بررسی تأثیر لکنت بر شخصیت افراد مذکر بزرگسال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 دانشجوی دکتری آمارزیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف:
اختلال در جریان گفتار روان را اصطلاحا لکنت می نامند. لکنت می تواند بر ویژگی‌های روانشناختی افراد تأثیر بگذارد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر لکنت بر ویژگی‌های شخصیتی افراد مذکر بزرگسال می باشد.
روش بررسی:
در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های ارزیابی شخصیت نئو (NEO-FFI) 31 فرد (مرد) دارای لکنت با سن بالاتر از 18 سال، و 32 فرد دارای جریان گفتار روان و طبیعی که از لحاظ سن و جنس و تحصیلات با گروه دارای لکنت مطابقت داشتند، به لحاظ شخصیت مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها:
آزمون تی استیودنت نشان داد که میانگین نمره بعد روان نژادی شخصیت، برونگرایی شخصیت و دلپذیر بودن شخصیت بین دو گروه با یکدیگر به لحاظ آماری تفاوت معناداری داشت لیکن اختلاف بین بعد انعطاف‌پذیری شخصیت و مسئولیت پذیری شخصیت دو گروه به لحاظ آماری تفاوت معناداری نداشت. نمره حاصل از مجموع ابعاد در آزمون نئو دو گروه به لحاظ آماری تفاوت معناداری داشت.
نتیجه گیری:
یافته‌های پژوهش حاکی از این است که افراد دارای لکنت به لحاظ شخصیتی ویژگی‌های متفاوتی نسبت به افراد فاقد لکنت دارند. تفاوت‌های شخصیتی بین افراد دارای لکنت و افراد دارای گفتار روان ضرورتا˝ حاکی از ویژگی‌های شخصیتی غیر معمول و یا الگوهای شخصیتی خاص در افراد دارای لکنت نمی ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Shames GH, Wiig EH, Secord W. human communication disorders:an introduction. Current approaches in psychiatry 2011; 3(4): 704-727.
2. Yaruss Js, Quesal RW .overall assessment of the speaker `s experience of stuttering (OASES): Documenting multiple outcomes in stutterin treatment.  Journal of fluency disorders 2006; 31(2): 90-115.
3. Mofidi F, Nuri F. stuttering, assessment & treatment in children. Karaj: Sarafraz; 2007: 86. [Persian].
4. Guitar, B. Stuttering: An Integrated Approach to Its Nature and Treatment. Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins; 2013: 400.
5. Lavid N. Understanding Stuttering. USA: University Press of Mississippi; 2003: 99.
6. Laurent H. Personality، how to build it. Harvard University: Funk & Wagnalls; 2008:124.
7. Iverach L, Menzies RG, O'Brian S, Packman A, Onslow M. Anxiety & stuttering: continuing to explore a complex relationship. Am J Speech Lang Pathol 2011; 20(3): 221-32.
8. Manning W, Beck Gj. Personality dysfunction in adults who stutter: another look. J Fluency Disord. 2013; 38(2): 184-92.
9. Benjamin Bleek, Christian Montag, Jennifer Faber, Martin Reuter  Investigating personality   in Stuttering: results of a case control study using the NEO-FFI. J Commun Disord 2011; 44(2): 218-22.
10. Zhang J, Kalinowski J. Culture and listeners' gaze responses to stuttering. Int J Lang Commun Disord 2012; 47(4): 388-97.
11. Lisa Iverach, Susan Brian, Mark Jones .The five factor model of personality applied to adults who stutter. J Commun Disord. 2010; 43(2):120-32.
12. Craig A, An investigation into the relationship between anxiety and stuttering. J Speech Hear Disord 1990; 55(2): 290-4.
13. Noura M, Pourghaz A, & Raghibi M. An investigation into personality of stutterer and their families and control. Master thesis of Sistan & Baluchestan University 2008. [Persian]
14. Amiri M. Determination of anxiety impact stutterer children and control In Shahreza and Isfahan. J Exc Edu 2009; 96: 3-8. [Persian].
15. Makkar SR, Grisham JR .Social anxiety and the effects of negative self-imagery on emotion, cognition, and post-event processing. Behav Res Ther  2011; 49(10): 654-64.