دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، بهمن 1402 

مقاله پژوهشی

تاثیر توانبخشی وستیبولار بر درمان بیماری منیر یک طرفه ‏

صفحه 7-13

10.22038/jpsr.2024.75637.2563

ابراهیم پیراسته؛ فرزاد حمزه پور؛ زهرا شرفی؛ غلامعلی دشتی خویدکی


تأثیر تمرین حرکتی دو دستی مبتنی بر بازی رایانه ای بر عملکرد حرکتی دست کودکان فلج مغزی همی پرتیک ‏اسپاستیک

صفحه 26-39

10.22038/jpsr.2024.76440.2581

پریسا حسینی؛ حمیدرضا کبروی؛ احسان تهامی؛ افسانه زینل زاده؛ نرگس هاشمی؛ مهران بیرقی طوسی؛ جواد آخوندیان