مقایسه الگوی پاکیمتری OCT در افراد مشکوک به کراتوکونوس و افراد نرمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد- اپتومتریست- دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشیار - اپتومتریست دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استاد - چشم پزشک - دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف:
مقایسه الگوی پاکیمتری OCT افراد مشکوک به قوز قرنیه و افراد نرمال
روش بررسی:
32 چشم مشکوک به کراتوکونوس و 38 چشم سالم در محدوده سنی 20-30 سال انتخاب شدند. الگوی پاکیمتری آنان با دستگاه OCT ویزانته در نازکترین نقطه، تفاوت فوقانی تحتانی قرنیه (I-S)، تفاوت ضخامت تمپورال تحتانی و نازال فوقانی (IT-SN) و خروج و یا عدم خروج نازکترین محل قرنیه از منطقه 2-0 مرکزی با استفاده از نقشه خروجی استخراج گردید .
یافته ها:
در تمامی پارامترهای اندازه گیری شده تفاوت معنی داری (0/0001>p) در نتایج دو گروه مشاهده گردید. افراد مشکوک به کراتوکونوس، قرنیه نازک تر و تغییرات ضخامت بیشتری را نسبت به گروه نرمال نشان دادند.
بحث و نتیجه گیری:
به نظر می رسد می توان ازسیستم OCT سگمان قدامی جهت ارزیابی بیماران قبل از جراحی انکساری و یا اسکرینینگ قوز قرنیه در کنار دستگاههایی چون پنتاکم و ارب اسکن بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات