آیا می توان با کنترل بار تمرین از آسیب دیدگی پیشگیری کرد؟ مروری‎ ‎‏ نظام مند بر مطالعات انگلیسی زبان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی‎ ‎دکتری‎ ‎آسیب‎ ‎شناسی‎ ‎ورزشی‎ ‎و‎ ‎حرکات‎ ‎اصلاحی،گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، ‏ایران

2 استاد گروه آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ‏

چکیده

هدف:
تمرین ورزشکاران می‌ تواند به وسیله بار تمرین کمی ‌سازی شود. در سال ‌های اخیر مفهوم بار تمرین مورد توجه بیشتری قرار گرفته ‌است و این مهم به این دلیل است که ضرورت تحت نظر گرفتن ورزشکار در راستای سازگاری‌ های مورد نیاز ورزش مورد نظر از اهمیت بالایی برخوردار است و همچنین مطالعات رابطه بین بار تمرین و ریسک آسیب‌دیدگی و بیش تمرینی را  مورد تأکید قرار داده ‌اند. هدف از مطالعه حاضر پاسخ به این سوال است که آیا می توان با کنترل بار تمرین از آسیب دیدگی پیشگیری کرد؟
روش بررسی:
جستجوی مقالات در سایت های تخصصی Pubmed Medline, Google scholar   و Science direct   و کلمات کلیدی بار (Load)، بار تمرین (Workload)، و ترکیب  کلمات، پیشگیری و آسیب ( Injury&Prediction )،  بار و آسیب (Load & Injury)   بین سال های 2016 تا 2022 بود. تنها مطالعاتی که تجربی و نیمه تجربی بودند مورد برسی قرار گرفتند.
یافته ها:
تعداد 25 مقاله براساس معیارهای ورود به مطالعه  از بین 507 مقاله انتخاب شدند. مجموعا مطالعات 2045 آزمودنی را مورد بررسی قرار داده‌اند. این مطالعات به بررسی رابطه بار تمرین و مسابقه و آسیب های ورزشکاران پرداخته بودند. اکثر مطالعه های بررسی شده  معیار (Acute Chronic Workload; ACWR) معیار مهمی در سنجش بار تمرینی  معرفی نمودند و رابطه آن را به عنوان یک ریسک فاکتور آسیب دیدگی گزارش کرده اند. نتایج مطالعه های بررسی شده نشان می دهد که معیار ACWR  معیار مهمی در سنجش بار تمرینی  است و این معیار  به عنوان یک ریسک فاکتور آسیب دیدگی معرفی می شود.   
نتیجه گیری:
به طور خلاصه در مطالعه حاضر نتایج به صورت برجسته عبارت اند از  : 1- بار تمرینی با احتمال بروز آسیب در ورزشکاران در ارتباط است ولی در مورد چگونگی دقیق این ارتباط، همچنان  در محافل علمی بحث وجود دارد.2- بهترین راه اندازه گیری بار تمرین، اندازه گیری بار درونی و بیرونی به صورت توامان است 3- الگوی تاثیرگذاری بار تمرین بر احتمال بروز آسیب در ورزشکاران در ورزش های انفرادی و تیمی متفاوت است. 4- برای در نظر گرفتن اصل تفاوت های فردی در احتمال بروز آسیب استفاده از معیار هایی که بتواند بار درونی هر ورزشکار به صورت جداگانه گزارش کند، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


 1. Meeuwisse WH, Tyreman H, Hagel B, Emery C. A Dynamic Model of Etiology in Sport Injury: The Recursive Nature of Risk and Causation. Clin J Sport Med 2007; 17(3): 215-219.
 2. Meeuwisse WH. Assessing Causation in Sport Injury: A Multifactorial Model. Clin J Sport Med 1994; 4(3): 166-170.
 3. McIntosh AS. Risk compensation, motivation, injuries, and biomechanics in competitive sport. Br J Sports Med 2005; 39(1): 2-3.
 4. Banister EW, Calvert TW, Savage MV, Bach T. A systems model of training for athletic performance. Aust J Sport Med 1975; 7: 57-61.
 5. Morton RH. Modelling training and overtraining. J Sports Sci 1997; 15(3): 335-340.
 6. Schwellnus M, Soligard T, Alonso J-M, Bahr R, et al. How much is too much? (Part 2) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of illness. Br J Sports Med 2016; 50(17): 1043-1052.
