الزامات امنیت اطلاعات در شبکه پزشکی از راه دور از دیدگاه مدیران فن‌آوری اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 استادیار انفورماتیک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 مربی گروه ریاضی و آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
الزامات امنیت اطلاعات در شبکه پزشکی از راه دور را می‌توان از جنبه‌های ذخیره‌سازی و دسترسی به اطلاعات، انتقال اطلاعات، منابع انسانی و تجهیزات تشخیص پزشکی مورد بررسی قرار داد. هدف از این مطالعه تعیین درجه اهمیت هر یک از جنبه‌های ذکر شده در به کارگیری فن‌آوری پزشکی از راه دور از دیدگاه کارشناسان واحد فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت و مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بود.
روش بررسی:
این پژوهش به روش توصیفی در سال 1392 انجام شد. مدیران واحد فن‌آوری اطلاعات مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی (41 نفر) و کارشناسان حوزه انفورماتیک پزشکی وزارت بهداشت (7 نفر) در این مطالعه شرکت داشتند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه‌ای Likert گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی تحلیل گردیدند. روایی محتوا و ساختار ابزار توسط اساتید و صاحب نظران تایید شد. پایایی پرسشنامه مورد نظر نیز با استفاده از آزمون همبستگی درونی تعیین گردید (0/75=α).
یافته‌ها:
یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد از جمله مهمترین الزامات امنیتی در زمینه انتقال اطلاعات پیاده سازی پروتکل‌های شبکه‌ای برای اطمینان از ارسال اطلاعات و بررسی یکپارچگی آنها می‌باشد. اکثریت افراد شرکت‌کننده در پژوهش بر وجود نرم‌افزارهایی برای ذخیره‌سازی اطلاعات ودستورالعمل‌هایی برای محدود کردن دسترسی به سیستم اطلاعات سلامت بیماران تاکید داشتند.
نتیجه‌گیری:
با توجه به درجه اهمیت منابع انسانی در میان سایر الزامات امنیت اطلاعات در شبکه پزشکی از راه دور، به نظر می‌رسد به کار‌گیری افراد متخصص در زمینه امنیت اطلاعات و آموزش استفاده از فن‌آوری پزشکی از راه دور به متخصصان حوزه سلامت، به کار‌گیری کارآمد این فن آوری را در مراکز مراقبت سلامت تسهیل خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها


1.Mehraeen E, Ayatollahi H, Ahmadi M. A study on information security in hospital information systems. Journal of Health Information Management 2014; 10(6): 788.
2. Mehraeen E, Ahmadi M, Shajarat M, Khoshgam M. Assessment of hospital information system in selected hospitals in tehran. Payavard Salamat 2013; 6(6):458-466.
3. Zain JM. Threats and challenges in securing telemedicine system. Int J Med Inform 2006; 15(2): 1-7.
4. Hein MA. Telemedicine: an important force in the transformation of healthcare. Int J Med Inform 2009; 9(2): 1-26.
5. Zhang GH, Poon CY, Li Y, Zhang YT. A biometric method to secure telemedicine systems.  In:Proceedings of annual international conference of the IEEE EMBS Minneapolis; Minnesota USA; 2009: 2-6.
6. Wozak F, Schabetsberger T, Ammmenwerth E. End-to-end security in telemedical networks – A practical guideline. Int J Med Inform 2007; 76(1): 484-90.
7. Telemedicine Global. [Online]. [Accessed 2012 Sep 18]. Available from: http: // teledoctornet. lamula.pe/2009/11/03/telemedicine-in-healthcare-2-the-legal-and-ethical-aspects-of-using-new technology /unmedicoaventurero 2010.
8. Guillen E, Estupiñan P, Lemus C, Ramirez L. Analysis of security requirements in telemedicine networks. In:Proceedings of annual international conference of telecommunications engineering, Colombia: 2010.
9. Jack C, Mars M. Telemedicine a need for ethical and legal guidelines in South Africa. SA Fam Pract 2008; 50(2): 60-60d.
10. Broadband & Telemedicine. [Online]. 2011 [Accessed 2013 July 22]. Available from: http://www.nyls.edu/user_files/1/3/4/30/83/Broadband%20%20Telemedicine%20%20Policy%20Reccs.pdf.
11. Telemedicine, Telehealth, and Health Information Technology. [Online]. 2006 [Accessed 2013 July 20]. Available from:  http://www.americantelemed.org/docs/default-source/policy/telemedicine-telehealth-and-health-information-technology.pdf?sfvrsn=8.
12. Asadi H, Akhlaghi H. Ethical and legal aspects of telemedicine and telecare tehran. In: proceedings of 1st international conference on information and knowledge technology, Iran, Tehran 2002.
13. Healthcare information and management systems society (HIMSS). Information systems security.[Online]. 2011 [Accessed 2011 Apr 14].Available from:http://www.himss.org/content/files/applicationsecurityv2.3.pdf.
14. HIPAA related information security concerns in health care, HIPAA in health care: Information security in a health care environment.  [Online].2010 [Accessed 2011 Apr 14].Available from:http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/InfoSec_In_ Health_Care_DJames.pdf.
15. Garg V, Brewer J. Telemedicine Security: A Systematic Review. J Diabetes Sci Technol 2011; 5(3): 768-77.
16. Rezgui Y,  Marks A. Informatio  security awareness in higher education: An exploratory study. Com  and Sec 2008;27(7-8): 243.
17. Rialle V, Lamy JB, Noury N, Bajolle L. Telemonitoring of patients at home: a software agent approach. Com Meth & Prog Biomed 2003;72(1): 257-68.
18. Olanrewaju RF, Ali NB, Khalifa O, Manaf AA. ICT in Telemedicine: conquering privacy and security issues in health care services. electronic Journal of Computer Science and Information Technology (eJCSIT) 2013; 4(1): 19-24.
19. Harnett H. Telemedicine systems and telecommunications. J Telemed and Telecare 2006; 12: 1-12.
20. Das S, Mukhopadhyay A. Security and Privacy Challenges in Telemedicine. CSI Communications. [Online] .2011. [Accessed 2012 Nov 04]. Available from:http://www.definitions.net/definition/access+to+information.
21. Pendergrass JC, Heart K, Ranganathan C,Venkatakrishnan VN. A threat table based approach to telemedicine security. In: Transactions of the International Conference on Health Information Technology Advancement; 2013: Paper 38.
22. Garg V. Security concerns in telecare and telemedicine, [M.Sc. Dissertation]. Purdue University, Graduate School. 2009; 14-20.