دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-62 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم تجربی بر اندازه گیری دید رنگ توسط تست D-15

صفحه 7-11

10.22038/jpsr.2013.497

هادی استادی مقدم؛ فاطمه شریفی؛ عباس عظیمی خراسانی؛ عباسعلی یکتا؛ آرزو صالح آبادی؛ طیبه قاسم زاده


مقایسه الگوی پاکیمتری OCT در افراد مشکوک به کراتوکونوس و افراد نرمال

صفحه 12-16

10.22038/jpsr.2013.495

مصطفی محمدیان؛ ابراهیم جعفر زاده پور؛ علی میرزاجانی؛ محمود جباروند بهروز؛ مهدی خباز خوب


بررسی دید عمق و هترفوریا در دانشجویان علوم آزمایشگاهی مشهد درسال 1390

صفحه 17-21

10.22038/jpsr.2013.503

عباس عظیمی خراسانی؛ جواد هرویان؛ علی عمادزاده؛ ناهید مسیح پور؛ مهرنوش قتبری گله داری؛ فرشته تاج دینی؛ منیره محجوب؛ حسین حسینی یزدی


عوامل مستعدکننده سندرم تونل¬کارپ: یک مطالعه مورد-شاهدی

صفحه 49-54

10.22038/jpsr.2013.505

معصومه آقامحمدی کلخوران؛ معصومه رستم نژاد؛ حبیب افضلی فرد


گزارش مورد

گزارش سه مورد پلی نوروپاتی در اعتیاد با بنزین

صفحه 55-62

10.22038/jpsr.2013.506

حسین حسن آبادی؛ امین اظهری؛ حمید رضا رحیمی