بررسی اثر دوربینی، نزدیک بینی و آستیگماتیسم تجربی بر اندازه گیری دید رنگ توسط تست D-15

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو مرکز تحقیقات عیوب انکساری چشم، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استاد گروه بینایی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 اپتومتریست

چکیده

هدف:
امروزه دید رنگ و اندازه گیری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نظر به اینکه عیوب انکساری می توانند اختلالاتی در اندازه گیری دید رنگ ایجاد کنند، برای بررسی ابعاد این تاثیر بر آن شدیم کهتاثیر عیب انکساری ایجاد شده تجربی توسط عدسیهای مثبت، منفی وسیلندر را بر روی اندازه گیری دید رنگ مورد مطالعه قرار دهیم.
روش بررسی:
از بین 100 نفر از بیماران مراجعه کننده به کلینیک بینایی سنجی 60 نفر با توجه به معیارهای خروجی (نداشتن مشکل ته چشمی، نداشتن سابقه خانوادگی کوررنگی، عدم استفاده از داروهای موثر بر چشم، نداشتن عیب انکسار بیشتر از 2 دیوپتر و... ) مورد معاینه قرار گرفتند. برای ایجاد هایپروپی از لنزهای مثبت 2 تا 14 دیوپتر و برای ایجاد میوپی از لنز های منفی 4 تا 18 دیوپتر  و برای ایجاد  آستیگمات از عدسی های سیلندر مثبت2 تا 10 دیوپتر، با استپ 2 دیوپتر استفاده گردید و برای اندازه گیری دید رنگ، تست D-15  استفاده شد.
یافته ها :
میانگین سنی افراد مورد مطالعه بین 15 تا 45 بود. با افزایش مقدار عدسی میانگین خطا در هر سه گروه افزایش می یابد (p=00/0). این افزایش برای مایوپی با عدسی های4+ تا 14+ به ترتیب 1/17، 3/13، 6/25، 9، 11/2 و 13 می باشد. در هایپروپی ایجاد شده این افزایش با عدسی های 8- تا 18- به ترتیب 1/88، 4/82، 7/88، 10/05، 11/77 و 13/27 می باشد و در مورد آستیگمات ایجاد شده این افزایش با عدسی های 4+ تا 10+ به ترتیب72/0، 2/75، 6/57 و 8/55   می باشد.
بحث و نتیجه گیری:
مایوپی 4 دیوپتر و بیشتر، آستیگمات 4 دیوپتر و بیشتر (در محور 45 درجه) و هایپروپ 8 دیوپتر و بیشتر باعث ایجاد خطا در چیدن مهره های رنگی تست D-15 می شود. لذا اصلاح عیوب انکساری با مقادیر ذکر شده قبل از اندازه گیری دید رنگ لازم و ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات