بررسی اثر سن بر تعادل استاتیک: تجزیه و تحلیل مرکز فشار در حوزه فرکانس و آشوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، دانشکده فنی و مهندسی، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده مهندسی پزشکی، تهران، ایران

چکیده

هدف:
از این تحقیق به دست آوردن مشخصه ایستادن ثابت و طولانی مدت و همچنین اثر آن بر کنترل پاسچر در افراد مسن در مقایسه با بزرگسالان می باشد. اثر سن بر روی مشخصه های سیگنال پاسچر افراد در این تحقیق مورد مطالعه است.
روش بررسی:
در این پژوهش اطلاعات اندازه گیری شده سیگنال کنترل پاسچر 12 نمونه سالمند و 12 نمونه فرد جوان را در یک آزمون ایستایش 30 ثانیه ای مورد مطالعه قرار می دهیم. تعدادی ویژگی آماری و آشوبی از سیگنال های ثبت شده را استخراج نموده و از این ویژگی ها برای افتراق و تمایز سیگنال کنترل برای دو گروه بزرگسال و جوان استفاده می نماییم. ویژگی ها هم در حوزه زمان و هم در حوزه فرکانس بوده و از سری زمانی سیگنال تعادل استخراج می شوند. با ویژگی های مورد نظر دینامیک سیگنال پاسچر افراد مدل شده و می توان اثر سن را بر روی آن بررسی نمود.
یافته ها:
نتایج تحلیل و مشخصه گذاری سیگنال پاسچر افراد سالم نشان داد که تحلیل در حوزه فرکانس بر تحلیل در حوزه زمان برتری داشته و همچنین ویژگی های آشوبی سیگنال برای تمایز و افتراق سیگنال های بر اساس گروه های سنی بسیار مناسب می باشند.
نتیجه گیری:
برای آنالیز تعادل استاتیک و کنترل پاسچر افراد سالمند و تحلیل نوسانات و جابجایی های مرکز ثقل افراد مسن می توان از مشخصه های فرکانسی و آشوبی در کنار یکدیگر برای کلاسه بندی، افتراق بر اساس سن و تشخیص بیماری های مرتبط با تعادل استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها