مقایسه‌ی برخی ویژگیهای نحوی گفتار دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به کم شنوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، عضو هیات علمی گروه گفتار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 کارشناس ارشد، عضو هیات علمی گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

3 کارشناس ارشد، عضو هیات علمی گروه کار درمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف:
کم شنوایان علاوه بر محدودیت واژگانی، در سازماندهی واژه‌ها در قالب جمله نیز مشکل دارند. چنین مشکلاتی باعث می‌شود که بسیاری از مواقع پیام آنها برای مخاطب نامفهوم و سرشار از ابهام باشد. هدف از این پژوهش بررسی مقایسه‌ای برخی ویژگیهای نحوی ( فاعل، فعل، مفعول و حرف ربط) در گفتار دانش‌آموزان دختر مبتلا به کم شنوایی با دختران با شنوایی هنجار در مقطع دبیرستان بود.
روش بررسی:
این پژوهش به صورت مطالعه توصیفی _ تحلیلی و مقطعی اجرا شد. شرکت کنندگان 20 دانش آموز مبتلا به کم‌ شنوایی (شدید تا عمیق) و 30 دانش‌آموز با شنوایی هنجار دبیرستانهای دخترانه بودند. از دانش‌آموزان خواسته شد که تصاویر سریال آزمون تشخیص بوستون را توضیح دهند، همزمان صدای دانش‌آموز ضبط، گفتارش آوانویسی، ویژگیهای نحوی شمارش شده و استخراج شدند. سپس اطلاعات بدست آمده وارد نرم‌افزار spss16 شده و با استفاده از آزمون آماری t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  
یافته‌ها:
میانگین و انحراف معیار تعداد کل فاعل، فعل، مفعول و حروف ربط در گروه نمونه (3/5) 18، (3/4)17، (3/3) 7، (7/2) 4/25 بود. تفاوت میانگین تعداد فاعلهای حذف شده در گروه شاهد و نمونه معنادار بود (0/001>p).
نتیجه‌گیری:
نتایج پژوهش حاضر نشان داد دانش‌آموزان کم شنوا حتی در مقاطع تحصیلی بالاتر مهارت‌های نحوی ضعیفی نسبت به همسالان خود نشان می‌دهند، به طوری که تعداد فاعل، فعل و مفعول کمتری را نسبت به همسالان هنجار خود بکار می‌برند که می‌تواند به دلیل غنای واژگانی کمتر باشد. دانش‌آموزان کم شنوا برخی مهارت‌های نحوی مثل حروف ربط را خیلی کمتر از دانش‌آموزان با شنوایی هنجار استفاده می‌کنند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Sarah K.G. Jensen et al. Enhancing the child survival agenda to promote, protect, and support early child development. Journal of Seminars in Perinatology 2015;39(5): 373–386.
2. Reeves L. commumication skill birth to five years. children language teaching and therapy 2005; 4(1): 96-8.
3. Chapman RS. Children's language learning: An interactionist perspective. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2000; 41(1): 33-54.
4. Blamey PJ, Sarant JZ, Paatsch LE, Barry JG, Bow CP, Wales RJ, et al. Relationships among speech perception, production, language, hearing loss, and age in children with impaired hearing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 2001; 44(2): 264-85.
5. Plante EM, Beeson PM. Communication and communication disorders: a clinical introduction: Pearson Higher Ed; 2012.
6. Mayberry RI. Cognitive development in deaf children: The interface of language and perception in neuropsychology. Handbook of neuropsychology 2002; 8(Part II): 71-107.
7. Williams C. Teacher judgment of the language skills of hearing impaired children. Journal of child language teaching and therapy 2006; 2: 135-54.
8. Moeller MP. Early intervention and language development in children who are deaf and hard of hearing. Pediatrics 2000; 106(3): e43-e.
9. Leonard LB. Functional categories in the grammars of children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research 1995;38(6):1270-83.
10. Goodglass H, Kaplan E. The assessment of aphasia and related disorders: Lea & Febiger; 1983.
11. Bamford J, Saunders E. Hearing impairment, auditory perception and language disability. Child Language Teaching and Therapy 1992; 8(2): 227-8.
12. Best W. Evaluation of a new intervention for word-finding difficulties in children. Int J Lang Commun Disord 2005; 40(3): 279-318.
13. Shariatrazavi E, Modaresi Y. Grammatical skills in primary school hearing impaired children Audiol; 1998.
14. Golpor l RB. Comparative analysis of morphological structures in children with sever - deep hearing impaired with normal children 4 to 5 years of Persian language. audiology 2006; 15(2): 23-9.
15. Gray S. Word-Learning by Preschoolers With Specific Language ImpairmentWhat Predicts Success? Journal of Speech, Language, and Hearing Research 2003; 46(1): 56-67.