تأثیر هشت هفته تمرین راه رفتن بر روی تردمیل در آب بر کینماتیک و هماهنگی لگن- تنه حین راه رفتن در افراد ‏مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، ایران

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی, دانشکده علوم ورزشی, دانشگاه فردوسی مشهد. مشهد، ایران

4 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف:
کمردرد یکی از شایع ترین اختلالاتی است که توانایی عملکردی افراد را در فعالیت های روزمره زندگی و محل کار و همچنین سلامت عمومی و کیفیت زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر هشت هفته تمرین راه رفتن در آب روی کینماتیک و هماهنگی لگن تنه حین راه رفتن در افراد مبتلا به کمردرد مزمن است.
روش بررسی:
در این مطالعه نیمه تجربی با طرح تحقیق  پیش آزمون- پس آزمون، 50 آزمودنی مرد دارای کمردرد مزمن با توجه به وزن و شاخص سنجش درد (VAS Visual Analog Scale;) در دو گروه کنترل (25 نفر) و تجربی (25 نفر) تقسیم بندی شدند به طوری که تفاوت معناداری بین وزن و درد دوگروه وجود نداشته باشد. آزمودنی های گروه کنترل دارای میانگین ± انحراف معیار قد 6/8±170/62، وزن 6/36± 81 و سن5/92± 44/75 و آزمودنی های گروه تمرین دارای میانگین ± انحراف معیار قد 7/62±167/16، وزن 8/01± 78/33 و سن 5/32± 43/66 بودند. برای اندازه گیری متغیرهای کینماتیکی لگن و تنه حین راه رفتن از سیستم موشن کپچر سه بعدی نوراکسون  (Inertial measurement unit Noraxon)  استفاده شد. اطلاعات زاویه ای مفصل لگن و تنه استخراج و پس از پردازش متغیرهای دامنه حرکتی، هماهنگی با شاخص فاز نسبی پیوسته و تغییرپذیری هماهنگی مورد محاسبه قرار گرفتند. سپس آزمودنی ها هشت هفته تمرین راه رفتن در آب را سه روز در هفته (جلسه ای 30دقیقه) اجرا کردند. برای آنالیز آماری از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد (0/05≥p).
یافته ها:
تمرین در آب به صورت درون و بین گروهی موجب کاهش دامنه حرکتی تنه شد (0/001=p). تمرین در آب شاخص فاز نسبی پیوسته (هماهنگی) بین تنه و لگن را افزایش داد که نشان از هماهنگی بیشتر بین تنه و لگن حین راه رفتن است (0/001=p). میزان تغییرپذیری هماهنگی به دنبال تمرین در آب به صورت درون و بین گروهی به طور معنی داری کاهش یافت (0/001=p).
نتیجه گیری:
براساس یافته های این مطالعه به نظر می رسد انجام هشت هفته تمرین راه رفتن در آب با سرعت های مختلف به دلیل ویژگی های تمرین در آب نظیر شناوری و مقاومت جریان می تواند هماهنگی لگن و تنه در راه رفتن را افزایش دهد که این بهبود هماهنگی به کاهش دامنه حرکتی تنه مربوط می شود. از سویی نتایج این مطالعه به ثبات در هماهنگی بیشتر راه رفتن بیماران مبتلا به کمردرد پس از اجرای تمرین اشاره داشتند که نشان دهنده نزدیک شدن الگوی راه رفتن در تکرارهای زیاد به راه رفتن عادی است.

