بررسی تاثیر ماسا‍ژ سر و صورت بر شدت سردرد های ناشی از سینوزیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران، باشگاه پژوهشگران جوان، تهران، ایران

چکیده

هدف:
سردرد از متداولترین علائم سینوزیت است که می تواند موجب کاهش کیفیت زندگی روزانه وافزایش مشکلات خواب گردد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر ماساژ درمانی بر شدت درد زنان مبتلا به سردرد ناشی از سینوزیت بود.
روش بررسی:
این مطالعه یک پژوهش از نوع تک گروهی پیش آزمون و پس آزمون می باشد که بر روی 35 نفر از زنان مبتلا به سردرد ناشی از سینوزیت در شهر اصفهان انجام شد. نمونه گیری به روش هدفمند صورت گرفت و برای هر یک از واحد های مورد پژوهش 15 دقیقه ماساژِ سر و صورت انجام شد.
یافته ها:
قبل از مداخله، میانگین نمره ی شدت درد نمونه های مورد پژوهش 6/17 بود که بعد از مداخله میانگین آن به 3/34 تبدیل شده بود. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که شدت درد قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی داری داشت (p<0/0001).
نتیجه گیری:
استفاده از تکنیک ماساژ درمانی می تواند باعث کاهش شدت سردرد ناشی از سینوزیت شود، لذا انجام آن به عنوان یک روش موثر به به این گروه از بیماران توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها