ارزیابی دامنه چرخش مفصل شانه ورزشکاران پرتابی بالای بازو و زیربازو در توانبخشی قبل از آسیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فیزیوتراپیست، کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد بیومکانیک ورزشی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف:
از آنجایی‌ که اختلالات دامنه‌ حرکتی بعنوان یکی از علل درد شانه و شاخصه‌ های اصلی پرتاب در شانه پرتاب‌گران بالای بازو و زیربازو، عملکرد پرتاب ماهرانه را مختل می‌کند، هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه ‌ای دامنه چرخش مفصل شانه غالب و غیرغالب زنان بازیکن والیبالیست، بولینگ‌کار و غیرورزشکار، قبل از ایجاد آسیب بود.
روش بررسی:
در این تحقیق مقطعی تحلیلی، 45 زن در سه گروه مساوی غیرورزشکار، والیبالیست و بولینگ‌ کار در رده سنی 20 تا 30 سال تهران به عنوان آزمودنی شرکت و دامنه چرخش شانه آنان با گونیامتر اندازه ‌گیری شد. برای وصف اطلاعات از آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و برای ارزیابی تکرار‌پذیری ضریب همبستگی بکار برده شد. آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون لون، به ‌ترتیب، برای بررسی نرمال ‌بودن داده‌ ها و همسان‌ بودن واریانس گروه‌ها، تی- تست جفتی برای مقایسه سمت غالب و غیرغالب وآزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای مقایسه دامنه چرخش شانه در بین گروه‌های بازیکنان والیبال، بولینگ و زنان غیرورزشکار (سطح معنی‌ داری p≤0/05) بکار گرفته شد.
یافته ‌ها:
ورزشکاران تفاوت معنی‌ داری در دامنه چرخش داخلی کمتر(p=0/00) و خارجی بیشتر(p=0/02) در شانه غالب در مقایسه با غیرغالب و در مقایسه با شانه غیرورزشکاران (p=0/00) نشان دادند؛ اما تفاوت معنی‌ داری در دامنه چرخش کلی بین شانه غالب و غیرغالب (والیبالیست0/07=p، بولینگ‌ کار0/30=p) و نیز بین گروه‌ها (غیرورزشکار و والیبالیست0/23=p، غیرورزشکار و بولینگ‌ کار p=0/07) یافت نشد. همچنین هیچ تفاوت معنی‌ داری در متغیرهای مورد بررسی بین افراد والیبالیست و بولینگ‌ کار مشاهده نشد(چرخش خارجی0/80=p، داخلی p=0/82، کلی p=0/54).
نتیجه ‌گیری:
با توجه به نقش دامنه حرکتی در توانبخشی آسیب‌های مفصلی، چگونگی تغییرات آن قبل از ضایعه شانه ورزشکاران پرتابی، نوع توانبخشی بعد از آسیب را به چالش می‌ کشد. با توجه به نتایج تحقیق، می‌ توان گفت دامنه چرخش شانه پرتاب‌ کننده‌ ها به ‌دلیل میکروترومای ناشی از پرتاب مکرر، به سمت چرخش خارجی بیشتر و داخلی کمتر جابجا می‌ شود و این تغییرات که با نوع پرتاب (بالای بازو یا زیربازو) ارتباطی ندارد، یکی از علل احتمالی درد شانه ورزشکاران خواهد بود.

کلیدواژه‌ها