ارزیابی میزان تکمیل اطلاعات و رعایت جنبه های قانونی در پرونده های پزشکی اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 کارشناس، فناوری اطلاعات سلامت، بیمارستان نهم دی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

3 مربی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

4 مربی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران

چکیده

هدف:
مراکز فوریت ها و اورژانس بیمارستانها نقش اساسی در تضمین سلامت و نجات جان انسان ها در حوادث و سوانح ایفاء می کنند. ارزیابی فعالیت های اورژانس و ارائه خدمات مطلوب به بیماران با ایجاد سیستم اطلاعاتی و ثبت صحیح اطلاعات میسر می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان ثبت اطلاعات پرونده اورژانس و رعایت جنبه های قانونی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1391 انجام گرفت.
روش بررسی
: این مطالعه، بصورت توصیفی- تحلیلی در سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 500 پرونده اورژانس از بیمارستانهای آموزشی زابل انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از دوچک لیست استفاده شد. چک لیست اول جهت بررسی ثبت و عدم ثبت آیتم های موجود در فرم‌‌های پرونده پزشکی اورژانس و چک لیست دوم جهت بررسی میزان رعایت جنبه های قانونی و اصول مستند سازی پرونده- های پزشکی طراحی شد. از آنجائی که چک لیست اول برگرفته از  فرم های استاندارد وزارت بهداشت و درمان می باشد، بدین لحاظ روائی و پایائی آن مورد تایید می باشد. روایی و پایایی چک لیست بررسی میزان رعایت جنبه های قانونی پرونده های پزشکی بر اساس نظر صاحبنظران رشته مدارک پزشکی تایید شد.  داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
میزان ثبت اطلاعات توسط کادر پزشکی، پرستاری و پذیرش به ترتیب 25/4درصد، 52/6 درصد و 67/1 درصد و میزان رعایت جنبه های قانونی در کل پرونده های مورد بررسی 44/7 درصد بود. مقایسه میزان رعایت جنبه های قانونی در فرم های پرونده و بیمارستانهای مورد مطالعه اختلاف آماری معناداری را نشان داد(p=0/0001).
نتیجه گیری:
به طور کلی با توجه به نتایج،  ثبت اطلاعات و رعایت جنبه های قانونی پرونده ها کامل نمی باشد که این امر منجر به از دست دادن اطلاعات بیماران می گردد. بنابراین توجه و اهتمام بیشتر مسئولین، پزشکان و کارشناسان مدارک پزشکی به این امر در دانشگاه علوم پزشکی زابل و ارزیابی میزان ثبت اطلاعات بطور مستمر در تمامی بیمارستانها و برگزاری  کلاسهای آموزشی برای پزشکان و کادر پذیرش و پرستاری ضروری به نظر می رسد. همچنین پیشنهاد می شود آموزش نحوه ثبت اطلاعات در برنامه های درسی و کلاسی کاروزان پزشکی و پرستاری گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها