بررسی مقایسه ای مهارت تشخیص قافیه در کودکان نارساخوان 9-7 ساله با کودکان طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 دانشجوی دوره دکترای گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

5 دانشجوی دکتری آمارزیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف:
هدف این مقاله، مقایسه مهارت تشخیص قافیه در کودکان نارساخوان 9-7 ساله با همسالان طبیعی شان  می باشد.
روش بررسی:
در این مطالعه با استفاده از آزمون آگاهی واجشناختی، 15 کودک نارساخوان 9-7 ساله از نظر مهارت تشخیص قافیه با15 کودک که از لحاظ سن و جنس با آن ها تطبیق یافته بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافته ها:
میانگین نمره آزمون مهارت تشخیص قافیه درکودکان شرکت کننده در مطالعه، در کودکان نارساخوان 1/64±6/47 و در کودکان معمولی  1/53±8/73  بود. میانگین نمره آزمون مهارت تشخیص قافیه درکودکان نارساخوان بطور معناداری از کودکان معمولی کمتر بود (3/907=p=0/001;  t).
نتیجه گیری:
نتایج این پژوهش نشان می دهد که تفاوت معناداری در مهارت تشخیص قافیه بین کودکان نارساخوان و همتایان طبیعی آنها وجود دارد.کودکان نارساخوان میانگین نمرات کمتری را نشان می دهند و در این مهارت دچار نقص می باشند.

کلیدواژه‌ها