کلیدواژه‌ها


 1. Mirmoezzi M, Irandoust K, H’mida C, Taheri M, et al. Efficacy of hydrotherapy treatment for the management of chronic low back pain. Irish Journal of Medical Science (1971-). 2021; (1):1-9. [Persian]
 2. Ghafouri M, Teymourzadeh A, Nakhostin-Ansari A,Sepanlou SG, et al. Prevalence and predictors of low back pain among the Iranian population: Results from the Persian cohort study. Annals of Medicine and Surgery 2022; 74: 103243.
 3. Callaghan JP, Patla AE, McGill SM. Low back three-dimensional joint forces, kinematics, and kinetics during walking. Clinical Biomechanics 1999; 14(3): 203-216.
 4. Ansari S, Elmieh A, Alipour A. The effect of aquatic exercise on functional disability, flexibility and function of trunk muscles in postmenopausal women with chronic non-specific low back pain: Randomized controlled trial. Science & Sports 2021; 36(3): e103-e110. [Persian]
 5. Lamoth CJ, Meijer OG, Wuisman PI, van Dieën JH, et al. Pelvis-thorax coordination in the transverse plane during walking in persons with nonspecific low back pain. Spine 2002; 27(4): E92-E99.
 6. Lamoth CJ, Meijer OG, Daffertshofer A, Wuisman PI, Beek PJ. Effects of chronic low back pain on trunk coordination and back muscle activity during walking: changes in motor control. European Spine Journal 2006; 15: 23-40.
 7. Koch C, Hänsel F. Chronic non-specific low back pain and motor control during gait. Frontiers in psychology 2018; 9: 2236.
 8. Taylor NF, Evans OM, Goldie PA. The effect of walking faster on people with acute low back pain. European Spine Journal 2003; 12: 166-172.
 9. Hodges PW. Changes in motor planning of feedforward postural responses of the trunk muscles in low back pain. Experimental brain research 2001; 141: 261-266.
 10. Callaghan JP, Gunning JL, McGill SM. The relationship between lumbar spine load and muscle activity during extensor exercises. Physical therapy 1998; 78(1): 8-18.
 11. Bello AI, Kalu NH, Adegoke BO, Agyepong-Badu S. Hydrotherapy versus land-based exercises in the management of chronic low back pain: A comparative study. Journal of musculoskeletal research 2010; 13(04): 159-165.
 12. Irandoust K, Taheri M. The effects of aquatic exercise on body composition and nonspecific low back pain in elderly males. Journal of physical therapy science 2015; 27(2): 433-435.
 13. Pires D, Cruz EB, Caeiro C. Aquatic exercise and pain neurophysiology education versus aquatic exercise alone for patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Clinical rehabilitation 2015; 29(6): 538-547.
 14. Yalfani A, Ahmadnezhad L, Gholami B, Mayahi F. The effect of six-weeks aquatic exercise therapy on static balance, function oof trunk and pelvic girdle muscles, pain, and disability in woman with chronic low back pain. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion 2018; 5(4): 288-295. [Persian]
 15. Intveld E, Cooper S, Van Kessel G. The effect of aquatic physiotherapy on low back pain in pregnant women. International Journal of Aquatic Research and Education 2010; 4(2): 5.
 16. Hosein  Abadi F, Sankaravel M, Zainuddin FF, et al. The effect of aquatic exercise program on low-back pain disability in obese women. Journal of exercise rehabilitation 2019; 15(6): 855. [Persian]
 17. Kim SH, Lee DK, Kim EK. Effect of aquatic exercise on balance and depression of stroke patients. Journal of Korean Physical Therapy 2014; 26(2): 104-109.
 18. Baena-Beato PA, Arroyo-Morales M, Delgado-Fernêndez M, Gatto-Cardia MC, Artero EG. Effects of different frequencies (2–3 days/week) of aquatic therapy program in adults with chronic low back pain. A non-randomized comparison trial. Pain medicine 2013; 14(1): 145-158.
 19. Balasubramanian S, Abbas J. Comparison of angle measurements between Vicon and MyoMotion systems. Arizona State University. 2013.
 20. Müller R, Ertelt T, Blickhan R. Low back pain affects trunk as well as lower limb movements during walking and running. Journal of biomechanics 2015; 48(6):1009-1014.
 21. Baena-Beato, P.A., Artero, E.G., Arroyo-Morales, M., Robles-Fuentes, A., et al. Aquatic therapy improves pain, disability, quality of life, body composition and fitness in sedentary adults with chronic low back pain. A controlled clinical trial. Clinical Rehabilitation 2014; 28(4):  350-360.
 22. Shi Z, Zhou H, Lu L, Pan B, et al. Aquatic exercises in the treatment of low back pain: a systematic review of the literature and meta-analysis of eight studies. American journal of physical medicine & rehabilitation 2018; 97(2): 116-122.
 23. Van Dieën JH, Prins MR, Bruijn SM, Wu WH, et al. Coordination of axial trunk rotations during gait in low back pain. A narrative review. Journal of human kinetics 2021; 76(1): 35-50.
 24. Van Criekinge T, Saeys W, Hallemans A, Velghe S, et al. Trunk biomechanics during hemiplegic gait after stroke: a systematic review. Gait & posture 2017; 54: 133-143.