 7. Soligard T, Schwellnus M, Alonso J-M, Bahr R, et al. How much is too much? (Part 1) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of injury. Br J Sports Med. 2016; 50(17): 1030-1041.
 8. Soligard T, Steffen K, Palmer D, Alonso JM, et al. Sports injury and illness incidence in the Rio de Janeiro 2016 Olympic Summer Games: A prospective study of 11274 athletes from 207 countries. Br J Sports Med. 2017; 51(17):1265-1271
 9. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. Syst Rev 2021 ;10(1): 1-11.
 10. Bowen L, Gross AS, Gimpel M, Bruce-Low S, Li FX. Spikes in acute:chronic workload ratio (ACWR) associated with a 5-7 times greater injury rate in English Premier League football players: a comprehensive 3-year study. Br J Sports Med 2020; 54(12): 731-738.
 11. West SW, Williams S, Cazzola D, Kemp S, et al. Training Load and Injury Risk in Elite Rugby Union: The Largest Investigation to Date. Int J Sports Med 2021; 42(8): 731-739.
 12. Patel TS, McGregor A, Williams K, Cumming SP, Williams S. The influence of growth and training loads on injury risk in competitive trampoline gymnasts. J Sports Sci 2021; 39(23): 2632-2641.
 13. Myers NL, Aguilar KV, Mexicano G, Farnsworth JL, et al. The Acute:Chronic Workload Ratio Is Associated with Injury in Junior Tennis Players. Med Sci Sports Exerc 2020; 52(5): 1196-1200.
 14. Gabbett TJ, Hulin B, Blanch P, Chapman P, Bailey D. To Couple or not to Couple? For Acute:Chronic Workload Ratios and Injury Risk, Does it Really Matter? Int J Sports Med 2019; 40(09): 597-600.
 15. Jaspers A, Kuyvenhoven JP, Staes F, Frencken WGP, et al. Examination of the external and internal load indicators’ association with overuse injuries in professional soccer players. J Sci Med Sport 2018; 21(6): 579-585.
 16. Malone S, Owen A, Mendes B, Hughes B, et al. High-speed running and sprinting as an injury risk factor in soccer: Can well-developed physical qualities reduce the risk? J Sci Med Sport 2018; 21(3): 257-262.
 17. Fanchini M, Rampinini E, Riggio M, Coutts AJ, et al. Despite association, the acute:chronic work load ratio does not predict non-contact injury in elite footballers. Sci Med Footb 2018; 2(2): 108-114.
 18. Caparrós T, Casals M, Solana Á, Peña J. Low external workloads are related to higher injury risk in professional male basketball games. J Sport Sci Med 2018; 17(2): 289-297.
 19. Carey DL, Ong K-L, Whiteley R, Crossley KM, et al. Predictive modelling of training loads and injury in Australian football. Int J Comput Sci Sport 2018; 17(1): 49-66.
 20. Delecroix B, McCall A, Dawson B, Berthoin S, Dupont G. Workload and non-contact injury incidence in elite football players competing in European leagues. Eur J Sport Sci 2018; 18(9): 1280-1287.
 21. McCall A, Dupont G, Ekstrand J. Internal workload and non-contact injury: A one-season study of five teams from the UEFA Elite Club Injury Study. Br J Sports Med 2018; 52(23): 1517-1522
 22. Murray NB, Gabbett TJ, Townshend AD, Hulin BT, McLellan CP. Individual and combined effects of acute and chronic running loads on injury risk in elite Australian footballers. Scand J Med Sci Sport 2017; 27(9): 990-998.
 23. Malone S, Owen A, Newton M, Mendes B, et al. The acute:chonic workload ratio in relation to injury risk in professional soccer. J Sci Med Sport 2017; 20(6): 561-565.
 24. Colby MJ, Dawson B, Peeling P, Heasman J, et al. Multivariate modelling of subjective and objective monitoring data improve the detection of non-contact injury risk in elite Australian footballers. J Sci Med Sport 2017; 20(12): 1068-1074.
 25. Bartlett JD, O’Connor F, Pitchford N, Torres-Ronda L, Robertson SJ. Relationships Between Internal and External Training Load in Team-Sport Athletes: Evidence for an Individualized Approach. Int J Sports Physiol Perform 2017; 12(2): 230-234.
 26. Weiss KJ, Allen SV, McGuigan MR, Whatman CS. The Relationship Between Training Load and Injury in Men’s Professional Basketball. Int J Sports Physiol Perform 2017; 12(9): 1238-1242.
 27. Murray NB, Gabbett TJ, Townshend AD, Blanch P. Calculating acute: Chronic workload ratios using exponentially weighted moving averages provides a more sensitive indicator of injury likelihood than rolling averages. British Journal of Sports Medicine. Br J Sports Med 2017;(51): 749-754.
 28. Bowen L, Gross AS, Gimpel M, Li F-XX. Accumulated workloads and the acute: Chronic workload ratio relate to injury risk in elite youth football players. Br J Sports Med 2017; 51(5): 452-459.
 29. Malone S, Roe M, Doran DA, Gabbett TJ, Collins KD. Protection against spikes in workload with aerobic fitness and playing experience: The role of the acute: Chronic workload ratio on injury risk in elite gaelic football. Int J Sports Physiol Perform 2017; 12(3): 393-401.
 30. Cross MJ, Williams S, Trewartha G, Kemp SPT, Stokes KA. The influence of in-season training loads on injury risk in professional rugby union. Int J Sports Physiol Perform 2016; 11(3): 350-355.
 31. Veugelers KR, Young WB, Fahrner B, Harvey JT. Different methods of training load quantification and their relationship to injury and illness in elite Australian football. J Sci Med Sport 2016; 19(1): 24-28.
 32. Hulin BT, Gabbett TJ, Lawson DW, Caputi P, Sampson JA. The acute: Chronic workload ratio predicts injury: High chronic workload may decrease injury risk in elite rugby league players. Br J Sports Med 2016; 50(4): 231-236.
 33. Hulin BT, Gabbett TJ, Caputi P, Lawson DW, Sampson JA. Low chronic workload and the acute:chronic workload ratio are more predictive of injury than between-match recovery time: a two-season prospective cohort study in elite rugby league players. Br J Sports Med 2016; 50(16): 1008-1012.
 34. Murray NB, Gabbett TJ, Townshend AD. Relationship Between Preseason Training Load and In-Season Availability in Elite Australian Football Players. Int J Sports Physiol Perform 2017; 12(6):7 49-755.
 35. Windt J, Gabbett TJ. How do training and competition workloads relate to injury? The workload-injury aetiology model. Br J Sports Med 2017; 51(5): 428-435.
 36. Seshadri DR, Li RT, Voos JE, Rowbottom JR, et al. Wearable sensors for monitoring the internal and external workload of the athlete. npj Digit Med 2019; 2(1); 1-18.
 37. Foster C, Rodriguez-Marroyo JA, De Koning JJ. Monitoring Training Loads: The Past, the Present, and the Future. Int J Sports Physiol Perform 2017; 12(s2): S2-2.
 38. Borresen J, Ian Lambert M. The quantification of training load, the training response and the effect on performance. Sport Med 2009; 39(9): 779-795.
 39. Hulin BT, Gabbett TJ, Lawson DW, Caputi P, Sampson JA. The acute:chronic workload ratio predicts injury: high chronic workload may decrease injury risk in elite rugby league players. Br J Sports Med 2016; 50(4): 231-236.
 40. Gabbett TJ. The Development and Application of an Injury Prediction Model for Noncontact, Soft-Tissue Injuries in Elite Collision Sport Athletes. J Strength Cond Res 2010; 24(10): 2593-2603.
 41. Gabbett TJ. The training-injury prevention paradox: Should athletes be training smarter and harder? Br J Sports Med 2016; 50(5): 273-280.
 42. Gabbett TJ. Performance Changes Following a Field Conditioning Program in Junior and Senior Rugby League Players. J Strength Cond Res 2006; 20(1): 215-221.
 43. Rogalski B, Dawson B, Heasman J, Gabbett TJ. Training and game loads and injury risk in elite Australian footballers. J Sci Med Sport 2013; 16(6): 499-503.
 44. Gabbett TJ, Hulin BT, Blanch P, Whiteley R. High training workloads alone do not cause sports injuries: how you get there is the real issue. Br J Sports Med 2016; 50(8): 444-445.
