تاثیر توانبخشی وستیبولار بر درمان بیماری منیر یک طرفه ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شنوایی شناسی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی،‎ ‎دانشگاه‎ ‎علوم‎ ‎پزشکی‎ ‎زاهدان،‎ ‎زاهدان،‎ ‎ایران‏

2 کارشناس ارشد شنوایی شناسی، مرکز تحقیقات علوم توانبخشی،‎ ‎دانشگاه‎ ‎علوم‎ ‎پزشکی‎ ‎زاهدان،‎ ‎زاهدان،‎ ‎ایران ‏

3 استادیار گروه گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن، دانشکده پزشکی، بیمارستان خاتم الانبیاء، دانشگاه‎ ‎علوم‎ ‎پزشکی‎ ‎زاهدان،‎ ‎زاهدان،‎ ‎ایران

چکیده

هدف:
بیماری منیر (Meniere’s Disease) یکی از مهم ترین  اختلالاتی است که بابت مشکلات تعادلی سبب کاهش کیفیت زندگی بیماران می­گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان کارایی برنامه توانبخشی دهلیزی (Vestibulo-Balance Rehabilitation Therapy; VBRT) در بهبود تعادل افراد مبتلا به منیر یک طرفه است.
روش بررسی:
23 بیمار با تشخیص قطعی منیر مزمن وارد مطالعه شدند. تمام افراد مورد ارزیابی دقیق شنوایی- تعادل قرار گرفتند. سپس برنامه توانبخشی دهلیزی با نظارت درمانگر خبره و به مدت یک ماه به تمامی افراد ارائه شد. کارایی این برنامه درمانی در این افراد با استفاده از پرسشنامه ارزیابی مقیاس اطمینان به حفظ تعادل (Activities-Specific Balance Confidence Scale; ABC) و پرسشنامه ارزیابی معلولیت ناشی از سرگیجه (Dizziness Handicap Inventory; DHI) مورد پایش قرار گرفت.
یافته‌ ها:
میانگین و انحراف معیار مقادیر پرسشنامه ABC قبل و بعد از انجام توانبخشی به ترتیب برابر 11/63±62/57 و 12/48±70/17 بود. این مقادیر برای پرسشنامه DHI، 8/93±46/61 و 6/21±38/26 بود. میزان تفاوت قبل و بعد از مداخله در هر دو پرسشنامه معنی دار بود (0/05>p). به علاوه میزان بهبود شخص در این دو پرسشنامه همبستگی منفی معناداری داشت (0/001=p).
نتیجه ‌گیری:
توانبخشی دهلیزی در فاز مزمن بیماری منیر یک طرفه می تواند علایم تعادلی، فیزیکی و روانی را بهبود بخشد. از این رو برای کنترل بیماری در این افراد توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. Hsu SY, Fang TY, Yeh SC, Su MC, et al. Three-dimensional, virtual reality vestibular rehabilitation for chronic imbalance problem caused by Ménière's disease: a pilot study<sup/>. Disabil Rehabil 2017; 39(16): 1601-1606.
 2. Esch B, Scheer-Horst E, Zaag-Loonen H, Bruintjes T, Benthem P. The effect of vestibular rehabilitation in patients with Ménière’s disease: a systematic review. Otolaryngol Head Neck Surg 2017; 156(3): 426-434.
 3. Jafarzadeh S, Golrokhian Sani MR. Long term medical treatment and vestibular rehabilitation in a patient with complicated active bilateral Meniere’s disease. Journal of Rehabilitation Sciences & Research 2019; 6(1): 47-50.
 4. Gottshall KR, Hoffer ME, Moore RJ, Balough BJ. The role of vestibular rehabilitation in the treatment of Meniere's disease. Otolaryngol Head and Neck Surg 2005; 133(3): 326-328.
 5. Wang J, Gong J, Sui X, Wang L, et al. An effect analysis of vestibular rehabilitation training in vertigo treatment. Am J Transl Res 2021; 13(4): 3494-3500.
 6. Matsumura M, Murofushi T. Vestibular Rehabilitation after Vestibulopathy Focusing on the Application of Virtual Reality. J Otorhinolaryngol, Hear Balance Med 2021;2(2):1-5.
 7. Eldøen G, Kvalheim SE, Thesen T, Mygland Å, et al. Web‐based vestibular rehabilitation in persistent postural‐perceptual dizziness. Brain Behav 2021; 11(10): e2346.
 8. Porciuncula F, Johnson CC, Glickman LB. The effect of vestibular rehabilitation on adults with bilateral vestibular hypofunction: a systematic review. J Vestib Res 2012; 22(5-6): 283-298.
 9. Rodrigues DL, Ledesma ALL, de Oliveira CAP, Júnior FB. Physical therapy for posterior and horizontal canal benign paroxysmal positional vertigo: long-term effect and recurrence: a systematic review. Int Arch Otorhinolaryngol 2018; 22(04): 455-459.
 10. Perez N, Santandreu E, Benitez J, Rey-Martinez J. Improvement of postural control in patients with peripheral vestibulopathy. Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol 2006; 263: 414-420.
 11. Nyabenda A, Briart C, Deggouj N, Gersdorff M. Benefit of rotational exercises for patients with Meniere's syndrome, method used by the ENT department of St-Luc university clinic. Ann Réadapt Méd Phys 2003; 46(9): 607-614.
 12. Alyahya D, Kashoo FZ. Perception, knowledge, and attitude of medical doctors in Saudi Arabia about the role of physiotherapists in vestibular rehabilitation: a cross-sectional survey. Peer J 2022; 10: e13035.
 13. Committee on Hearing and Equilibrium. Committee on Hearing and Equilibrium guidelines for the diagnosis and evaluation of therapy in Meniere's disease. Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 113(3): 181-185.
 14. Jafarzadeh S, Bahrami E, Pourbakht A, Jalaie S, Daneshi A. (2014). "Validity and reliability of the Persian version of the dizziness handicap inventory. J Res Med Sci 2014; 19(8): 769-775.
 15. Hassan H, Zarrinkoob H, Jafarzadeh S, Baghban AA. Psychometric evaluation of persian version of activities-specific balance confidence scale for elderly Persians. Auditory and Vestibular Research 2015; 24(2): 54-63. ‏
 16. Meli A, Zimatore G, Badaracco C, De Angelis E, Tufarelli D. Effects of vestibular rehabilitation therapy on emotional aspects in chronic vestibular patients. J Psychosom Res 2007; 63(2): 185-190. ‏