دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 7-101 

مقاله پژوهشی

بررسی شاخصهای عملکرد بینایی پس از جراحی کاتاراکت سالخوردگی

صفحه 7-13

10.22038/jpsr.2015.5330

مهدی محمدی؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ مهدی خباز خوب


بررسی حافظه کاری واجی و دیداری و رابطه آن با شدت لکنت در کودکان لکنتی6 تا 12 ساله

صفحه 20-26

10.22038/jpsr.2015.5344

صادق سیف پناهی؛ داود سبحانی راد؛ محبوبه افضلی؛ سحر ایزانلو؛ نجمه مردانی؛ محدثه غلامیان؛ مرتضی فرازی


مقاله مروری

تداخلات سلولی و ملکولی اپی‌تلیوم قرنیه با فلوروسئین سدیم

صفحه 76-101

10.22038/jpsr.2015.5425

فرشاد عسکری زاده؛ حامد مؤمنی مقدم؛ مسعود خرمی نژاد