تعیین میزان هنجارنمرات خیشومی‌شدگی در پسران 7 -11 ساله طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار گروه آموزشی زبانشناسی همگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم پبراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
تعیین نمرات خیشومی ‌شدگی طبیعی در گفتار پیوسته کودکان پسر 7-11 ساله در شهر مشهد.
روش بررسی:
شرکت‌کنندگان از 26 کودک 7 تا 11 ساله پسرطبیعی که به جهت مهارت‌های تولیدی، تشدید، صوت و ساختارهای گفتاری صورت، ارزیابی شده بودند تشکیل می‌شد. که به صورت تصادفی از نقاط مختلف شهر مشهد انتخاب و داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمون به وسیله دستگاه6450 (Nasometer II Model 6450، KayPENTAX در کلینیک گفتاردرمانی بیمارستان قائم مشهد انجام شد. نمونه‌ها سه متن فارسی زیر را که روایی و پایایی آن پیش از این تعیین شده بود می‌خواندند: متن «کیف بهاره» (دارای همخوان‌های دهانی)، متن «چهارفصل» (دارای بسامد طبیعی همخوان‌های خیشومی)، و جملات خیشومی (مملو از همخوان‌های خیشومی).
یافته‌ ها:
میانگین نمرات خیشومی ‌شدگی در متن "دارای همخوان‌های دهانی"،4±12/13 در متن "ترکیب طبیعی همخوان‌های دهانی و خیشومی "،4/8±30/68 و درجملات خیشومی،5/7±61/5 محاسبه شد. نتایج این تحقیق هیچگونه معناداری برای تفاوت خیشومی شدگی بر مبنای سن را نشان ندادند.
نتیجه‌گیری:
میانگین نمرات خیشومی‌ شدگی طبیعی در یکی از لهجه‌ های زبان فارسی در سن 7-11 سال محاسبه گردید. از این داده‌ها و متون استاندارد می‌توان جهت ارزیابی و درمان آسیب های تشدید صوتدر (شکاف‌کام، بدعملکردی دریچه کامی-حلقی و...) در کلینیک‌های آسیب‌شناسی گفتار استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


1. American Speech-Language-Hearing Association. Speech-Language Pathology Medical Review Guideline. Wash; 2008:111-114.

2. Van Doorn J. Purcell A. Nasalance Levels in the Speech of Normal Australian Children. Cleft Palate –Craniofacial J 1998; 35(4): 40-45.
3. Zojaji R, Yousefi J, .Khaki M. Efficacy of nasometer in evaluation of patient with hyper nasality. Journal ofMedical Science 2005; 2:13-18.  
[Persian]
4. Van Lierde K, Wuyts F, Bodt D, Van Cauwenberge P .Nasometric Values for Normal Nasal Resonance in the Speech of Young Flemish Adults. Cleft Palate–Craniofacial J 2001; 38(2): 26-28.
 5. Sweeney T, Sell D, O'Regan M. Nasalance scores for for normal_ speakingirish children. Cleft palate craniofacial j 2004; 41(2): 56-59.
 6. Razmju Z. Making Persian texts to assess speech in normal children aged 8-12 years Nasality and Determine the reliability and validity M.Sc. Thesis. Tehran University of medical Sciences; 2005: 84-93. [Persian]
 7. Sadjadi V, Ghorbani A, Torabi nezhad F, Amiri Shavaki Y,  Keyhani MR, Effects of vocal loudness on vowel nasalance among normal Farsi-speaking students with the age range of 18-28 years, Recearch in Rehabilitation Sciences j 2010; 6(1): 33-37. [Persian]
 8. KayPENTAX. Nasometer II Instruction Manual 2010.
 9. Nichols A, Nasalance stastics for two Mexican populations, Cleft Palate–Craniofacial J january1999; 36(1): 117-119. 10 Lee A, Browne U. Nasalance scores for typical Irish English-speaking adults. The Cleft Palate-Craniofacial J 2004; 41(2): 168-174.
11. Abou-Elsaad T. Quriba A. Baz H. Elkassaby R.Standardization of Nasometry for Normal Egyptian Arabic Speakers. Folia Phoniatr Logop j 2012; 64 (6): 83-86.
12. Ghelichi L, Amiri-e-Shavaki Y, Jenabi M, Khorasani B. The effect of phonological context on nasalance of voice in the word. J rehabilitation 2005; 6 (2): 29-33. [Persian]
 13. Brunnega K, Van Doorn J .Normative data on nasalance scores for Swedish as measured on the Nasometer: Influence of dialect, gender, and age Clin Linguist Phon 2009; 23 (1):58-69.
 14. Kendrick, K R. Louisiana State University Nasalance Protocol Standardization. B.A., Louisiana State University; 2004: 492-517
 15. Watterson T, York SL, Mc Farlane SC. Effects of vocal loudness on nasalance measures. Journal od communication disorders 1994; 27: 257-262.
 16. Dalston RM, Seaver EJ. Relative values of various standardized passages in thenasometric assessment of patients with velopharyngeal impairment. Cleft Palate Craniofac J 1992; 29:17–21.
 17. Seaver EJ and et al. A study of nasometric values for normalnasal resonance. J Speech Hear Res 1991; 34(4): 715-21.
 18. Hutchinson JM, KL Robinson, and MA Nerbonne. Patterns of nasalance in a sample of normal gerontologic subjects. J Commun Disord 1978; 11(6): 469-81. 19. Tachimura T and et al. Nasalance score variation in normaladult Japanese speakers of Mid-West Japanese dialect. Cleft PalatCraniofac J, 2000; 37(5): 463-7.
 20. Litzaw LL, and RM Dalston. The effect of gender upon nasalance scores among normal adult speakers. J Common Disord 1992; 25(1): 55-64. 21. Karakoc O and et al. Nasalance scores for normal-speaking Turkish population. The Journal ofcraniofacial surgery 2013; 24(2):125-29.
22. Prathanee B1, Thanaviratananich S, Pongjunyakul A, Rengpatanakij  K. Nasalance scores for speech in normal Thai children. Scandinavian Surgery Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery 2003; 37(6): 351-5. 23. Leeper, H.A., A.P. Rochet, and I.A. MacKay. Characteristics of Nasalance in Canadian Speakers of English and French. Proceedings of the International Conference on Spoken Language Processing. Banff, Alberta, Canada; 1992: 447-453.