بررسی حافظه کاری واجی و دیداری و رابطه آن با شدت لکنت در کودکان لکنتی6 تا 12 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی، گروه آموزشی گروه گفتار درمانی ، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی،گروه آموزشی گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 استادیار، عضو هیات علمی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

هدف: 
لکنت یکی از شایعترین اختلالات گفتاری است که علت آن به درستی مشخص نیست. طبق مطالعات انجام شده آسیب عملکردهای شناختی همچون حافظه کاری، حافظه دیداری و کلامی در انواع اختلالات گفتار و زبان دیده می‌شود که می‌تواند بوجود آورنده سایر مشکلات در نظر گرفته شود. هدف از این مطالعه بررسی انواع حافظه کاری و تعیین رابطه‌ی آن با شدت لکنت در افراد مبتلا به لکنت می‌باشد. 
روش بررسی: 
در این مطالعه از روش نمونه‌گیری غیرتصادفی استفاده شده است. در مطالعه 15 کودک لکنتی 12-6 ساله استفاده شد. کودکان از لحاظ هوشی طبیعی بوده و فاقد هر گونه اختلال همراه بودند مقیاس هوش کلامی  Wechsler  (گنجینه لغات و فراخنای ارقام برای ارزیابی حافظه کاری واجی) به کار برده شد و برای ارزیابی حافظه کاری دیداری از آزمون Raven رنگی برای کودکان و همچنین برای ارزیابی شدت لکنت کودکان و ورود آنها به تحقیق، از آزمون SSI-3 استفاده نمودیم. 
یافته‌ها : بررسی‌های انجام شده در مورد رابطه‌ی بین حافظه کاری دیداری و شدت لکنت همبستگی 33% را نشان میدهد .در خصوص ارتباط حافظه کاری عددی با شدت لکنت همبستگی 29% به دست آمد. همچنین ارتباط حافظه کاری کلامی با شدت لکنت با توجه به نمرات خام، همبستگی 26% را نشان می‌دهد. بین سن و شدت لکنت در افراد مورد بررسی این پژوهش، همبستگی مثبت و حدود 49% ارزیابی شد که نشان‌دهنده رابطه تنگاتنگ سن و شدت لکنت در کودکان می‌باشد. 
نتیجه‌گیری: 
یافته‌‌های حاصل از این تحقیق نشان دهنده‌ی وجود نقایصی در حافظه کاری واجی (کلامی و عددی) و حافظه دیداری در کودکان لکنتی 12-6 ساله است. همچنین یافته‌ها مؤید همبستگی بالا بین سن و لکنت می‌باشد. به بیانی دیگر، نتایج حاصل از این پژوهش تاثیر نقص حافظه کاری واجی (عددی و کلامی) وحافظه کاری دیداری بر شدت لکنت و همچنین تاثیر افزایش سن بر شدت لکنت در کودکان را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها


1. Bahrami H, Nejati V, Pour Etemad H. Attentional Demand of Speech in Children and Adolescents with Developmental Stuttering. J Fasa University of Medical Sciences 2012; 2(2): 96-100. [Persian]
2. Mansuri B, Tohidast SA, Working memory impairments in children with stuttering. J Res RehabilSci 2012; 8(5): 977-87.[Persian]
3. Hall NE. Lexical development and retrieval in treating children who stutter. Lang Speech Hear ServSch 2004; 35(1): 57-69.
4. Kandel R, Schwartz H.M. Principles of neural science. Fourth edition. London, PA: William heinman & Harward University. 2000; 988-95
5. Guitar B. Stuttering: an integrated approach to its nature and treatment Philadelphia, PA: Lippincott Williams &Wilkins; 2006: 314-15.
6. Baddeley A. Working memory and language: an overview. J Commun Disord 2003; 36(3): 189-208.
7. Yazdkhasti F. Evaluating and comparing social skills and personality characteristics in elementary school children with stuttering and their normal peers. J  Res RehabilSci 2011; 7(4): 533-39. [Persian]
8. Bahrami H, Nejati V, Pouretemad HR .Comparison of selective and transition attention in children and adolescents suffering from developmental stuttering with their normal counterparts. J Appl Psychol 2012; 1(21): 23-35. [Persian]
9. Bajaj A. Working memory involvement in stuttering: Exploring the evidence and research implications. J Fluency Disord 2007; (32): 218-38.
10. Maddah M, AzadFallah P, Salmani M, RasoolZade Tabatabayi  K. Phonological working memory in children with normal non-fluency. J Res of Psychology 2011; 3(3): 1-6. [Persian]
11. Briscoe J, Rankin PM. Exploration of a double jeopardy hypothesis within working memory profiles for children with specific language impairment. J Commun Disord 2009; (44): 236- 50.
12. Anderson JD, Wagovich SA, Hall NE. Nonword repetition skills in young children who do and do not stuttr. J Flueny Disord 2006; (31): 177-99.
13. Hakim HB, Ratner NB. Non-word repetition abilities of children who stutter: an exploratory study. J Fluency Disord 2004; (29): 179-99.
14. Gathercole SE, Pickering SD, Ambridge B, Wearing H. The structure of working memory from to 15 years of age. Dev Psychol 2004; (40): 177-90.
15. Baddeley AD. Working memory and language processing. Jour Advances in Cognitive Science 2002; (4): 5-14.
16. Safarpour Dehkordi N,  Vafaee M , Golamail A. Naming Speed and Performance in Three Components of Working Memory in Dyslexic and Normal Children . Iranian Journal of Exceptional Children 2011; 11(1): 1-21 .[Persian]
17. Swanson HL, Zheng X, Jerman O. Working memory, short-term memory, and reading disabilities: a selective meta-analysis of the literature. J Learn Disabil 2009; (42): 260-87.
18. Pickering SJ, Gathercole SE. Distinctive working memory profiles in children with special educational needs. Educ Psychol 2004; (24): 393-408.
20. Gray S. The relationship between phonological memory, receptive vocabulary, and fast mapping in young children with specific language impairment. J Speech Lang Hear R 2006; (49): 955-69.
21. Bakhtiar M, Dehghan AS, SeyfPanahi S. Nonword repetition ability of children who do and do not stutter and covert repair hypothesis. Jour Medical Sciences 2007; (61): 462-470.[Persian]
22. Karimi G, Nilipour R, Ashaeri H, Yadegari F, Karimloo M. The role of implicit and explicit memory in stutter people. Jour of Rehabilitation 2007; 8 (3):69-72.[Persian]
23. Bosshardt HG, Ballmer W, Denil LF. Effects of category and rhyme decisions on sentence production. Journal of speech, language, and hearing research 2002; 45: 844- 46.
24. Guitar B. Stuttering: an integrated approach to its nature and treatment Philadelphia, PA: Lippincott Williams &Wilkins; 2006.
25. Barikroo A, Tohidast SA, Mansuri B, Yadegarfar Gh. Comparing phonological working memory in preschool children with and without stuttering. Biomonthly Journal of Research in Rehabilitation science 2011; 7(3): 369-80. [Persian]
26. Jaffarian Namini F, Karami Nouri R, Yousofi M. The effect of concenterated and devided attention on verbal memory of dyslexic and normal Children. Jour of Advances in Cognitive Science. 2002; 13(1): 25-36. [Persian]
27. Rezaee A, Seyf Naraghi M. A comparative study on psychological characteristics in 3rd grade elementary students with and without orthography. Journal of Research on Exceptional Children, 2006; 19(1): 595-99. [Persian]