دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 7-80 

مقاله پژوهشی

میزان جراحی کاتاراکت در استان خراسان رضوی طی سالهای 1386 لغایت 1390

صفحه 7-15

10.22038/jpsr.2015.2333

حسن هاشمی؛ فرهاد رضوان؛ اکبر فتوحی؛ حمید رضا گیلاسی؛ سهیلا عسگری؛ امیدعلی پاپی؛ رضا نوروزی راد؛ مهدی خبازخوب


بررسی مقایسه ای مهارت تشخیص قافیه در کودکان نارساخوان 9-7 ساله با کودکان طبیعی

صفحه 27-32

10.22038/jpsr.2014.2335

نجمه مردانی؛ الهه الهی؛ عزت خورشیدی؛ حمیده قائمی؛ داوود سبحانی راد؛ جمشید جمالی


مقایسه سلامت روان سالمندان کم شنوای دارای سمعک و بدون سمعک در اهواز سال 1391

صفحه 40-46

10.22038/jpsr.2014.2337

پردیس عالی وند؛ منصور ظهیری؛ رویا قاسم زاده؛ سید محمود لطیفی؛ کیهان فتحی


بررسی اثر سن بر تعادل استاتیک: تجزیه و تحلیل مرکز فشار در حوزه فرکانس و آشوب

صفحه 53-60

10.22038/jpsr.2014.2339

امید خیاط؛ سید مصطفی زرگرچی؛ جواد رازجویان؛ مهدی سیاهی؛ فریدون نوشیروان راحت آباد


گزارش مورد

گزارش یک مورد درمان فلج ایزوله ی عصب رادیال

صفحه 74-80

10.22038/jpsr.2014.2357

حسین حسن آبادی؛ امین اظهری؛ حمیدرضا رحیمی؛ مصطفی واسعی