تأثیر تمرین حرکتی دو دستی مبتنی بر بازی رایانه ای بر عملکرد حرکتی دست کودکان فلج مغزی همی پرتیک ‏اسپاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مهندسی پزشکی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 دانشیار گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

7 استاد گروه اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
فلج ­مغزی (Cerebral palsy; CP) در نتیجه ­ی آسیب به مناطق حرکتی مغز به وجود می­ آید که بیمار قادر به کنترل حرکتی و وضعیت بدن خود نمی ­باشد. اختلال عملکرد اندام فوقانی یکی از شایع ­ترین اختلالات حرکتی درکودکان فلج­ مغزی است که نقش مهمی در کیفیت زندگی کودکان دارد. از این روی، هدف این تحقیق ارائه یک رویکرد توانبخشی جهت ارتقاء قابلیت­ های حرکتی دست در کودکان فلج ­مغزی نیمه ­بدن است.
روش بررسی:
در این مطالعه قابلیت ­های حرکتی در کودکان فلج ­مغزی در یک روش توانبخشی دودستی مبتنی بر بازی کامپیوتری بررسی شده است. هفت کودک فلج­ مغزی نیمه بدن در 15 جلسه 30 دقیقه توانبخشی به صورت سه روز در هفته شرکت کردند. از آزمون فوگل-میر (Fugl-Meyer; FMA) اندام فوقانی جهت ارزیابی توانایی­ های حرکتی استفاده شده است.
یافته‌ ها: میانگین نمرات FMA اندام فوقانی قبل و بعد از مداخله بترتیب (14/79±46/10) و (43/3±54/10) می ­باشد و نسبت به قبل از مداخله بهبود قابل ملاحظه­ ای داشته است (0/05≥p). نتایج نشان می ­دهد که این روش سبب بهبود قابلیت های حرکتی در دست کودکان فلج مغزی به خصوص حرکات مچ دست از جمله پایداری مچ و تکرار حرکات دورسی فلکشن و ولارفلکشن مچ دست در کودکان شده است.
نتیجه ‌گیری:
به نظر می رسد استفاده از روش های دودستی در قالب بازی های کامپیوتری می­­تواند در بهبود حرکتی کودکان فلج مغزی همی­پرتیک موثر باشد و به عنوان روشی مداخله­ ای در توانبخشی حرکتی این کودکان استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها


 1. Bax M, Goldstein M, Rosenbaum P, Leviton A, et al. Executive Committee for the Definition of Cerebral Palsy. Proposed definition and classification of cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2005; 47(8): 571-576.
 2. Sadowska M, Sarecka-Hujar B Kopyta I. Cerebral palsy: current opinions on definition, epidemiology, risk factors, classification and treatment options. Neuropsychiatric Dis Treat 2020; 16: 1505-1518.
 3. Bayon C, Ramírez O, Serrano J.I, Del Castillo M.D, et al. Development and evaluation of a novel robotic platform for gait rehabilitation in patients with Cerebral Palsy: CPWalker. Robotics and autonomous systems 2017; 91: 101-114.
 4. Lipson Aisen M, Kerkovich D, Mast J, Mulroy S, et al. "Cerebral palsy: clinical care and neurological rehabilitation." Lancet Neurol 2011; 10(9): 844-852.
 5. El-Shamy SM. Efficacy of Armeo® robotic therapy versus conventional therapy on upper limb function in children with hemiplegic cerebral palsy. Am j phys med rehabil 2018; 97(3): 164-169.
 6. Trabacca A, Vespino T, Di Liddo A, Russo L. Multidisciplinary rehabilitation for patients with cerebral palsy: improving long-term care. J Multidiscip Healthc 2016; 9:455-462.
 7. Inamdar K, Molinini RM, Panibatla ST, Chow JC, Dusing SC. Physical therapy interventions to improve sitting ability in children with or at‐risk for cerebral palsy: a systematic review and meta‐analysis. Developmental Medicine & Child Neurology 2021; 63(4): 396-406.
 8. Patel DR. Therapeutic interventions in cerebral palsy. Indian J Pediatr 2005;72(11): 979-983.
 9. Gbonjubola YT, Muhammad DG, Elisha AT. Physiotherapy management of children with cerebral palsy. Adesh University Journal of Medical Sciences & Research, 2021; 3(2): 64-68.
 10. Cheng RJ, Liu CF, Lau TW, Hong RB. Effect of treadmill training with body weight support on gait and gross motor function in children with spastic cerebral palsy. Am J Phys Med Rehabil 2007; 86(7): 548-555.
 11. Dong VA, Tung IH, Siu HW, Fong KN. Studies company the efficacy of constraint-induced movement therapy and bimanous training in children with unilateral cerebral palsy: Systematic review. Dev Neurorehabil 2013; 16(2): 133-143.
 12. Charles JR, Wolf SL, Scheider JA, Gordon AM. Efficacy of a child-friendly form of constraint-induced movement therapy in hemiplegic cerebral palsy: A randomized control trial. Dev Med Child Neurol 2006; 48(8): 635-642.
 13. Mohamed RA, Yousef AM, Radwan NL, Ibrahim MM. Efficacy of different approaches on quality of upper extremity function, dexterity and grip strength in hemiplegic children: a randomized controlled study. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2021; 25(17), 5412-5423.
 14. Gygax MJ, Schneider P, Newman CJ. Mirror therapy in children with hemiplegia: a pilot study. Dev Med Child Neurol 2011; 53(5): 473-476.
 15. Smorenburg AR, Ledebt A, Deconinck FJ, Savelsbergh GJ. Matching accuracy in hemiparetic cerebral palsy during unimanual and bimanual movements with (mirror) vis‌ual feedback. Res Dev Disabil 2012; 33(6): 2088-2098.
 16. Beckers L, Rameckers E, Aarts P, van der Burg J, et al. Effect of home-based bimanual training in children with unilateral cerebral palsy (the COAD-study): a case series. Dev Neurorehabil 2021; 24(5): 311-322.
 17. Beckers L, Smeets R, de Mooij M, Piškur B, et al. Process Evaluation of Home-based Bimanual Training in Children with Unilateral Cerebral Palsy (The COAD-study): A Mixed Methods Study. Dev Neurorehabil 2022; 25(4): 246-262.
 18. Hong HJ, Park HY, Kim JR, Park JH. Effects of bimanual intensive training on upper extremity function in stroke patients. Ther Sci Rehabil 2020; 9(2): 119-135.
 19. Chang HJ, Ku KH,  Park Y S, Park JG , et al. "Effects of Virtual Reality-Based Rehabilitation on Upper Extremity Function among Children with Cerebral Palsy." Healthcare 2020; 8(4): 391
 20. Lee K, Oh H, Lee G. "Fully Immersive Virtual Reality Game-Based Training for an Adolescent with Spastic Diplegic Cerebral Palsy: A Case Report." Children 2022; 9(10): 1512.
 21. Aulisio MC, Han DY, Glueck AC. "Virtual reality gaming as a neurorehabilitation tool for brain injuries in adults: A systematic review." Brain Inj 2020; 34(10): 1322-1330.
 22. Goble DJ, Aaron MB, Warschausky S, Kaufman JN, Hurvitz EA.The influence of spatial working memory on ipsilateral remembered proprioceptive matching in adults with cerebral palsy. Exp Brain Res 2012; 223(2): 259-269.
 23. Hoare B, Ditchfield M, Thorley M, Wallen M, et al. Cognition and bimanual performance in children with unilateral cerebral palsy: protocol for a multicentre, cross-sectional study. BMC Neurol 2018; 18(1): 63.
 24. Souto DO, Cruz TK, Coutinho K, Julio-Costa A, Fontes PL, Haase VG. Effect of motor imagery combined with physical practice on upper limb rehabilitation in children with hemiplegic cerebral palsy. NeuroRehabilitation. 2020 ;46(1): 53-63.
 25. Zielinski IM, Steenbergen B, Baas CM, Aarts P, Marijtje LA. Event-related Potentials During Target-response Tasks to Study Cognitive Processes of Upper Limb Use in Children with Unilateral Cerebral Palsy. J Vis Exp 2016; (107): 53420.
 26. Fugel-Meyer AR, Jaasko L, Leyman I, Ollson S, Steglind S. The post-stroke hemiplegic patient1, a method for evaluation of physical perpormance. Scand J Rahabil Med. 1975; 7(1): 13-31