دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تیر 1394، صفحه 7-91 

مقاله پژوهشی

بررسی حساسیت کانترست و میدان بینایی در بیماران گلوکوم زاویه باز

صفحه 7-14

10.22038/jpsr.2015.4389

ملیحه مهربان؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ علیرضا اکبرزاده باغبان؛ هاله کنگری؛ بهروز کوچکی


بررسی مولفه های افقی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف

صفحه 15-23

10.22038/jpsr.2015.4386

مصطفی پاینده؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ احمد ابراهیمی عطری؛ محسن دماوندی؛ مهدی صفری بک


بررسی تأثیر لکنت بر شخصیت افراد مذکر بزرگسال

صفحه 24-30

10.22038/jpsr.2015.4385

نجمه مردانی؛ زهره عطایی؛ شیما لکزیان؛ داوود سبحانی راد؛ حمیده قائمی؛ جمشید جمالی


تعیین میزان هنجارنمرات خیشومی‌شدگی در پسران 7 -11 ساله طبیعی

صفحه 76-82

10.22038/jpsr.2015.4380

حمیده قائمی؛ داوود سبحانی راد؛ مهدی خدادوست؛ محمود الیاسی؛ نجمه مردانی