ارزیابی تکامل حرکتی کودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر دزفول با استفاده از استانداردهای سازمان جهانی بهداشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پژوهشی، پژوهشکده سلامت، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران

چکیده

هدف:
تکامل حرکتی یکی از مهمترین جنبه های تکامل کودک می باشد. تکامل حرکتی بر اساس سن دستیابی به شاخص های مهارتهای حرکتی تعریف می شود. مطالعات بسیار کمی در مورد تکامل حرکتی کودکان با استفاده از شاخص های سازمان جهانی بهداشت انجام شده است. این مطالعه با هدف تعیین الگوی تکامل حرکتی کودکان 5-1 ساله شهر دزفول بر اساس معیارهای سازمان جهانی بهداشت انجام گرفت.
روش بررسی:
در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در سال 1390(مرداد تا اسفند ماه) انجام گرفت؛ 800 کودک شامل 369 دختر و 429 پسر مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه آماری این مطالعه کودکان 5-1 ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهر دزفول بودند. سازمان جهانی بهداشت سن نشستن بدون کمک، سن ایستادن با کمک، سن خزیدن روی دست وزانو، سن راه رفتن با کمک، سن ایستادن به تنهایی و سن راه رفتن به تنهایی را به عنوان شش شاخص مهم برای ارزیابی تکامل حرکتی کودکان معرفی کرده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی20 سوال بود که سوالات آن بر اساس چک لیست سازمان جهانی بهداشت طراحی شده بود.
یافته ها:
میانگین سن کودکان مورد مطالعه 14/6±26/3 ماه بود. طبق صدک 97 سازمان جهانی بهداشت12/4% کودکان مورد مطالعه دارای اختلال تکامل حرکتی بودند. آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که سن حاملگی(پری مچوریتی) با اختلال تکامل حرکتی دارای ارتباط معنی داری است (p<0/001).
نتیجه گیری:
شیوع اختلال تکامل حرکتی درکودکان تحت پوشش مراکز بهداشتی بالا می باشد. مطالعه کوهورت با حجم نمونه بالا بایستی در اولویت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها