بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار دانشکده پزشکی، عضومرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 دانشجوی دکترای آمار حیاتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران

4 مربی، هیات علمی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
افزایش لوب نوتروفیل یا هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی، یک یافته هماتولوژیکی است که در کمبود کوبالامین و اسید فولیک به وجود می آید. مطالعات و گزارشات ضد و نقیضی زیادی بر وجود ارتباط بین هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی (NH) و فقرآهن دلالت می کنند. این مطالعه به بررسی ارتباط فقر آهن و آنمی فقرآهن با هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی می پردازد. در این ارتباط اثر کمبود فولات نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 
روش بررسی:
بدلیل شیوع فقرآهن درخانم های جوان، مطالعه در این قشر صورت گرفت. 90 خانم 30-16 ساله مراجعه کننده به آزمایشگاه تشخیص بالینی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد (29 نفر گروه فقر آهن(Iron Deficiency; ID)، سی نفر گروه آنمی فقر آهن (Iron Deficiency Anemia; IDA) و 31 نفر گروه شاهد) بودند. فریتین، فولات و کوبالامین سرم به روش رادیوایمنواسی و آهن و ظرفیت تام اتصال آهن (Total Iron Binding Capasity; TIBC) به روش کالریمتری اندازه گیری شد. شمارش کامل خون (CBC)، و برخی اندکس های گلبول قرمز با استفاده از سیستم شمارشگر Sysmex k-21 انجام شد. برای بررسی NH درگستره خون محیطی بیمار، 100 نوتروفیل بطور جداگانه توسط دو کارشناس ماهر مورد شمارش قرارگرفت.
یافته ها :
آزمون کای دو تفاوت معنی داری بین NH در سه گروه فقرآهن و آنمی فقر آهن وشاهد (0/001=p) نشان داد. NH ارتباط معنی داری باکاهش مقادیرآهن/ فریتین سرم (0/001=p) داشت. آنالیز رگرسیون نشان داد که ارتباط بین NH و ID/IDA غالبا بدلیل وجود همزمان کمبود فولات در سطوح حداقل نرمال(Low normal) می باشد (0/044=p).
نتیجه گیری:
این مطالعه نشان داد بین NH و فقرآهن توام با کمبود فولات ارتباط وجود دارد لذا هنگام مشاهده NH در گستره خون محیطی بیماران بالاخص در زنان سنین باروری، باید به وجود همزمان کمبود آهن و کمبود فولات خفیف مشکوک شد و آن را مورد سنجش قرار داد. از آنجائی که NH تست ساده و کم هزینه ای می باشد می توان از آن بعنوان یک تست غربالگر درتشخیص فقرآهن و فولات بالاخص در خانم های در سنین باروری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات