بررسی مهارتهای ادراکی- حرکتی درکودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کاردرمانی، مربی، عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری مشاوره توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف:
اهمیت رشد توانایی‌های ادراکی، در بازداری یا پیشرفت عملکرد حرکتی کودک می‌باشد. یادگیری حرکتی مبدأ یادگیری است و فرآیندهای ذهنی عالی‌تر، پس از رشد مناسب دستگاه حرکتی و دستگاه ادراکی به وجود می‌آید و این مطلب اهمیت مشکلات درکی _ حرکتی در افراد دارای اختلالات یادگیری را نشان می‌دهد. با توجه به شیوع بالای اختلال یادگیری این پژوهش با هدف ارزیابی مهارت های درکی- حرکتی در کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری انجام شد.
روش بررسی:
این مطالعه از نوع مقطعی و مورد_شاهدی بود. گروه آزمون شامل 38 دانش آموز 7 الی 9 ساله مشغول به تحصیل در مدارس عادی شهر سمنان که طبق سنجش اداره آموزش و پرورش شهر سمنان مبتلا به اختلال یادگیری بودند. گروه شاهد شامل 38 کودک غیر مبتلا به اختلال یادگیری بود که با کودک مبتلا در یک کلاس درس بودند. برای ارزیابی مهارت هماهنگی دو طرفه از خرده آزمون هماهنگی دوطرفه در مقیاس رشد حرکتی Bruininks-Oseretsky استفاده شد و به وسیله آمار توصیفی و استنباطی، توسط نرم‌افزار spss16  و آزمون Mann-withney مورد تجزیه و تحلیل گرفت.
یافته‌ها:
تحلیل‌های آماری نشان داد که کودکان مبتلا به اختلالات یادگیری در مهارت حرکتی هماهنگی دوطرفه ضعیف‌تر از کودکان غیر مبتلا عمل می‌کنند (0/01>p).
نتیجه‌گیری:
مطابق یافته‌های پژوهش حاضر به نظر می‌رسد عملکرد کلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری در مهارت هماهنگی دو طرفه ضعیف‌تر از کودکان غیر‌مبتلا باشد. از آنجایی که کنترل‌کننده حرکات دوطرفه کورتکس حرکتی، مخچه و عقده‌های قاعده‌ای هستند و با توجه به نقش عقده‌های قاعده‌ای، و لوب پیشانی (که در ارتباط نزدیک با قشر حرکتی می‌باشد) در حافظه و یادگیری، به نظر می‌رسد می‌توان از طریق تصحیح و تقویت مهارتهای حرکتی دو طرفه که منجر به بهبود عملکرد کلی مناطق یاد شده در سیستم اعصاب مرکزی می شوند، به ارتقا حافظه و یادگیری در این کودکان کمک کرد. 

کلیدواژه‌ها


1. Gallahue D, Ozmun J. Understanding Motor Development: Infants, Children, Adolescents, Adults. 7th ed: McGraw-Hill Education; 2011: 296-316.
2. Case-Smith J, Clark GJF, Schlabach TL. Systematic review of interventions used in occupational therapy to promote motor performance for children ages birth–5 years. American Journal of Occupational Therapy 2013; 67: 413-24.
3. Scott JL. The effect of a metronome-based coordination training programmer on the Fundamental gross motor skills of children with motor development delays: Stellenbosch: University of Stellenbosch; 2010.
4. Wood C, Sheehy K, Passenger T, Littleton K. Understanding specific learning difficulties. Developmental psychology in action 2006: 9-52.
5. Zorina ZA, Obozova TA. New data on the brain and cognitive abilities of birds. Zool Zhurnal 2011; 90: 784-802.
6. Behrad b. Meta-analysis of the prevalence of learning disabilities Elementary Students. Research in Exceptional Children 2005; 5: 417-36.
7. Pumfrey P, Reason R. Specific Learning Difficulties (Dyslexia): Challenges and Responses. Taylor & Francis; 2013:1-31.
8. Bushnell EW, Boudreau JP. Motor development and the mind: The potential role of motor abilities as a determinant of aspects of perceptual development. Child development 1993; 64: 1005-21.
9. Hannula DE, Greene AJ. The hippocampus reevaluated in unconscious learning and memory: at a tipping point? Frontiers in human neuroscience 2012; 6.
10. Debaere F, Wenderoth N, Sunaert S, Van Hecke P, Swinnen S. Cerebellar and premotor function in bimanual coordination: parametric neural responses to spatiotemporal complexity and cycling frequency. Neuro image 2004; 21: 1416-27.
11. Caeyenberghs K, Leemans A, Coxon J, Leunissen I, Drijkoningen D, Geurts M, Gooijers J, Michiels K, Sunaert S, Swinnen SP. Bimanual coordination and corpus callosum microstructure in young adults with traumatic brain injury: a diffusion tensor imaging study. Journal of neurotrauma 2011; 28: 897-913. 
12. Punt M, De Jong M, De Groot E, Hadders‐Algra M. Minor neurological dysfunction in children with dyslexia. Developmental Medicine & Child Neurology 2010; 52: 1127-32.
13. Westendorp M, Hartman E, Houwen S, Smith J, Visscher C. The relationship between gross motor skills and academic achievement in children with learning disabilities. Research in developmental disabilities 2011; 32: 2773-9.
14. Vuijk PJ, Hartman E, Mombarg R, Scherder E, Visscher C. Associations between academic and motor performance in a heterogeneous sample of children with learning disabilities. Journal of learning disabilities 2011; 44: 276-82.
15. Haapala EA, Poikkeus A-M, Tompuri T, Kukkonen-Harjula K, Leppänen PH, Lindi V, Lakka TA. Associations of motor and cardiovascular performance with academic skills in children. Med Sci Sports Exerc 2014; 46: 1016-24.
16. Duger T, Bumin G, Uyanik M, Aki E, Kayihan H. The assessment of Bruininks-Oseretsky test of motor proficiency in children. Developmental Neuro rehabilitation 1999; 3: 125-31.
17. Woodard RJ, Surburg PR. Fundamental gross motor skill performance by girls and boys with learning disabilities. Perceptual and motor skills 1997; 84: 867-70.
18. Westendorp M, Hartman E, Houwen S, Huijgen BC, Smith J, Visscher C. A longitudinal study on gross motor development in children with learning disorders. Research in developmental disabilities 2014; 35: 357-63.
19. Nicolson RI, Fawcett AJ. Comparison of deficits in cognitive and motor skills among children with dyslexia. Annals of Dyslexia 1994; 44: 147-64.
20. Smits-Engelsman B, Wilson P, Westenberg Y, Duysens J. Fine motor deficiencies in children with developmental coordination disorder and learning disabilities: An underlying open-loop control deficit. Human movement science 2003; 22: 495-513.
21. Zhang J. Sensory-and Perceptual-Motor Performance of Children with Learning and Behavioral Disorders Enrolled in a Learning Laboratory. The Ichper-sd Journal of Research in Health, Physical Education, Recreation, Sport & Dance 2007; 2: 48.
22. Overvelde A, Hulstijn W. Implicit motor sequence learning in children with learning disabilities: deficits limited to a subgroup with low perceptual organization. Developmental neuropsychology 2012; 37: 579-89.