روانسنجی فرمهای کوتاه مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری و دانشجوی دکترای پرستاری تربیت مدرس، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه پرستاری مدیریت بهداشت

2 کارشناس ارشد مامایی و دانشجوی دکترای بهداشت باروری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، گروه مامایی

چکیده

هدف:
ارزیابی مداوم سطح توانمندی سالمندان مقیم خانه سالمندان در انجام عملکرد روزمره ضروری است. به نظر می رسد یکی از ویژگیهای مهم ابزارهای مناسب، فرمهای کوتاه پرسشنامه می باشد. این مطالعه با هدف بررسی روایی و پایایی نسخه 3،4 و 5 سوالی مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان طراحی شده است.
روش بررسی:
پس از ترجمه ابزارها، نمونه ها به صورت سرشماری در مرکز سالمندان گلابچی کاشان در سال 1386 انتخاب شدند (n=100 ). داده ها بوسیله مشاهده و مصاحبه جمع آوری گردید. ضریب توافق بین افراد ارزیاب بررسی شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از شیوه ثبات داخلی تعیین گردید. جهت تعیین روایی ابزارها از شیوه روایی همزمان و مقایسه گروههای شناخته شده، استفاده شد. اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی درون طبقه ای(ICC)، کاپا، آلفای کرونباخ و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:
ضریب توافق بین افراد ارزیاب در ارتباط با هر یک از گویه ها در کلیه ابزارهای مورد بررسی در حد خوب گزارش شد (0/61 > کاپا)؛ ICC در ارتباط با کل هر یک از مقیاسها بیش از 0/9 بود. ضریب ثبات داخلی ابزارهای مورد نظر 0/93-0/83 محاسبه شد. روش همبستگی هر سوال با نمره کل  نیز کلیه فرمهای کوتاه را پایا تشخیص داد. اعتبار همزمان آنها بانسخه فارسی OBI تایید ش  (p<0/0001 , r=0/98 )؛ مقایسه گروههای شناخته شده نیز روایی ابزارها را مسجل ساخت (0/0001>p).
بحث و نتیجه گیری:
ترجمه فارسی فرمهای کوتاه 3،4و5 سوالی پرسشنامه  بارتل جهت سنجش ناتوانی در عملکرد روزانه در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشان ابزاری روا و پایا می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات