بررسی تاثیر ماساژ کوتاه مدت پا بر روی مقادیر اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران جراحی اعصاب بستری در بخشهای ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مراقبت های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 کارشناس ارشد روان پرستاری، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار و دکترای آمار زیستی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 دانشیار و متخصص طب فیزیکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف:
ماساژ اقدامیست در راستای تعدیل علایم حیاتی بیماران بستری در بخش‌های ویژه که نیاز به بستری طولانی مدت در این واحد‌ها را دارند. هدف از مطالعه تعیین تاثیر ماساژ کوتاه مدت پا بر مقادیر اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بود.
روش بررسی:
پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی تأثیر ماساژ کوتاه مدت پا بر میزان اشباع اکسیژن خون شریانی بیماران جراحی اعصاب بخش مراقبت‌های ویژه انجام شده است. واحدهای مورد پژوهش پس از انجام مطالعه مقدماتی به تعداد 78 نفر به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند و 39 نفر در گروه مداخله و 39 نفر  گروه شاهد تعیین گردیدند. ابزار مورد استفاده درپژوهش، فرم جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه و روش گرد‌آوری داده‌ها، مصاحبه و اندازه‌گیری فیزیولوژیک بود. درصد اشباع اکسیژن خون بیمار در دقایق اول و پنجم قبل از ماساژ در هر دو گروه اندازه‌گیری می‌شد (از روی مانیتور کنار تخت بیمار خوانده و ثبت می‌گردید). سپس پاها به مدت 5 دقیقه توسط محقق ماساژ داده شده و مقادیر اشباع اکسیژن خون ثبت می‌گردید. بلافاصله پس از ماساژ نیز مقادیر فوق به ترتیب در دقایق اول و پنجم در هر دو گروه ثبت می‌شدند و در نهایت نتایج مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها:
یافته ها نشان داد که میزان اشباع اکسیژن خون شریانی در گروه مداخله پس از ماساژ پا در دقایق اول و پنجم پس از ماساژ با ( 0/023=pو p=0/0/19) نمایانگر افزایش آن بود. لازم به ذکر است که اشباع اکسیژن خون شریانی در گروه شاهد در قیاس قبل و پس از ماساژ معنی‌دار نبودند.
نتیجه گیری:
نتایج نشان داد که افزایش معنی‌دار اشباع اکسیژن خون شریانی به عنوان نتیجه مداخله‌ای نظیر ماساژ پا ایجاد می‌شود و می‌توان گفت به دنبال ماساژ پا تغییراتی در متابولیسم رخداده که به دنبال آن مصرف اکسیژن کاهش یافته و در نتیجه مقادیر فوق بعد از ماساژ افزایش می‌یابد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Shaban m, Hajiamiri p, Kahrari s, Mehran a. The quick effect of foot massage on vital signs of critical care patients.Journal of hayat 2004; 10(20): 71-9. [Persian]
2. Imani a, Moshtagheshgh z, Alihosseini t, Alavimajd h. The evaluation of foot massages on phiziological indices of women with brain stroke in critical care units. Journal of yazdshahidsadoughi medical sciences 1998; 17(2): 76-82. [Persian]
3. Khoust n, Moshtagheshgh z, Imani a, Alavimajd h. evaluation of foot massage on O2 saturation of women with brain stroke in critical care units. Journal of yazd shahid sadoughi medical sciences. 2006; 14(3): 69-75. [Persian]
4. Haji hosseini f, Avazeh a, Elahi n, Shariati a, Souri h. The evaluation of massage on vital signs of comatose patients in critical care units. Journal of Babol University of medical sciences 2006; 21-8. [Persian]
5. Nikravanmofrad m. Principals of patient management dougas. 2nd ed. Tehran. Golban publication; 2010. [Persian]
6. Zakerimoghaddam m, Ali ashghar pour m. Critical care nursing in ICU, CCU and dialysis. 3rd. Tehran. Andishehrafie publication 2010; 11-19. [Persian]
7. Rahmanianaraki h, Abdollahi a, Nasiri h, Vakili m. The effect of back massage on some phiziological indices of critical care patients. Journal of gorgan university of medical sciences 2001; 3(8): 51-8. [Persian]
8. Hayes j, cox c. immediate effect of five minute foot massage on patients in critical care. Intensive and Critical care Nursing 1999; 15: 77-82.
