ارزیابی عملکرد قشر شنوایی در بیماران دیابتی نوع یک با استفاده از پاسخ دیررس شنیداری ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شنوایی شناسی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

2 دانشیار گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دکتری شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران‏

چکیده

هدف:
دیابت اختلال شایعی است که منجر به عوارض متعددی از جمله اختلالات سیستم عصبی شنوایی مرکزی (CANS Central Auditory Nervous System;) می شود. پاسخ دیررس شنیداری ( Auditory Late Latency Response; ALLR) رویکرد نوروفیزیولوژیک خوبی در ارزیابی عملکرد CANS است. این مطالعه با هدف مقایسه ALLR در بیماران دیابتی وابسته به انسولین (نوع 1) و افراد عادی انجام شد.
روش بررسی:
در این مطالعه توصیفی تحلیلی و غیر مداخله ای، ALLR با استفاده از تون برست 1000 هرتز بر روی 25 بیمار دیابتی نوع یک و 25 فرد سالم همسان از نظر تحصیلات و جنس (شامل 12 مرد و 13 زن در هر دو گروه) با میانگین سنی 4/1 ±28/76 سال در بیماران و 3/6 ± 29/68 سال در گروه شاهد که از لحاظ آماری اختلاف معنی­داری نداشتند (0/475=p)، اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون t و آزمون همبستگی پیرسون (Pearson Correlation Tests; PCT) با استفاده از نرم افزار SPSS 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ ها:
میانگین نهفتگی و دامنه ALLR در بیماران دیابتی در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی‌داری داشت (0/001>p). همچنین ارتباط قوی بین تاخیر ALLR و HbA1c و مدت زمان ابتلا به دیابت مشاهده شد (0/001>p).
نتیجه ‌گیری:
افزایش معنی‌دار نهفتگی و کاهش معنی‌دار دامنه ALLR در بیماران دیابتی نشان می‌دهد که پردازش اطلاعات شنوایی قشر مغز کندتر از افراد عادی است.

کلیدواژه‌ها


 1. Fauci AS, Kasper DL, Longo DL, Braunwald E, et al. Principles of Harrison's internal medicine. 17thEd. New York: McGraw Hill 2008; 2187-2416.
 2. Alvarenga K De F, Duarte JL, da Silva DPC, Agostinho-Pesse RS, Negrato CA, Costa OA. Cognitive P300 potential in subjects with diabetes mellitus. Braz J Otorrinolaringol 2005; 71 (2): 202-207.
 3. Sima AAF, Kamiya H, Guo Li Z. Insulin, C-peptide, hyperglycemia, and central nervous system complications in diabetes. Eur J Pharmacol 2004; 490(1-3): 187-197.
 4. Alvarez EO, Beauquis J, Revsin Y, Banzan AM, et al. Cognitive dysfunction and hippocampal changes in experimental type 1 diabetes. Behav Brain Res 2009; 198(1): 224-230.
 5. Tanriverdi F, Yapislar H, Karaca Z, Unluhizarci K, et al. Evaluation of cognitive performance by using P300 auditory event related potentials (ERPs) in patients with growth hormone (GH) deficiency and acromegaly. Growth Horm IGF Res 2009; 19(1): 24-30.
 6. Lisowska G, Namysłowski G, Morawski K, Strojek K. Early Identification of Hearing Impairment in Patients with Type 1 Diabetes Mellitus. Otol Neurotol  2001; 22(3): 316-320
 7. Patterson CC, Dahlquist GG, Gyürüs E, Green A, et al. Incidence trends for childhood type 1 diabetes in Europe during 1989-2003 and predicted new cases 2005-20: a multicentre prospective registration study. Lancet 2009; 373(9680): 2027-2033.
 8. Perez AP, Ziliotto K, Pereira LD. Test-retest of long latency auditory evoked potentials (P300) with pure tone and speech stimuli. International archives of otorhinolaryngology. 2017; 21: 134-9
 9. Hall III JW. New handbook of auditory evoked responses. Ed, Boston: Pearson 2006; 518-547.
 10. Shehata G, Eltayeb A. Cognitive function and event related potentials in children with type I diabetes mellitus. J Child Neurol 2010; 25(4): 469-474.
 11. Seraji H, Mohammadkhani G, Nasliesfahani E, Jalaie S. Comparing the gap in noise test results in patients with type 1 diabetes and normal subjects. Auditory and Vestibular Research 2018; 27(2): 57-64. [Persian]
 12. Oldfield RC. The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh inventory. Neuropsychologia. 1971; 9(1): 97-113
 13. Katz J, Burkard R, Hood L. Handbook of clinical Audiology. Sixthed Baltimore 2009; 584-607.
 14. Uberall MA, Renner C, Edl S, Parzinger E, Wenzel D. VEP and ERP Abnormalities in Children and Adolescents with Prepubertal Onset of Insulin Dependent Diabetes Mellitus. Neuropediatrics 1996; 27(2): 88-93.
 15. Kurita A, Mochio S, Isogai Y. Changes in auditory P300 event-related potentials and brainstem evoked potentials in diabetes mellitus. Acta Neurol Scand 1995; 92(4): 319-323. 
 16. Cooray GK, Maurex L, Brismar T. Cognitive impairment correlates to low auditory event-related potential amplitudes in type 1 diabetes. Psychoneuroendocrinology 2008; 33(7): 942-950.
 17. Strachan MWJ, Ewing FME, Frier BM, McCrimmon RJ, Deary IJ. Effects of acute hypoglycaemia on auditory information processing in adults with Type I diabetes. Diabetologia 2003; 46(1): 97-105.
 18. Zein‐Elabedein A, Abo El‐Fotoh WMM, Al Shourah WM, Moaty AS. Assessment of cognitive function in young children with type 1 diabetes mellitus using electrophysiological tests. Pediatric Diabetes 2022; 23(7): 1080-1087
 19. Kumar K, Bhat J, Varghese A. Auditory Late Latency Response in Individuals with Type 2 Diabetes Mellitus. The Journal of International Advanced Otology 2018;14(3): 408
 20. Tandon OP, Verma A, Ram BK. Cognitive dysfunction in NIDDM: P3 event related evoked potential study. Indian J Physiol Pharmacol 1999; 43(3): 383-388.