 45. Boullosa D, Casado A, Claudino JG, Jiménez-Reyes P, et al. Do you Play or Do you Train? Insights From Individual Sports for Training Load and Injury Risk Management in Team Sports Based on Individualization. Front Physiol 2020; 11.
 46. Drew MK, Purdam C. Time to bin the term ‘overuse’ injury: is ‘training load error’ a more accurate term? Br J Sports Med 2016; 50(22): 1423-1424.
 47. Collette R, Kellmann M, Ferrauti A, Meyer T, Pfeiffer M. Relation between training load and recovery-stress state in high-performance swimming. Front Physiol 2018; 9: 845.
 48. Myers NL, Aguilar KV, Mexicano G, Farnsworth JL, et al. The Acute:Chronic Workload Ratio Is Associated with Injury in Junior Tennis Players. Med Sci Sports Exerc 2020; 52(5): 1196-1200.
 49. Paul DJ, Bradley PS, Nassis GP. Factors Affecting Match Running Performance of Elite Soccer Players: Shedding Some Light on the Complexity. Int J Sports Physiol Perform 2015; 10(4): 516-519.
 50. Boullosa DA, Abreu L. Dr. Boullosa’s Forgotten Pieces Don’t Fit the Puzzle: A Response to Dr. Buchheit and Dr. Laursen. Sport Med 2014; 44(11): 1625-1628.
 51. Timpka T, Périard JD, Spreco A, Dahlström Ö, et al. Health complaints and heat stress prevention strategies during taper as predictors of peaked athletic performance at the 2015 World Athletics Championship in hot conditions. J Sci Med Sport 2020; 23(4): 336-341.
 52. Kiely J. Periodization Paradigms in the 21st Century: Evidence-Led or Tradition-Driven? Int J Sports Physiol Perform 2012; 7(3): 242-250.
 53. Mujika I, Halson S, Burke LM, Balagué G, Farrow D. An Integrated, Multifactorial Approach to Periodization for Optimal Performance in Individual and Team Sports. Int J Sports Physiol Perform. 2018; 13(5): 538-561.
 54. Impellizzeri FM, Marcora SM, Coutts AJ. Internal and External Training Load: 15 Years On. Int J Sports Physiol Perform 2019; 14(2): 270-273.
 55. Boullosa D, Esteve-Lanao J, Casado A, Peyré-Tartaruga LA, et al. Factors Affecting Training and Physical Performance in Recreational Endurance Runner. Sports 2020; 8(3): 35.
 56. Bourdon PC, Cardinale M, Murray A, Gastin P, et al. Monitoring Athlete Training Loads: Consensus Statement. Int J Sports Physiol Perform 2017; 12(s2): S2-161.
 57. Brink MS, Nederhof E, Visscher C, Schmikli SL, Lemmink KAPM. Monitoring load, recovery, and performance in young elite soccer players. J Strength Cond Res 2010; 24(3): 597-603.
 58. Halson SL. Monitoring Training Load to Understand Fatigue in Athletes. Sport Med 2014; 44: 139-147.
 59. Buchheit M, Lacome M, Cholley Y, Simpson BM. Neuromuscular Responses to Conditioned Soccer Sessions Assessed via GPS-Embedded Accelerometers: Insights Into Tactical Periodization. Int J Sports Physiol Perform 2018; 13(5): 577-583.
 60. Andrade R, Wik EH, Rebelo-Marques A, Blanch P, et al. Is the Acute: Chronic Workload Ratio (ACWR) Associated with Risk of Time-Loss Injury in Professional Team Sports? A Systematic Review of Methodology, Variables and Injury Risk in Practical Situations, Sports Medicine 2020; 50(9): 1613-1635.
 61. Griffin A, Kenny IC, Comyns TM, Lyons M. The Association Between the Acute:Chronic Workload Ratio and Injury and its Application in Team Sports: A Systematic Review. Sport Med 2020; 50(3): 561-580.
 62. Impellizzeri FM, Menaspà P, Coutts AJ, Kalkhoven J, Menaspà MJ. Training load and its role in injury prevention, Part I: Back to the future. J Athl Train 2020; 55(9): 885-892.
 63. Impellizzeri FM, McCall A, Ward P, Bornn L, Coutts AJ. Training Load and Its Role in Injury Prevention, Part 2: Conceptual and Methodologic Pitfalls. J Athl Train 2020; 55(9): 893-901.