9. Victor Maurice, Ropper   Allan   H. Adams and Victors Principles of Neurology 2001. Seventh edition. Mc graw hill publishing 2001.USA. 655- 1106
10. Eslami f. [translation of internal medicine]. Harisson H (author). Tehran. Hayyan publication 2009; 185, 485. [Persian]
11. Salemi s, Najafi t. [translation of Nursing principals and techniques]. Potter, Perry (author). Tehran. Jameenegar publications. 6th ed. 2007; 7: 528. [Persian]
12. Rezaei f. [translation of Brief psychiatric of capplan and sadouk]. Sadoukbj, sadouk v. Tehran.Arjomand publications 2009; 13-36. [Persian]
13. Sami p. [translation of The ICU book]. Marino p (author). Tehran. Boshra publications 2010; 168,524. [Persian]
14. Nikravanmofrad m, Shiri h. critical care in ICU. Nouredanesh publications. Tehran. 10th ed. 2007; 2,171. [Persian]
15. Vaillant J, Rouland A; Martigne P, Braujou R. Massage and mobilization of the feet and ankles in elderly adults: Effect on clinical balance performance. Elsevier, Manual therapy 2009; 14: 661- 664.
16. Golchin m. [translation of massage therapy]. Veiss r (author). Tehran. Shahre ab publications 2009؛ 3-5, 48. [Persian]
17. Shiri m. massage therapy. Tehran. Aeij publications. 1st ed. 2010; 15,234. [Persian]
18. Hsiao-Lan W; Juanita F. K. Foot and Hand Massage as an Intervention for Postoperative Pain. Pain Management Nursing 2009; 5: 59-65.
19. Hatta J, King L, Griffitshs P. the impact of foot massage and guided relaxation following cardiac surgery: arandomized controlled trial. Journal of advanced nursing 2002; 37: 199-207.
20. Holland B,Pokorny M. slow stroke back massage: its effect on patients in rehabilitation setting. Rehabilitation Nursing 2001; 5: 182-185.
21. Combron JA, Dexheimer J, Coe P. changes in blood pressure after various forms of therapeutic massage: A preliminary study. Journal of alternative & complementary Medicine 2006; 12(1): 65-70.
22. Lee R, Balick MJ.  Micronesion massage oil; Ancient practice and contemporary medical therapy. Alternative therapies in health and medicine 2002; 8(2): 107-109.
23. Vahabi s. The effect of music and meditation on anexiety of cardiac patients admitted to critical care units. Journal of Behavior 2002; 8(3): 77-80. [Persian]
24. Ejindu, A. The effects of foot and facial massage on sleep induction, blood pressure, pulse and respiratory rate: Crossover pilot study. Elsevier. Complementary Therapies in Clinical Practice 2007; 13: 266-275.
25. Susanne M. Cutshall, Laura J. Wentworth, Deborah Engen, Thoralf M. Sundt, Ryan F. Kelly, Brent A. Bauer, Effect of massage therapy on pain, anxiety, and tension in cardiac surgical patients: A pilot study.Elsevier. Complementary Therapies in Clinical Practice 2005; 16: 92–95.
26. Rose Adams, Barb White, Cynthia Beckett.   The Effects of Massage Therapy on Pain Management in the Acute Care Setting.   International Journal of Therapeutic Massage and Bodywork 2010; 3: 150.
27. William E. Lafferty,Lois Downey, Rachelle L. McCarty ,Leanna J. Standish , Donald L. Patrick. Evaluating CAM treatment at the end of life: A review of clinical trials for massage and meditation. Elsevier. Complementary Therapies in Medicine 2004; 14: 100-112.
28. Amy T. Wang,Thoralf, Susanne M. Cutshall,,Brent A. Bauer. Massage Therapy after Cardiac Surgery. Semin Thoracic Surgery 2010; 22: 225-229.
29. Gail Dudley, Kerry N. McGrath, AlfredM. Pheley. Length of stay and medication use in hysterectomy patients treated with a single massage treatment. Journal of Body work and Movement Therapies October 2003; 22: 225-229.
30. Albert Moraska, Robin A. Pollini, Karen Boulanger, Marissa Z. Brooks, Lesley Teitlebaum. Physiological Adjustments to Stress Measures Following Massage Therapy: A Review of the Literature. eCAM 2010; 7(4): 409–418.
31.Kaur j, Kaur S, Bhardwaj N. Effect of foot massage and reflexology on physiological parameters of critically ill patients. Nusrsing and Midwifery Research Journal  2012; 8: 223-232.