنان فوتبال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه آسیب شناسی و حرکت اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ایران

3 استادیار گروه داروسازی سنتی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله، تهران

چکیده

هدف:
استرس اکسیداتیو یکی از عوامل خستگی و کاهش عملکرد در ورزشکاران است. مطالعات همه گیرشناسی نشان می دهد که مکمل­ های آنتی اکسیدانی باعث کاهش وضعیت استرس اکسیداتیو می­ شود. هدف این پژوهش مقایسه تاثیر چهار هفته مصرف مکمل­ های آجوگا و ارتومول- تندو بر تعادل و توان انفجاری در بازیکنان فوتبال بود.
روش بررسی:
تعداد ۳۹ بازیکن فوتبال به صورت داوطلبانه در این مطالعه مشارکت نمودند. آزمودنی­ ها به صورت تصادفی به سه گروه ۱۳ نفره مکمل آجوگا، مکمل ارتومول - تندو و دارونما تقسیم شدند. در مرحله پیش آزمون، ابتدا و ۴۸ ساعت بعد از اجرای پروتکل تمرینی از آزمودنی ­ها تست به عمل آمد. سپس به مدت ۴ هفته مکمل­ های مربوطه مصرف و در پایان دوره مکمل گیری، مرحله پس آزمون مشابه پیش آزمون تکرار شد. برای اندازه گیری تعادل ایستا از دستگاه اسکن کف پا  RSscan و  توان انفجاری از دستگاه پرش عمودی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. کلیه آزمون های آماری در سطح معنی داری 0/05 > P انجام شد.
یافته ­ها:
علیرغم اینکه تعادل و توان انفجاری در فوتبالیستان به دنبال استفاده از مکمل ها افزایش یافت، اما از لحاظ آماری تفاوت معنی دار نبود (05/0<P). همچنین تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده نشد (0/05<P).
نتیجه گیری:
از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری کرد که مصرف مکمل ­های آجوگا و ارتومول- تندو بر مقادیر آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز بازیکنان فوتبال تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Cavarretta et al. Dark chocolate intake positively modulates redox status and markers of muscular damage in elite football athletes: A Randomized Controlled Study. Oxid Med Cell Longev 2018; 21: 1-10.
 2. Sies H. Oxidative stress: a concept in redox biology and medicine. Redox Biol 2015; 4: 180-183.
 3. Phaniendra A, Jestadi DB, Periyasamy L. Free radicals: properties, sources, targets, and their implication in various diseases. Indian J. Clin. Biochem 2015; 30(1): 11-26.
 4. Sjödin B, Westing YH, Apple FS. Biochemical mechanisms for oxygen free radical formation during exercise. Sports Med 1990; 10(4): 236-254.
 5. Peake J, Nosaka K, Suzuki K. Characterization of inflammatory responses to eccentric exercise in humans. Exerc Immunol Rev 2005; 11:64-85.
 6. Becatti et al. Redox status alterations during the competitive season in élite soccer players: focus on peripheral leukocyte-derived ROS. IEM 2017; 12(6): 777-788.
 7. Sonjak V, Jacob KJ, Spendiff S, Vuda M, et al. Reduced mitochondrial content, elevated reactive oxygen species, and modulation by denervation in skeletal muscle of prefrail or frail elderly women. GSA 2019; 74(12): 1887-1895.
 8. Bassit RA, da Justa Pinheiro CH, Vitzel KF, Sproesser AJ, et al. Effect of short-term creatine supplementation on markers of skeletal muscle damage after strenuous contractile activity. EJAP 2010; 108(5): 945-955.
 9. Chenni A, Yahia DA, Boukortt F, Prost J, et al. Effect of aqueous extract of Ajuga iva supplementation on plasma lipid profile and tissue antioxidant status in rats fed a high-cholesterol diet. J. Ethnopharmacol 2007; 109(2): 207-213.
 10. Ladjimi MH, Lahbib K, Barka ZB, Miled HB, et al. Phytochemical Screening and in vitro Antioxidant Evaluation of Ajuga iva. JPPR 2020; 4(4): 164-175.
 11. Weinert F, Authorsen S. Klinische Wirksamkeit einer supportiven Ernährungstherapie bei Patienten mit Tendopathien. Ernährung & Medizin 2010; 25(04): 172-177.
 12. Machado M, Breder AC, Ximenes MC, Simões JR, et al. Caffeine supplementation and muscle damage in soccer players. BJPS 2009; 45(2): 257-261.
 13. Talebi V, Fallah-Mohammadi Z, Seadat P, Hoseni-Nejad SE. Comparing power and activity of lower body muscles in two types of multiple sclerosis patients and healthy individuals. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences 2020; 24(1): 90-98.
 14. Beck TW, Housh TJ, Johnson GO, Schmidt RJ. Effects of a protease supplement on eccentric exercise-induced markers of delayed-onset muscle soreness and muscle damage. JSCR 2007; 21(3): 661-671.